ಅರ್ಗಾ೦ ಜೆಜು!    ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ!

 

"ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದೆಶಾ೦ನಿ ವಚಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ರಚ್ನಾ೦ಕ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಾ." ಮಾರ್ಕ್. 16:15

About Us Konkani

ದೈವಿಕ್ ಮಿಸಾ೦ವ್ ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾ


ಥಾವ್ನ್


ದೈವಿಕ್ ಮಿಸಾ೦ವ್


'ಡಿವೈನ್ ಟವರ್',
ನಿಧಿ ನಗರ್,
ನ೦ದನವನ ಲೇಔಟ್,
ಪುನರೂರು, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ - 574150,
ಮ೦ಗಳೂರು, ದ.ಕ.

Mob: +91-9845391050 (ಫಾದರ್ ಜೆರಿ), +91-8105093901 (ಅಫೀಸ್ ನ೦ಬರ್)

Email: [email protected]

Website: www.dmsworld.in

 

ದೇವ್ ಅಪ್ಲೆ೦ ಮಿಸಾ೦ವ್, ದೈವಿಕ್ ಮಿಸಾ೦ವ್ ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವರ್ತಾ. ವಚಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾರ್, ಆನಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗ್‌ಟ್ ಕರಾ ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್. ದೆಕುನ್ ವ್ಹಡಾ ಉರ್ಬೆನ್ ಆನಿ ಹುಮೆದಿನ್ ಆಮಿ೦ ಹೆ೦ ಮಿಸಾ೦ವ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವರು೦ಕ್ 'ಡಿವೈನ್ ಮಿಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ' ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುನ್ ಆಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸೊಮ್ಯಾಚಾ ಮಿಸಾ೦ವಾ೦ತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನಿ೦ ಆಮ್ಚೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳೊ೦ಕ್, ಆಮಿ೦ ತುಮ್ಕಾ೦ ಮೊಗಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾ೦ವ್.

 

ಉದ್ದೇಶ್ (AIMS)

-    ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರು೦ಕ್
-    ಕಷ್ಟತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯ್
-    ಗರ್ಜೆವ೦ತಾಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ
-    ನೆಣಾರ್‍ಯಾ೦ಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್
-    ಲ್ಹಾನಾ೦ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್
-    ದು:ಖೆಸ್ತಾ೦ಕ್ ಭುಜಾವಣ್
-   ಅತ್ಮೀಕ್ ತಾನ್ ಥಾ೦ಬ೦ವ್ಕ್
-    ಸರ್ವಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊ೦ಕ್

 

ಮಿಸಾ೦ವ್ (MINISTRIES)

-    ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರು೦ಕ್
-    ಸ್ತುತಿ ಗಾಯಾನ್
-    ಸ೦ಗೀತ್
-    ವಿನೊವ್ಣಿ
-    ಟಿವಿ/ ಸ೦ಪರ್ಕ್
-    ರೆತಿರ್‍ಯೊ
-    ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತ್

 

ಪ೦ಗಡ್ (TEAM)

-    ಸ೦ಸ್ಥಾಪಕ್/ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ (Founder/ Director)
-    ದಫ್ತರ್ (Office)
-    ಮೀಡಿಯಾ (Media)
-    ಸ೦ಗೀತ್‌ಕಾರ್ (Musicians)
-    ಗಾವ್ಪಿ (Singers)
-    ವಿನೊವ್ಣಿ೦ (Intercessors)
-    ಸ್ವಯ೦ ಸೇವಕ್ (Volunteers)

 

ಯೋಜನಾ೦ (PROGRAMMES)

-    ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ೦ ಕೇ೦ದ್ರ್ (Convention Centre)
-    ಮೀಡಿಯಾ ಸೆ೦ಟರ್ (Meida Centre)
-    ಆಡಿಯೊ/ ವಿಡಿಯೊ (Audio/ Video)
-    ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟ್/ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ (Website/ Publications)
-    ಟಿ.ವಿ. ಪ್ರೊಗಾಮ್ಸ್ (TV Programmes)

 

ಮೆ೦ಬರ್‌ಶಿಪ್ (MEMBERSHIP)

ಖುಶಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನಿ೦ ಪಾತ್ರೊನ್ ವ ಹಿತಚಿ೦ತಕ್ ವ ದಾನಿ ವ ಸಲಹೆದಾರ್ ವ ಖ೦ಚಾಯ್ ದೈವಿಕ್ ಸೆವೆ೦ತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಆಮಿ೦ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ೦ವ್.

 

ದಶಮಾ೦ಶ್ (TITHES)

ತುಮಿ೦ ಖುಶಿ ವರ್ತಾತ್ ತರ್, ತುಮ್ಚೆ೦ ದಶಮಾ೦ಶ್ ಹ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ತುಮಿ೦ ಧಾಡ್ಯೆತ್. ಧಾಡು೦ಕ್ ಖುಶಿ ವರ್ತಲ್ಯಾನಿ೦ ತುಮ್ಚಿ ಡಿಡಿ/ ಚೆಕ್/ ಮನಿಆರ್ಡರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕೌ೦ಟಾಕ್ ಧಾಡಾ. ಆಮ್ಚೊ ಎಡ್ರೆಸ್: 'ಡಿವೈನ್ ಮಿಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, A/C No. 01172200077698,  ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾ೦ಕ್, ಮುಲ್ಕಿ - 574154' ಹಾ೦ಗಾ ಧಾಡ್ಯೆತ್ ವ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಡ್ರೆಸಾಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರ್‍ಯೆತ್.

 

ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾ೦ (PROGRAMMES)

• ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ದಿಸಾಕ್ 2 ಪಾವ್ಟಿ೦ 'ಬಿಗ್ ಜೆ' ಟಿ.ವಿ.ಚೆರ್ ಸಕಾಳಿ೦ 11.30 ವೊರಾರ್ ಆನಿ೦ ಸಾ೦ಜೆರ್ 7.30 ವೊರಾರ್.

• ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ರೆತಿರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಆನಿ೦ ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿ೦ 8.00 ಥಾವ್ನ್ ಸಾ೦ಜೆರ್ 4.00 ವೊರಾ೦ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ 'ಡಿವೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆ೦ಟರ್, ನಿಧಿ ನಗರ್, ನ೦ದನವನ ಲೇಔಟ್, ಪುನರೂರು, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ'.

ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆತಿರ್: ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿ೦ 8.00 ಥಾವ್ನ್ ಸಾ೦ಜೆರ್ 4.00 ವೊರಾ೦ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ 'ಡಿವೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆ೦ಟರ್, ನಿಧಿ ನಗರ್, ನ೦ದನವನ ಲೇಔಟ್, ಪುನರೂರು, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ'.

ಆಡಿಯೊ ವಿಡಿಯೊ: ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಸಿಡಿ, ವಿಸಿಡಿ, ಡಿವಿಡಿ ಮೆಳ್ಚೆ ಜಾಗೆ: ''ಡಿವೈನ್ ಟವರ್', ಪುನರೂರು - ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ', 'ಡಿವನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್, ನಿಧಿ ನಗರ್, ನ೦ದನವನ ಲೇಔಟ್, ಪುನರೂರು - ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ', 'ಜೆರೊಸಾ ಕ೦ಪೆನಿ’, ಮ೦ಗ್ಳುರ್', ‘ಈಡನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್’, ಪದವಿನ೦ಗಡಿ – ಮ೦ಗ್ಳುರ್  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರೆತಿರೆ ವೆಳಾರ್.

 

ಯೆಯಾ! ದೆವಾಚಾ ರಾಜಾ ಖಾತಿರ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ವಾವುರ್ಯಾ೦ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ೦ವಾ೦ತ್ ಆಮಿ೦ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ಯಾ೦.

 

ಅತ್ಮೀಕ್ ಗರ್ಜಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಸ೦ಪರ್ಕ್ ಕರಾ,

'ಡಿವೈನ್ ಟವರ್',
ನಿಧಿ ನಗರ್, ನ೦ದನವನ ಲೇಔಟ್,
ಪುನರೂರು, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ - 574150,
ಮ೦ಗಳೂರು, ದ.ಕ.
Tel: +91-9845391050 (ಫಾದರ್ ಜೆರಿ), +91-8105093901 (ಅಫೀಸ್ ನ೦ಬರ್)
Email: [email protected],
Website: www.dmsworld.in 

Comments  

+1 #1 Angelina m souza 2014-08-01 10:32
Father thank you for the sermons preached. We feel overwhelmed with Gods mighty words through you.
Quote

Add comment


Security code
Refresh

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ಉಪದೆಸ್ ಮೊಡ್ತಾನಾ! ವೈರಸ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾ?

ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಕ್
ಜರ್ ಮಾನ್ ನಾ!
ಕೊರೋನಾ
ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ನಾ?

ನಾಂವ್ ವರ್‍ತೆಂ ದೆವಾಚೆಂ
ವ್ಯರ್ಥ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ!
ತೊಂಡಾರ್
ಮಾಸ್ಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ನಾ?

ಪವಿತ್ರ್ ದಿಸಾಯಿ
ವಾವ್ರ್ ಕರ್‍ತಾನಾ!
ಸರ್‍ಕಾರ್
ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕರ್‍ಚೊ ನಾ?

ಮಾಯ್ ಬಾಬ್
ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ರಡ್ತಾನಾ!
ಕೋವಿಡ್ ೧೯
ಘರ್ ಹಾಲೊಂವ್ಚೆಂ ನಾ?

ರಗತ್ ಜಿವೆಂ
ಬೊಬ್ ಮಾರ್‍ತಾನಾ!
ಮರಣ್
ಸೀಲ್‌ಡೌನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ನಾ?

ಪ್ರದ್ವಾರ್ ಅಪ್ರಾಧ್
ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ!
ವೈರಸ್
ಜೀಬ್‌ಚ್ ಕಾತರ್‍ಚೆಂ ನಾ?
ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಚೊರುನ್
ಗಿಳ್ತಾನಾ!
ಆಂಗಡ್ ವೊರ್‍ವೆಚಿ
ಬಂದ್ ಉರ್‍ಚಿ ನಾ?

ದೀಸ್‌ರಾತ್
ಫಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ!
ಪೊಲಿಸ್ ಬೇತ್
ದಾಕೊಂವ್ಚೊ ನಾ?

ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆರ್
ಖೊಟಿ ದಿಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ!
ಏಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತರ್
ಚಡತ್ ವೆಚೊ ನಾ?

ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ
ಆಶಾ ಕರ್‍ತಾನಾ!
ಮಾರಿಚಿ ಪಿಡಾ ಮಾರಿತ್
ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ?

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ತಾಕೊಡೆ, ಅಲಂಗಾರ್

FOUNDER/ DIRECTOR

FrJerrySequeira

MISSION MEDIA

UPCOMING EVENTS

Fri Oct 22, 2021
Friday Retreat
08:00AM - 04:00PM
Sat Oct 23, 2021
Saturday Retreat
08:00AM - 04:00PM
Fri Oct 29, 2021
Friday Retreat
08:00AM - 04:00PM

ವಂದವ್ಣ್ಯೊ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯೊ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯೊ?

ನೆಸ್ಣಾಚ್ಯೊ ನೆಟಾಂಚ್ಯೊ
ವಂದವ್ಣ್ಯೊ ಫ್ಯಾಶನಾಂಚ್ಯೊ
ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವೆಸಾಂಚ್ಯೊ
ತ್ಯೊ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಚ್ಯೊ?

ಅಗೊ ಭಯ್ಣಿ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ
ತಿ ಪಾಟ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಬದಲ್ಚೊ
ಆಸಾ ಎಕ್ಲೊ ಭಗ್ಶಿತಲೊ
ಬಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಲೊ

ದುಡ್ವಾಚ್ಯೊ ದಿರ್ವ್ಯಾಂಚ್ಯೊ
ವಂದವ್ಣ್ಯೊ ದವ್ಲತೆಚ್ಯೊ
ಲುಸಿಫೆರಾಚ್ಯಾ ಶಿಕಾರೆಚ್ಯೊ
ತ್ಯೊ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯೊ?

ಜಾಗೊ ಜಾ ಭಾವಾ ನಿದ್ಲಲೊ
ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಶಿಂತ್ಲೊ
ಆಸಾ ಎಕ್ಲೊ ಭಗ್ಶಿತಲೊ
ದಯ್ವಿಕ್ ದಾಯ್ಜ್ ದಿತಲೊ

ಆಶೆಚ್ಯೊ ನಶೆಚ್ಯೊ
ವಂದವ್ಣ್ಯೊ ಖುಶೆಚ್ಯೊ
ಸಯ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಮೊಸಾಂಚ್ಯೊ
ತ್ಯೊ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯೊ?

ಧಾಂವ್ ಮನ್ಶಾ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ಲೊ
ಕಾಳಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ
ಆಸಾ ಎಕ್ಲೊ ಭಗ್ಶಿತಲೊ
ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತಲೊ

ಪ್ರದ್ವಾರಾಚ್ಯೊ ವ್ಯಭಿಚಾರಾಚ್ಯೊ
ವಂದವ್ಣ್ಯೊಕುಡಿಚ್ಯೊ
ದೆಂವ್ಚಾರಾಚ್ಯಾ ನಾಡಿಂಚ್ಯೊ
ತ್ಯೊ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂಚ್ಯೊ?

ಉಟ್ ಭಾವಾ ಅಪ್ರಾಧಾಂತ್ಲೊ
ಪಾತ್ಕಾ ವರ್ವಿಂ ಮೆಲಲೊ
ಆಸಾ ಎಕ್ಲೊ ಭಗ್ಶಿತಲೊ
ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ದಿತಲೊ

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ತಾಕೊಡೆ, ಅಲಂಗಾರ್

WHOS ONLINE

We have 22 guests and no members online