PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ಹಾ! ಕಟಾ!! ಕಟಾ!!!

One In Christ ಗ್ರೂಪಾಚೊ
ಆಸ್ತಾಂ ಉಲೊ ಎಕ್ವಟಾಚೊ
ಅಧಿಪತಿ ಸಂಸಾರಾಚೊ
ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ನಾಡ್ತಲೊ?

ಜಶೆಂ ತ್ಯೆ ಶಿಸಾಂ ಮಧ್ಲೊ
ತೊ ಜುದಾಸ್‌ ಎಕ್ಲೊ
ತೀಸ್ ನಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಭುಲ್ಲೊ
ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ

ತಶೆಂ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಎಕ್ಲೊ
ಹ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್‌ ಆಸ್ಲಲೊ
exit ಜಾವ್ನ್ ವೆತಲೊಂ?
ಹಾ! ಕಟಾ!! ಕಟಾ!!!

One In Christ ಗ್ರೂಪಾಚೊ
ಆಸ್ತಾಂ ತಾಳೊ ಸತಾಚೊ
ಖುನಿಗಾರ್ ವಾ ಫಟ್ಕಿರೊ
ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಲೊ?

ಜಶೆಂ ಶಿಸ್ ಪೆದ್ರು ಜೆಜುಚೊ
ಜೀವ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಲೊ
ಸಪುತ್ ಘಾಲುನ್ ತಾಚೊ
ನೆಗಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ

ತಶೆಂ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಎಕ್ಲೊ
ಹ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲೊ
left ಮ್ಹಣ್ ಲಿಪ್ತಲೊಂ?
ಹಾ! ಕಟಾ!! ಕಟಾ!!!

ಸೊಮಿ ದಿಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ತಲೊ
ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ತೊ ಪಳೆತಲೊ
ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾನಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ಲೊ
ಆನಿ ತೊ ಕಿತೆಂ ಆಶೆತಲೊ?

ಜಶೆಂ ಶಿಸ್ ಪೆದ್ರುತೊ
ಸೊಮ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲಲೊ
ಸಗ್ಳೊಚ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಗಳ್ಳೊ
ಆನಿ ಘಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊ

ತಶೆಂ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಎಕ್ಲೊ
ಗ್ರೂಪ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲಲೊ
ಯೆವ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪುಣಿ ರಡ್ತಲೊಂ?
ವಾ...... ಹಾ! ಕಟಾ!! ಕಟಾ!!!

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ತಾಕೊಡೆ-ಅಲಂಗಾರ್

FOUNDER/ DIRECTOR

FrJerrySequeira

MISSION MEDIA

UPCOMING EVENTS

Fri Dec 03, 2021
Friday Retreat
08:00AM - 04:00PM
Sat Dec 04, 2021
Saturday Retreat
08:00AM - 04:00PM
Fri Dec 10, 2021
Friday Retreat
08:00AM - 04:00PM

ರಾಯಾಂಚೊ ರಾಯ್ ಜೆಜುರಾಯ್

ಶಿವಾಯ್ ಎಕ್ಲೊ ರಾಯ್
ದುಸ್ರೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ರಾಯ್
ಸಂಸಾರಾ ಖಾತಿರ್
ಜಲ್ಮುಂಕ್ ನಾ ತ್ಯೆ ಖಾವ್ಣೆರ್

ತರಿ ಹಾಂಗಾ ಆತಾಂಯ್
ಸತ್ ಕೊಡು ಲಾಗ್ತಾ!
ಹೊ ಸಂಸಾರ್
ರಾಯಾಕ್ ವಳ್ಕತಾ ಖಂಯ್?

ಶಿವಾಯ್ ಜೆಜುರಾಯ್
ದುಸ್ರೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ರಾಯ್
ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್
ಮರುಂಕ್ ನಾ ತ್ಯಾ ಖುರ್‍ಸಾರ್

ತರಿ ಹಾಂಗಾ ಆತಾಂಯ್
ಸತ್ ನೆಗಾರ್ ಜಾತಾ!
ಮರಣ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಖುರ್‍ಸಾರ್
ಭಾವ್ ಆಮ್ಚೊ ಒಪ್ತಾ ಖಂಯ್?

ಶಿವಾಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತ್‌ರಾಯ್
ದುಸ್ರೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ರಾಯ್
ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಪಾಸತ್
ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಪುನರ್‌ಜಿವಂತ್

ತರಿ ಹಾಂಗಾ ಆತಾಂಯ್
ಸತ್ ನಾಕಾ ಜಾತಾ!
ಫಟ್ಕಿರೊ ಲುಸಿಫೆರ್
ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಲಿಪಯ್ತ್‌ಗಾಯ್?

ಶಿವಾಯ್ ರಾಯಾಂಚೊ ರಾಯ್
ದುಸ್ರೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ರಾಯ್
ಹ್ಯೆ ಪರ್ಜೆ ಪಾಸತ್
ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ ನವ್ಯಾನ್ ಪರತ್

ತರಿ ಹಾಂಗಾ ಆತಾಂಯ್
ಸತ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಜಾತಾ!
ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಪಡ್ತಾನಾ ಪುಣಿ ಧರ್ಣಿರ್
ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಮ್ಜತ್‌ಕಾಂಯ್?

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ತಾಕೊಡೆ, ಅಲಂಗಾರ್

WHOS ONLINE

We have 65 guests and no members online