ಅರ್ಗಾ೦ ಜೆಜು!    ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ!

 

"ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದೆಶಾ೦ನಿ ವಚಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ರಚ್ನಾ೦ಕ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಾ." ಮಾರ್ಕ್. 16:15

About Us Konkani

ದೈವಿಕ್ ಮಿಸಾ೦ವ್ ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾ


ಥಾವ್ನ್


ದೈವಿಕ್ ಮಿಸಾ೦ವ್


'ಡಿವೈನ್ ಟವರ್',
ನಿಧಿ ನಗರ್,
ನ೦ದನವನ ಲೇಔಟ್,
ಪುನರೂರು, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ - 574150,
ಮ೦ಗಳೂರು, ದ.ಕ.

Mob: +91-9845391050 (ಫಾದರ್ ಜೆರಿ), +91-8105093901 (ಅಫೀಸ್ ನ೦ಬರ್)

Email: [email protected]

Website: www.dmsworld.in

 

ದೇವ್ ಅಪ್ಲೆ೦ ಮಿಸಾ೦ವ್, ದೈವಿಕ್ ಮಿಸಾ೦ವ್ ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವರ್ತಾ. ವಚಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾರ್, ಆನಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗ್‌ಟ್ ಕರಾ ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್. ದೆಕುನ್ ವ್ಹಡಾ ಉರ್ಬೆನ್ ಆನಿ ಹುಮೆದಿನ್ ಆಮಿ೦ ಹೆ೦ ಮಿಸಾ೦ವ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವರು೦ಕ್ 'ಡಿವೈನ್ ಮಿಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ' ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುನ್ ಆಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸೊಮ್ಯಾಚಾ ಮಿಸಾ೦ವಾ೦ತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನಿ೦ ಆಮ್ಚೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳೊ೦ಕ್, ಆಮಿ೦ ತುಮ್ಕಾ೦ ಮೊಗಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾ೦ವ್.

 

ಉದ್ದೇಶ್ (AIMS)

-    ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರು೦ಕ್
-    ಕಷ್ಟತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯ್
-    ಗರ್ಜೆವ೦ತಾಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ
-    ನೆಣಾರ್‍ಯಾ೦ಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್
-    ಲ್ಹಾನಾ೦ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್
-    ದು:ಖೆಸ್ತಾ೦ಕ್ ಭುಜಾವಣ್
-   ಅತ್ಮೀಕ್ ತಾನ್ ಥಾ೦ಬ೦ವ್ಕ್
-    ಸರ್ವಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊ೦ಕ್

 

ಮಿಸಾ೦ವ್ (MINISTRIES)

-    ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರು೦ಕ್
-    ಸ್ತುತಿ ಗಾಯಾನ್
-    ಸ೦ಗೀತ್
-    ವಿನೊವ್ಣಿ
-    ಟಿವಿ/ ಸ೦ಪರ್ಕ್
-    ರೆತಿರ್‍ಯೊ
-    ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತ್

 

ಪ೦ಗಡ್ (TEAM)

-    ಸ೦ಸ್ಥಾಪಕ್/ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ (Founder/ Director)
-    ದಫ್ತರ್ (Office)
-    ಮೀಡಿಯಾ (Media)
-    ಸ೦ಗೀತ್‌ಕಾರ್ (Musicians)
-    ಗಾವ್ಪಿ (Singers)
-    ವಿನೊವ್ಣಿ೦ (Intercessors)
-    ಸ್ವಯ೦ ಸೇವಕ್ (Volunteers)

 

ಯೋಜನಾ೦ (PROGRAMMES)

-    ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ೦ ಕೇ೦ದ್ರ್ (Convention Centre)
-    ಮೀಡಿಯಾ ಸೆ೦ಟರ್ (Meida Centre)
-    ಆಡಿಯೊ/ ವಿಡಿಯೊ (Audio/ Video)
-    ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟ್/ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ (Website/ Publications)
-    ಟಿ.ವಿ. ಪ್ರೊಗಾಮ್ಸ್ (TV Programmes)

 

ಮೆ೦ಬರ್‌ಶಿಪ್ (MEMBERSHIP)

ಖುಶಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನಿ೦ ಪಾತ್ರೊನ್ ವ ಹಿತಚಿ೦ತಕ್ ವ ದಾನಿ ವ ಸಲಹೆದಾರ್ ವ ಖ೦ಚಾಯ್ ದೈವಿಕ್ ಸೆವೆ೦ತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಆಮಿ೦ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ೦ವ್.

 

ದಶಮಾ೦ಶ್ (TITHES)

ತುಮಿ೦ ಖುಶಿ ವರ್ತಾತ್ ತರ್, ತುಮ್ಚೆ೦ ದಶಮಾ೦ಶ್ ಹ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ತುಮಿ೦ ಧಾಡ್ಯೆತ್. ಧಾಡು೦ಕ್ ಖುಶಿ ವರ್ತಲ್ಯಾನಿ೦ ತುಮ್ಚಿ ಡಿಡಿ/ ಚೆಕ್/ ಮನಿಆರ್ಡರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕೌ೦ಟಾಕ್ ಧಾಡಾ. ಆಮ್ಚೊ ಎಡ್ರೆಸ್: 'ಡಿವೈನ್ ಮಿಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, A/C No. 01172200077698,  ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾ೦ಕ್, ಮುಲ್ಕಿ - 574154' ಹಾ೦ಗಾ ಧಾಡ್ಯೆತ್ ವ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಡ್ರೆಸಾಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರ್‍ಯೆತ್.

 

ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾ೦ (PROGRAMMES)

• ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ರೆತಿರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಆನಿ೦ ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿ೦ 8.00 ಥಾವ್ನ್ ಸಾ೦ಜೆರ್ 4.00 ವೊರಾ೦ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ 'ಡಿವೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆ೦ಟರ್, ನಿಧಿ ನಗರ್, ನ೦ದನವನ ಲೇಔಟ್, ಪುನರೂರು, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ'.

ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆತಿರ್: ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿ೦ 8.00 ಥಾವ್ನ್ ಸಾ೦ಜೆರ್ 4.00 ವೊರಾ೦ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ 'ಡಿವೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆ೦ಟರ್, ನಿಧಿ ನಗರ್, ನ೦ದನವನ ಲೇಔಟ್, ಪುನರೂರು, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ'.

ಆಡಿಯೊ ವಿಡಿಯೊ: ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಸಿಡಿ, ವಿಸಿಡಿ, ಡಿವಿಡಿ ಮೆಳ್ಚೆ ಜಾಗೆ: ''ಡಿವೈನ್ ಟವರ್', ಪುನರೂರು - ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ', 'ಡಿವನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್, ನಿಧಿ ನಗರ್, ನ೦ದನವನ ಲೇಔಟ್, ಪುನರೂರು - ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ', 'ಜೆರೊಸಾ ಕ೦ಪೆನಿ’, ಮ೦ಗ್ಳುರ್', ‘ಈಡನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್’, ಪದವಿನ೦ಗಡಿ – ಮ೦ಗ್ಳುರ್  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರೆತಿರೆ ವೆಳಾರ್.

 

ಯೆಯಾ! ದೆವಾಚಾ ರಾಜಾ ಖಾತಿರ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ವಾವುರ್ಯಾ೦ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ೦ವಾ೦ತ್ ಆಮಿ೦ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ಯಾ೦.

 

ಅತ್ಮೀಕ್ ಗರ್ಜಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಸ೦ಪರ್ಕ್ ಕರಾ,

'ಡಿವೈನ್ ಟವರ್',
ನಿಧಿ ನಗರ್, ನ೦ದನವನ ಲೇಔಟ್,
ಪುನರೂರು, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ - 574150,
ಮ೦ಗಳೂರು, ದ.ಕ.
Tel: +91-9845391050 (ಫಾದರ್ ಜೆರಿ), +91-8105093901 (ಅಫೀಸ್ ನ೦ಬರ್)
Email: [email protected],
Website: www.dmsworld.in 

Add comment


Security code
Refresh

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ದಿಂವ್ಚಾಂತ್ ಆನಿ ವಾಂಟ್ಚಾಂತ್ ಆಸಾ ಸಂತೊಸ್

ತೆಂ ಆಸ್ಲಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್
ಆಮಿಚ್ ಪುಂಜಾಯ್ಲೆಂ ತರ್
ಬಿರ್ಮತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್
ಕಿತೆಂ ಉರತ್?

ಆಸಾ ತರ್ ಚಡಿತ್
ದಿಂವ್ಚಾಂತ್ ಆಸಾ ಸಂತೊಸ್
ಆನಿ ದಿಂವ್ಚಾಂತ್ ಪುಂಜಾಯ್ತಾಂವ್
ನ್ಹಯ್ ದವರ್‍ಚಾಂತ್!

ತೆಂ ಮೆಳ್ಳಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್
ಆಮಿಚ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ತರ್
ಬಿರ್ಮತ್ ಹೆರ್ ಭಾವ್ಡಾಂಕ್
ಕಿತೆಂ ಉರತ್?

ಮೆಳ್ಳಾಂ ತರ್ ಚಡಿತ್
ವಾಂಟ್ಚಾಂತ್ ಆಸಾ ಸಂತೊಸ್
ಆನಿ ವಾಂಟ್ಚಾಂತ್ ಜೊಡ್ತಾಂವ್
ನ್ಹಯ್ ರಾಸ್ ಕರ್‍ಚಾಂತ್!

ಲೆಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್
ವಾ ಗರ್ಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್
ಪುಂಜಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್
ವಾ ರಾಸ್ ಕರ್‍ಚೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್!

ಪುಂಜಾವ್ಯಾಂ ಆಮಿ ಸರ್ಗಾರ್
ನ್ಹಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಜೀವ್‌ಚ್ ವಚತ್
ಆಯ್ಚ್ಯೆ ರಾತಿ ಭಿತರ್!!

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ತಾಕೊಡೆ
(ಲೂಕ್ 12:20)

WHO IS ONLINE

We have 277 guests and no members online

FOUNDER/ DIRECTOR

FrJerrySequeira

MISSION MEDIA

UPCOMING EVENTS

One Day Retreat

Friday One Day Retreat
Fri Jul 19 @ 8:00AM - 04:00PM
Saturday One Day Retreat
Sat Jul 20 @ 8:00AM - 04:00PM
Friday One Day Retreat
Fri Jul 26 @ 8:00AM - 04:00PM

Residential Retreat

5 Days Residential Retreat
Sun Aug 11 @ 5:30PM - Thu Aug 15 @ 2:00PM

ಲೇಕ್ ಬರೊಂವ್ಚೊ ಮಾತೆವ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಬರಯ್ತಾ

ಸುಂಕಾಕಾಟ್ಯಾರ್
ಬಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸುಂಕಾಗಾರಾಕ್
ಜೆಜ಼ು ಆಪಯ್ತಾ
ಆನಿ ಸುಂಕಾಗಾರ್
ಸುವರ್ತೆಗಾರ್ ಜಾತಾ

ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ತುವೆಂಯ್
ಎಕಾ ಪುಣ್‌ಯಿ ಭಾವಕ್
ಆಪೊಂವ್ಕ್ ಆಸಾ
ನಾ ತರ್ ಆಮ್ಚಿ ರೆತಿರ್
ಅರ್ಧಿ ಮಾತ್ರ್ ಜಾತಾ!

ಆಪಯ್ಲಲೊ ಭಾವ್
ಬೆಬ್ದೊ ತರ್‌ಯಿ ಸಯ್
ಸುವಾರ್ತಾ ಆಯ್ಕತಾನಾ
ತೊ ಸಗ್ಳೊ
ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಭರ್‍ಚೊ ನಾ?

ಸುಂಕಾಕಾಟ್ಯಾರ್
ಬಸ್ಲಲ್ಯಾ ಮಾತೆವಾಕ್
ಜೆಜು ಆಪಯ್ತಾ
ಆನಿ ಲೇಕ್ ಬರೊಂವ್ಚೊ ಮಾತೆವ್
ಸುವಾರ್ತಾ ಬರಯ್ತಾ

ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ತುಂವೆಯ್
ಎಕಾ ಪುಣ್‌ಯಿ ಭಯ್ಣಿಕ್
ಆಪೊವ್ಕ್ ಆಸಾ
ನಾ ತರ್ ಆಮ್ಚಿ ರೆತಿರ್
ಸ್ವಾರ್ಥಾಚಿ ಜಾತಾ!

ಆಪಯ್ಲಲಿ ಭಯ್ಣ್
ಖಬ್ರಾಳಿ ತರ್‌ಯಿ ಸಯ್
ಸುವಾರ್ತಾ ಸತ್ಮಾನ್ತಾನಾ
ತಿಚೊ ತಾಳೊ
ದೆವಾಕ್ ಮಹಿಮಾ ದಿಂವ್ಚೊ ನಾ?

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ತಾಕೊಡೆ