ಅರ್ಗಾ೦ ಜೆಜು!    ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ!

 

"ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದೆಶಾ೦ನಿ ವಚಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ರಚ್ನಾ೦ಕ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಾ." ಮಾರ್ಕ್. 16:15

About Us Konkani

ದೈವಿಕ್ ಮಿಸಾ೦ವ್ ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾ


ಥಾವ್ನ್


ದೈವಿಕ್ ಮಿಸಾ೦ವ್


'ಡಿವೈನ್ ಟವರ್',
ನಿಧಿ ನಗರ್,
ನ೦ದನವನ ಲೇಔಟ್,
ಪುನರೂರು, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ - 574150,
ಮ೦ಗಳೂರು, ದ.ಕ.

Mob: +91-9845391050 (ಫಾದರ್ ಜೆರಿ), +91-8105093901 (ಅಫೀಸ್ ನ೦ಬರ್)

Email: [email protected]

Website: www.dmsworld.in

 

ದೇವ್ ಅಪ್ಲೆ೦ ಮಿಸಾ೦ವ್, ದೈವಿಕ್ ಮಿಸಾ೦ವ್ ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವರ್ತಾ. ವಚಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾರ್, ಆನಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗ್‌ಟ್ ಕರಾ ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್. ದೆಕುನ್ ವ್ಹಡಾ ಉರ್ಬೆನ್ ಆನಿ ಹುಮೆದಿನ್ ಆಮಿ೦ ಹೆ೦ ಮಿಸಾ೦ವ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವರು೦ಕ್ 'ಡಿವೈನ್ ಮಿಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ' ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುನ್ ಆಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸೊಮ್ಯಾಚಾ ಮಿಸಾ೦ವಾ೦ತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನಿ೦ ಆಮ್ಚೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳೊ೦ಕ್, ಆಮಿ೦ ತುಮ್ಕಾ೦ ಮೊಗಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾ೦ವ್.

 

ಉದ್ದೇಶ್ (AIMS)

-    ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರು೦ಕ್
-    ಕಷ್ಟತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯ್
-    ಗರ್ಜೆವ೦ತಾಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ
-    ನೆಣಾರ್‍ಯಾ೦ಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್
-    ಲ್ಹಾನಾ೦ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್
-    ದು:ಖೆಸ್ತಾ೦ಕ್ ಭುಜಾವಣ್
-   ಅತ್ಮೀಕ್ ತಾನ್ ಥಾ೦ಬ೦ವ್ಕ್
-    ಸರ್ವಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊ೦ಕ್

 

ಮಿಸಾ೦ವ್ (MINISTRIES)

-    ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರು೦ಕ್
-    ಸ್ತುತಿ ಗಾಯಾನ್
-    ಸ೦ಗೀತ್
-    ವಿನೊವ್ಣಿ
-    ಟಿವಿ/ ಸ೦ಪರ್ಕ್
-    ರೆತಿರ್‍ಯೊ
-    ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತ್

 

ಪ೦ಗಡ್ (TEAM)

-    ಸ೦ಸ್ಥಾಪಕ್/ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ (Founder/ Director)
-    ದಫ್ತರ್ (Office)
-    ಮೀಡಿಯಾ (Media)
-    ಸ೦ಗೀತ್‌ಕಾರ್ (Musicians)
-    ಗಾವ್ಪಿ (Singers)
-    ವಿನೊವ್ಣಿ೦ (Intercessors)
-    ಸ್ವಯ೦ ಸೇವಕ್ (Volunteers)

 

ಯೋಜನಾ೦ (PROGRAMMES)

-    ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ೦ ಕೇ೦ದ್ರ್ (Convention Centre)
-    ಮೀಡಿಯಾ ಸೆ೦ಟರ್ (Meida Centre)
-    ಆಡಿಯೊ/ ವಿಡಿಯೊ (Audio/ Video)
-    ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟ್/ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ (Website/ Publications)
-    ಟಿ.ವಿ. ಪ್ರೊಗಾಮ್ಸ್ (TV Programmes)

 

ಮೆ೦ಬರ್‌ಶಿಪ್ (MEMBERSHIP)

ಖುಶಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನಿ೦ ಪಾತ್ರೊನ್ ವ ಹಿತಚಿ೦ತಕ್ ವ ದಾನಿ ವ ಸಲಹೆದಾರ್ ವ ಖ೦ಚಾಯ್ ದೈವಿಕ್ ಸೆವೆ೦ತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಆಮಿ೦ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ೦ವ್.

 

ದಶಮಾ೦ಶ್ (TITHES)

ತುಮಿ೦ ಖುಶಿ ವರ್ತಾತ್ ತರ್, ತುಮ್ಚೆ೦ ದಶಮಾ೦ಶ್ ಹ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ತುಮಿ೦ ಧಾಡ್ಯೆತ್. ಧಾಡು೦ಕ್ ಖುಶಿ ವರ್ತಲ್ಯಾನಿ೦ ತುಮ್ಚಿ ಡಿಡಿ/ ಚೆಕ್/ ಮನಿಆರ್ಡರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕೌ೦ಟಾಕ್ ಧಾಡಾ. ಆಮ್ಚೊ ಎಡ್ರೆಸ್: 'ಡಿವೈನ್ ಮಿಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, A/C No. 01172200077698,  ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾ೦ಕ್, ಮುಲ್ಕಿ - 574154' ಹಾ೦ಗಾ ಧಾಡ್ಯೆತ್ ವ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಡ್ರೆಸಾಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರ್‍ಯೆತ್.

 

ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾ೦ (PROGRAMMES)

• ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ದಿಸಾಕ್ 2 ಪಾವ್ಟಿ೦ 'ಬಿಗ್ ಜೆ' ಟಿ.ವಿ.ಚೆರ್ ಸಕಾಳಿ೦ 11.30 ವೊರಾರ್ ಆನಿ೦ ಸಾ೦ಜೆರ್ 7.30 ವೊರಾರ್.

• ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ರೆತಿರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಆನಿ೦ ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿ೦ 8.00 ಥಾವ್ನ್ ಸಾ೦ಜೆರ್ 4.00 ವೊರಾ೦ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ 'ಡಿವೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆ೦ಟರ್, ನಿಧಿ ನಗರ್, ನ೦ದನವನ ಲೇಔಟ್, ಪುನರೂರು, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ'.

ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆತಿರ್: ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿ೦ 8.00 ಥಾವ್ನ್ ಸಾ೦ಜೆರ್ 4.00 ವೊರಾ೦ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ 'ಡಿವೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆ೦ಟರ್, ನಿಧಿ ನಗರ್, ನ೦ದನವನ ಲೇಔಟ್, ಪುನರೂರು, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ'.

ಆಡಿಯೊ ವಿಡಿಯೊ: ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಸಿಡಿ, ವಿಸಿಡಿ, ಡಿವಿಡಿ ಮೆಳ್ಚೆ ಜಾಗೆ: ''ಡಿವೈನ್ ಟವರ್', ಪುನರೂರು - ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ', 'ಡಿವನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್, ನಿಧಿ ನಗರ್, ನ೦ದನವನ ಲೇಔಟ್, ಪುನರೂರು - ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ', 'ಜೆರೊಸಾ ಕ೦ಪೆನಿ’, ಮ೦ಗ್ಳುರ್', ‘ಈಡನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್’, ಪದವಿನ೦ಗಡಿ – ಮ೦ಗ್ಳುರ್  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರೆತಿರೆ ವೆಳಾರ್.

 

ಯೆಯಾ! ದೆವಾಚಾ ರಾಜಾ ಖಾತಿರ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ವಾವುರ್ಯಾ೦ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ೦ವಾ೦ತ್ ಆಮಿ೦ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ಯಾ೦.

 

ಅತ್ಮೀಕ್ ಗರ್ಜಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಸ೦ಪರ್ಕ್ ಕರಾ,

'ಡಿವೈನ್ ಟವರ್',
ನಿಧಿ ನಗರ್, ನ೦ದನವನ ಲೇಔಟ್,
ಪುನರೂರು, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ - 574150,
ಮ೦ಗಳೂರು, ದ.ಕ.
Tel: +91-9845391050 (ಫಾದರ್ ಜೆರಿ), +91-8105093901 (ಅಫೀಸ್ ನ೦ಬರ್)
Email: [email protected],
Website: www.dmsworld.in 

Add comment


Security code
Refresh

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ದೇಕ್

ಬಾಪುಯ್ ಪುತಾಕ್
ಸದಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ವಚ್
ಫಕತ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗಿತ್
ತೆದ್ನಾಂ ಪೂತ್
ವಚತ್ ವಾ ರಾವತ್

ಬಾಪುಯ್ ಖುದ್ದ್
ಜರ್ ಮಿಸಾಕ್ ವಚತ್
ತರ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಪೂತ್
ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ದೀಸ್
ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿತ್

ಆವಯ್ ಧುವೆಕ್
ಸದಾಂ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಕರ್
ಫಕತ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣತ್
ತೆದ್ನಾಂ ಧುವ್
ಕರಿತ್ ವಾ ಸೊಡಿತ್

ಆವಯ್ ಖುದ್ದ್
ಜರ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲಿತ್
ತರ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಧುವ್
ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ದೀಸ್
ತಿಚ್ಯೆ ಬರಿಂಚ್ ರಜಾರ್ ಕರಿತ್

ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ನ್
ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ ಹರೆಕ್
ಭುರ್ಗಿಂ ಕರ್‍ತಿತ್ ವಾ ಸೊಡ್ತಿತ್
ಪೂಣ್ ದಿಲ್ಲಿ ಬರಿ ದೇಕ್
ತಿಂಯ್ ಘೆತಲಿಂ ಖಂಡಿತ್

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ತಾಕೊಡೆ, ಅಲಂಗಾರ್ 

WHO IS ONLINE

We have 186 guests and no members online

FOUNDER/ DIRECTOR

FrJerrySequeira

MISSION MEDIA

UPCOMING EVENTS

One Day Retreat

Friday One Day Retreat
Fri Mar 01 @ 8:00AM - 04:00PM
Saturday One Day Retreat
Sat Mar 02 @ 8:00AM - 04:00PM
Friday One Day Retreat
Fri Mar 08 @ 8:00AM - 04:00PM

Residential Retreat

5 Days Residential Retreat
Sun Mar 10 @ 5:30PM - Thu Mar 14 @ 2:00PM

ದೆಂವ್ಚಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಆನಿ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯೆ ಆಂಗಾರ್!

ಹಾಂಗಾ ಕೊಣಾಕ್ ಗಿಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್
ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಭೊಂವ್ತಾ ಸಂಸಾರಾರ್
ಆನಿ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ತಾಚಿ ದಿಷ್ಟ್
ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಆಂಗಾರ್!

ತಾಂಚ್ಯೆ ದೊನ್‌ಯಿ ಹಾತಾಂಚೆರ್
ದೊನ್‌ಯಿ ಪಾಂಯಾಚೆರ್
ಬೋರ್ ವಾ ಟಕ್ಲು ತಕ್ಲೆಚೆರ್ ಸಯ್ತ್
ಆತಾತಾಂ ತಾಚೆಂಚ್ ಘರ್!

ಹಾಂಗಾ ಕೊಣಾಕ್ ಲುಟ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್
ಚೋರ್ ತಿಳ್ತಾ ಘರಾನ್ ಘರ್
ಆನಿ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ತಾಚಿ ನದರ್
ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯೆ ಆಂಗಾರ್!

ತಾಂಚ್ಯೆ ದೊನ್‌ಯಿ ಹಾತಾಂಚೆರ್
ದೊನ್‌ಯಿ ಪಾಯಾಂಚೆರ್
ಪಾಟಿಚೆರ್ ಆನಿ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ಸಯ್ತ್
ಆತಾತಾಂ ತಾಚೆಂಚ್ ಬಿಡಾರ್!

ತಿ ಕೂಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಂತ್
ತೆ ಕಾಳೆ ಕಾಳೆ ಇಚು ರಿಗ್ಲ್ಯಾತ್
ಪಾಲಿ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್
ರುಪ್ಣಿಂ ಭಯಾನಕ್ ಕಾಂತಯ್ಲ್ಯಾಂತ್!

ತೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಭೊಂವ್ತಾ ಗಿಳುಂಕ್
ಆನಿ ತೊ ಚೋರ್ ಯೆತಾ ಲುಟುಂಕ್
ಹಿ ಬೈಬಲಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್
ತೆ ಟ್ಯಾಟು ಯೆವ್ನ್ ರಾವ್ತೆ ಆಂಗಾರ್???

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ತಾಕೊಡೆ, ಅಲಂಗಾರ್