ಅಧಿಕ್ ಮೊಗಾಚಾ ಭಾವಾ/ ಭಯ್ಣಿ೦,

Appeal Konkani

ಜೆಜುಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾ೦ತಿ ಸದಾ೦ಚ್ ತುಮ್ಚೆ೦ ಸವೆ೦ ಆಸೊ೦. ದೆವಾಚಾ ವರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಕುರ್ಪೆನ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಬೊರೆ೦ ಮಾಗೊನ್, ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಚಿ ಅತ್ಮಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆಶೆತಾ೦. ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಭರು೦ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆ೦ ಜಿವಿತ್ ತಾಚಾ ಆಶಿರ್ವಾದಾನಿ೦ ಭರೊನ್ ನ೦ದನ್ ಕರು೦. ತುಮ್ಚೊ ಸದಾ೦ಚ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ನ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಚೆ೦ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್.

ದೈವಿಕ್ ಮಿಸಾ೦ವ್ ಸ೦ಸ್ಥೊ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ನ್, ದೆವಾಚಾ ರಾಜಾಚಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ಲೊಕಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಅಸಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿ೦ 11.30 ವೊರಾರ್ ಆನಿ ಸಾ೦ಜೆರ್ 7.30 ವೊರಾರ್ ಅಶೆ೦ ದಿಸಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಕೊ೦ಕ್ಣೆ೦ತ್ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ 'ಬಿಗ್‌ಜೆ' ಟಿವಿಚೆರ್ ಆಮಿ ದೀವ್ನ್೦ಚ್ ಆಸಾ೦ವ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸನ್ವಾರಾ 'ಡಿವೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆ೦ಟರ್', ¤¢ü £ÀUÀgï, ನ೦ದನವನ ಲೇಔಟ್, ¥ÀÅ£ÀgÀÆgÀÄ, Q¤ßUÉÆý. ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ರೆತಿರ್ ಸಕಾಳಿ೦ 9.00 ಥಾವ್ನ್ ದನ್ಪಾರಾ೦ 4.00 ವೊರಾ೦ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಆಮಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವರ್ತಾ೦ವ್. 'ಮಿಶನ್ ಮೀಡಿಯಾ' ಆಮ್ಚೆ೦ ಮಿಡಿಯಾ ಸೆ೦ಟರ್ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ೦, ಸಿಡಿ, ವಿಸಿಡಿ, ಡಿವಿಡಿ ಆನಿ ತಶೆ೦ಚ್ ಆಮ್ಚಿ೦ ಹೆರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ೦ ಚಲೊವ್ನ್ ವರ್ತಾ. ತುಮ್ಕಾ೦ಯೀ ಆಮ್ಚೆ೦ ಸವೆ೦, ಸುವಾರ್ತೆಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಮು೦ದರ್‍ಸುನ್ ವರು೦ಕ್ ಆಮಿ ಮೊಗಾಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್. ದೆವಾನ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ದಿಲ್ಲಿ೦ ದೆಣಿ೦ ದೆವಾಚಾ ಮಹಿಮೆ ಖಾತಿರ್ ಗಳ್ಸು೦ಕ್, ತುಮಿ೦ಯೀ ಆಮ್ಚೆ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳಾ. ತುಮ್ಕಾ೦ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಮಿ೦ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ೦ವ್. ತುಮಿ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾತ್ ತರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸ೦ಪರ್ಕ್ ಕರಾ.

 ತಶೆ೦ಚ್, ತುಮ್ಚಿ೦ ತೆಸಾ೦ವಾ೦, ಗರ್ಜ್ಯೊ ವ ಹೆರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಾ ಗರ್ಜಾ೦ಕ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸ೦ಪರ್ಕ್ ಕರಾ ವ ತುಮಿ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಫೊನಾ೦ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್ ವ ಇಮೇಯ್ಲಾ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸ೦ಪರ್ಕ್ ಕರಾ. ಆಮ್ಚೊ ವಿಳಾಸ್: ಡಿವೈನ್ ಮಿಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 'ಡಿವೈನ್ ಟವರ್', ನಿಧಿ ನಗರ್, ನ೦ದನವನ ಲೇಔಟ್, ಪುನರೂರು, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ - 574150 ನಾ ತರ್ ಫೊನಾರ್ ಉಲೈಯಾ. ಆಮ್ಚೆ೦ ಫೊನ್ ನ೦ಬರ್ - +91-9845391050 (ಫಾದರ್ ಜೆರಿ),  +91-8105093901 (ಅಫೀಸ್ ನ೦ಬರ್) ಆಮ್ಚೊ ಇಮೇಯ್ಲ್ ವಿಳಾಸ್: [email protected]. ಖಾಸ್ಗಿ ಭೆಟ್ ವ ಕೌನ್ಸಿಲಿ೦ಗ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಮು೦ಗಡ್ ಫೊನಾರ್ ಬುಕ್ ಕರಾ. ತುಮಿ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾತ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ವ ದೆವಾಚೊ ವಾ೦ಟೊ (1/10th Tithe) ಡಿಡಿ ವ ಚೆಕ್ ವ ಮನಿಆರ್ಡಾರಾ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಳಾಸಾಕ್ ಧಾಡಾ ವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕೌ೦ಟಾಕ್ ಧಾಡಾ. 'DIVINE MISSION SOCIETY', A/C No. 01172200077698,  ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾ೦ಕ್, ಮುಲ್ಕಿ - 574154, ಮ೦ಗ್ಳುರ್.  

ಆಮಿ೦ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದೈವಿಕ್ ಕಾಮಾ೦ತ್ ಸದಾ೦ಚ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಸ್ವಾಗತ್. ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರು೦ಕ್, ಸ್ತುತಿ ಗಾಯಾನ್ ಕರು೦ಕ್, ಸ೦ಗೀತ್ ಖೆಳೊ೦ಕ್, ಹೆರಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊ೦ಕ್ (ವಿನವ್ಣಿ೦) ವ ಟಿವಿಚೆರ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಅತ್ಮಿಕ್ ಕಾಮಾ೦ತ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಆಮಿ೦ ಸ್ವಾಗತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ೦ವ್.

ದೆವಾಚಿ೦ ವಿ೦ಚ್ಣಾರ್ ಆಶಿರ್ವಾದಾ೦ ತುಮ್ಚೆರ್ ಮಾಗೊನ್, ಆಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಸಹಾಕಾರ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಆಮಿ ಭಾಸಯ್ತಾ೦ವ್. ತುಮ್ಕಾ೦ ದೇವ್ ಬೊರೆ೦ ಕರು೦.

ಸದಾ೦ಚ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚಾ ಸೆವೆ೦ತ್ ತುಮ್ಚೊ ಭಾವ್,

 
ಫಾ. ಜೆರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ,                             
ಸ೦ಸ್ಥಾಪಕ್,
ಡಿವೈನ್ ಮಿಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಪುನರೂರು - ಮ೦ಗ್ಳುರ್.

 

Comments  

0 #2 Alphonsus E Baretto 2014-08-01 11:54
keep up the good works your doing our prayers are with you dear Fr. Jerry
Quote
0 #1 Alphonsus E Baretto 2014-08-01 11:54
Dear Fr. Jerry very happy to go through your mission activities proclaim the the God's word and your commitment highly appreciated I will always pray for you keep up the good work and jeal you have for God's Kingdom.
Quote

Add comment


Security code
Refresh

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ಹಾ! ಕಟಾ!! ಕಟಾ!!!

One In Christ ಗ್ರೂಪಾಚೊ
ಆಸ್ತಾಂ ಉಲೊ ಎಕ್ವಟಾಚೊ
ಅಧಿಪತಿ ಸಂಸಾರಾಚೊ
ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ನಾಡ್ತಲೊ?

ಜಶೆಂ ತ್ಯೆ ಶಿಸಾಂ ಮಧ್ಲೊ
ತೊ ಜುದಾಸ್‌ ಎಕ್ಲೊ
ತೀಸ್ ನಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಭುಲ್ಲೊ
ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ

ತಶೆಂ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಎಕ್ಲೊ
ಹ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್‌ ಆಸ್ಲಲೊ
exit ಜಾವ್ನ್ ವೆತಲೊಂ?
ಹಾ! ಕಟಾ!! ಕಟಾ!!!

One In Christ ಗ್ರೂಪಾಚೊ
ಆಸ್ತಾಂ ತಾಳೊ ಸತಾಚೊ
ಖುನಿಗಾರ್ ವಾ ಫಟ್ಕಿರೊ
ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಲೊ?

ಜಶೆಂ ಶಿಸ್ ಪೆದ್ರು ಜೆಜುಚೊ
ಜೀವ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಲೊ
ಸಪುತ್ ಘಾಲುನ್ ತಾಚೊ
ನೆಗಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ

ತಶೆಂ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಎಕ್ಲೊ
ಹ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲೊ
left ಮ್ಹಣ್ ಲಿಪ್ತಲೊಂ?
ಹಾ! ಕಟಾ!! ಕಟಾ!!!

ಸೊಮಿ ದಿಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ತಲೊ
ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ತೊ ಪಳೆತಲೊ
ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾನಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ಲೊ
ಆನಿ ತೊ ಕಿತೆಂ ಆಶೆತಲೊ?

ಜಶೆಂ ಶಿಸ್ ಪೆದ್ರುತೊ
ಸೊಮ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲಲೊ
ಸಗ್ಳೊಚ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಗಳ್ಳೊ
ಆನಿ ಘಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊ

ತಶೆಂ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಎಕ್ಲೊ
ಗ್ರೂಪ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲಲೊ
ಯೆವ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪುಣಿ ರಡ್ತಲೊಂ?
ವಾ...... ಹಾ! ಕಟಾ!! ಕಟಾ!!!

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ತಾಕೊಡೆ-ಅಲಂಗಾರ್

FOUNDER/ DIRECTOR

FrJerrySequeira

MISSION MEDIA

UPCOMING EVENTS

Fri Dec 03, 2021
Friday Retreat
08:00AM - 04:00PM
Sat Dec 04, 2021
Saturday Retreat
08:00AM - 04:00PM
Fri Dec 10, 2021
Friday Retreat
08:00AM - 04:00PM

ರಾಯಾಂಚೊ ರಾಯ್ ಜೆಜುರಾಯ್

ಶಿವಾಯ್ ಎಕ್ಲೊ ರಾಯ್
ದುಸ್ರೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ರಾಯ್
ಸಂಸಾರಾ ಖಾತಿರ್
ಜಲ್ಮುಂಕ್ ನಾ ತ್ಯೆ ಖಾವ್ಣೆರ್

ತರಿ ಹಾಂಗಾ ಆತಾಂಯ್
ಸತ್ ಕೊಡು ಲಾಗ್ತಾ!
ಹೊ ಸಂಸಾರ್
ರಾಯಾಕ್ ವಳ್ಕತಾ ಖಂಯ್?

ಶಿವಾಯ್ ಜೆಜುರಾಯ್
ದುಸ್ರೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ರಾಯ್
ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್
ಮರುಂಕ್ ನಾ ತ್ಯಾ ಖುರ್‍ಸಾರ್

ತರಿ ಹಾಂಗಾ ಆತಾಂಯ್
ಸತ್ ನೆಗಾರ್ ಜಾತಾ!
ಮರಣ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಖುರ್‍ಸಾರ್
ಭಾವ್ ಆಮ್ಚೊ ಒಪ್ತಾ ಖಂಯ್?

ಶಿವಾಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತ್‌ರಾಯ್
ದುಸ್ರೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ರಾಯ್
ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಪಾಸತ್
ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಪುನರ್‌ಜಿವಂತ್

ತರಿ ಹಾಂಗಾ ಆತಾಂಯ್
ಸತ್ ನಾಕಾ ಜಾತಾ!
ಫಟ್ಕಿರೊ ಲುಸಿಫೆರ್
ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಲಿಪಯ್ತ್‌ಗಾಯ್?

ಶಿವಾಯ್ ರಾಯಾಂಚೊ ರಾಯ್
ದುಸ್ರೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ರಾಯ್
ಹ್ಯೆ ಪರ್ಜೆ ಪಾಸತ್
ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ ನವ್ಯಾನ್ ಪರತ್

ತರಿ ಹಾಂಗಾ ಆತಾಂಯ್
ಸತ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಜಾತಾ!
ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಪಡ್ತಾನಾ ಪುಣಿ ಧರ್ಣಿರ್
ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಮ್ಜತ್‌ಕಾಂಯ್?

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ತಾಕೊಡೆ, ಅಲಂಗಾರ್

WHOS ONLINE

We have 52 guests and no members online