ಅಧಿಕ್ ಮೊಗಾಚಾ ಭಾವಾ/ ಭಯ್ಣಿ೦,

Appeal Konkani

ಜೆಜುಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾ೦ತಿ ಸದಾ೦ಚ್ ತುಮ್ಚೆ೦ ಸವೆ೦ ಆಸೊ೦. ದೆವಾಚಾ ವರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಕುರ್ಪೆನ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಬೊರೆ೦ ಮಾಗೊನ್, ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಚಿ ಅತ್ಮಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆಶೆತಾ೦. ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಭರು೦ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆ೦ ಜಿವಿತ್ ತಾಚಾ ಆಶಿರ್ವಾದಾನಿ೦ ಭರೊನ್ ನ೦ದನ್ ಕರು೦. ತುಮ್ಚೊ ಸದಾ೦ಚ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ನ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಚೆ೦ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್.

ದೈವಿಕ್ ಮಿಸಾ೦ವ್ ಸ೦ಸ್ಥೊ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ನ್, ದೆವಾಚಾ ರಾಜಾಚಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ಲೊಕಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಅಸಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿ೦ 11.30 ವೊರಾರ್ ಆನಿ ಸಾ೦ಜೆರ್ 7.30 ವೊರಾರ್ ಅಶೆ೦ ದಿಸಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಕೊ೦ಕ್ಣೆ೦ತ್ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ 'ಬಿಗ್‌ಜೆ' ಟಿವಿಚೆರ್ ಆಮಿ ದೀವ್ನ್೦ಚ್ ಆಸಾ೦ವ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸನ್ವಾರಾ 'ಡಿವೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆ೦ಟರ್', ¤¢ü £ÀUÀgï, ನ೦ದನವನ ಲೇಔಟ್, ¥ÀÅ£ÀgÀÆgÀÄ, Q¤ßUÉÆý. ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ರೆತಿರ್ ಸಕಾಳಿ೦ 9.00 ಥಾವ್ನ್ ದನ್ಪಾರಾ೦ 4.00 ವೊರಾ೦ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಆಮಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವರ್ತಾ೦ವ್. 'ಮಿಶನ್ ಮೀಡಿಯಾ' ಆಮ್ಚೆ೦ ಮಿಡಿಯಾ ಸೆ೦ಟರ್ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ೦, ಸಿಡಿ, ವಿಸಿಡಿ, ಡಿವಿಡಿ ಆನಿ ತಶೆ೦ಚ್ ಆಮ್ಚಿ೦ ಹೆರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ೦ ಚಲೊವ್ನ್ ವರ್ತಾ. ತುಮ್ಕಾ೦ಯೀ ಆಮ್ಚೆ೦ ಸವೆ೦, ಸುವಾರ್ತೆಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಮು೦ದರ್‍ಸುನ್ ವರು೦ಕ್ ಆಮಿ ಮೊಗಾಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್. ದೆವಾನ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ದಿಲ್ಲಿ೦ ದೆಣಿ೦ ದೆವಾಚಾ ಮಹಿಮೆ ಖಾತಿರ್ ಗಳ್ಸು೦ಕ್, ತುಮಿ೦ಯೀ ಆಮ್ಚೆ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳಾ. ತುಮ್ಕಾ೦ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಮಿ೦ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ೦ವ್. ತುಮಿ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾತ್ ತರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸ೦ಪರ್ಕ್ ಕರಾ.

 ತಶೆ೦ಚ್, ತುಮ್ಚಿ೦ ತೆಸಾ೦ವಾ೦, ಗರ್ಜ್ಯೊ ವ ಹೆರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಾ ಗರ್ಜಾ೦ಕ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸ೦ಪರ್ಕ್ ಕರಾ ವ ತುಮಿ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಫೊನಾ೦ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್ ವ ಇಮೇಯ್ಲಾ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸ೦ಪರ್ಕ್ ಕರಾ. ಆಮ್ಚೊ ವಿಳಾಸ್: ಡಿವೈನ್ ಮಿಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 'ಡಿವೈನ್ ಟವರ್', ನಿಧಿ ನಗರ್, ನ೦ದನವನ ಲೇಔಟ್, ಪುನರೂರು, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ - 574150 ನಾ ತರ್ ಫೊನಾರ್ ಉಲೈಯಾ. ಆಮ್ಚೆ೦ ಫೊನ್ ನ೦ಬರ್ - +91-9845391050 (ಫಾದರ್ ಜೆರಿ),  +91-8105093901 (ಅಫೀಸ್ ನ೦ಬರ್) ಆಮ್ಚೊ ಇಮೇಯ್ಲ್ ವಿಳಾಸ್: [email protected]. ಖಾಸ್ಗಿ ಭೆಟ್ ವ ಕೌನ್ಸಿಲಿ೦ಗ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಮು೦ಗಡ್ ಫೊನಾರ್ ಬುಕ್ ಕರಾ. ತುಮಿ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾತ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ವ ದೆವಾಚೊ ವಾ೦ಟೊ (1/10th Tithe) ಡಿಡಿ ವ ಚೆಕ್ ವ ಮನಿಆರ್ಡಾರಾ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಳಾಸಾಕ್ ಧಾಡಾ ವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕೌ೦ಟಾಕ್ ಧಾಡಾ. 'DIVINE MISSION SOCIETY', A/C No. 01172200077698,  ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾ೦ಕ್, ಮುಲ್ಕಿ - 574154, ಮ೦ಗ್ಳುರ್.  

ಆಮಿ೦ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದೈವಿಕ್ ಕಾಮಾ೦ತ್ ಸದಾ೦ಚ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಸ್ವಾಗತ್. ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರು೦ಕ್, ಸ್ತುತಿ ಗಾಯಾನ್ ಕರು೦ಕ್, ಸ೦ಗೀತ್ ಖೆಳೊ೦ಕ್, ಹೆರಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊ೦ಕ್ (ವಿನವ್ಣಿ೦) ವ ಟಿವಿಚೆರ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಅತ್ಮಿಕ್ ಕಾಮಾ೦ತ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಆಮಿ೦ ಸ್ವಾಗತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ೦ವ್.

ದೆವಾಚಿ೦ ವಿ೦ಚ್ಣಾರ್ ಆಶಿರ್ವಾದಾ೦ ತುಮ್ಚೆರ್ ಮಾಗೊನ್, ಆಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಸಹಾಕಾರ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಆಮಿ ಭಾಸಯ್ತಾ೦ವ್. ತುಮ್ಕಾ೦ ದೇವ್ ಬೊರೆ೦ ಕರು೦.

ಸದಾ೦ಚ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚಾ ಸೆವೆ೦ತ್ ತುಮ್ಚೊ ಭಾವ್,

 
ಫಾ. ಜೆರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ,                             
ಸ೦ಸ್ಥಾಪಕ್,
ಡಿವೈನ್ ಮಿಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಪುನರೂರು - ಮ೦ಗ್ಳುರ್.

 

Add comment


Security code
Refresh

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ಹಿ ಪಾಡ್ತ್ ಜಿಕುಂದಿ ತಿ ಪಾಡ್ತ್ ಸಲ್ವುಂದಿ!

ಸೊಸುಂಕ್ ನಾ ಆಮಿ ದಗ್ದಣಿ
ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ಪುಣ್‌ಯಿ
ತರ್‌ಯಿ ಆಮ್ಚಿ ಖಂತ್ ಕಿತ್ಲಿ
ಹಾ! ಸಾಂಗ್ಚಿ ನ್ಹಯ್ ತಿತ್ಲಿ!

ಜರ್ ಆಮಿ ತ್ಯೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿಂ
ತರ್ ಸೊಸಿಜೆ ಆಮಿ ದಗ್ದಣಿ
ಆನಿ ನಾಕಾ ತರ್ ತಿ ದಗ್ದಣಿ
ಖುರ್‍ಸಾವಾಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ್‍ಚಿ?

ಹಿ ಪಾಡ್ತ್ ಜಿಕುಂದಿ
ಅನಿ ತಿ ಪಾಡ್ತ್ ಸಲ್ವುಂದಿ
ಆತಾಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ
ಅನ್ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂ ಪರಿಂ!

ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ವಾ ಬಿಜೆಪಿ
ಕೊಣ್‌ಯಿ ಸರ್ಕಾರ್ ರಚುಂದಿ
ಜಿಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಅಮ್ಚಿ
ಕಷ್ಟಾಂತ್‌ಯಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚಿ

ಆಮಿ ನ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿಂ
ಬಗರ್ ತ್ಯಾ ಸರ್ಗಿಂಚಿಂ
ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿ ಖಂತ್ ಕರ್‍ಚಿ
ಮಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿವೆಶಿಂ?

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ತಾಕೊಡೆ, ಅಲಂಗಾರ್ 

WHO IS ONLINE

We have 192 guests and no members online

FOUNDER/ DIRECTOR

FrJerrySequeira

MISSION MEDIA

UPCOMING EVENTS

One Day Retreat

Friday One Day Retreat
Fri May 24 @ 8:00AM - 04:00PM
Saturday One Day Retreat
Sat May 25 @ 8:00AM - 04:00PM
Friday One Day Retreat
Fri May 31 @ 8:00AM - 04:00PM

Residential Retreat

5 Days Residential Retreat
Sun Jun 09 @ 5:30PM - Thu Jun 13 @ 2:00PM

ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾ ದೆಂವುನ್ ಯೆ

ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾ
ದೆಂವುನ್ ಯೆ
ಆಮ್ಚ್ಯೆ ವೆರಿ
ವಿವಿಧ್ ರುಪಾಂನಿ
ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ
ತುಜ್ಯೆ ಪರಿಂ
ಸರ್ವ್ ಬರಿಂ

ಸತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾ
ದೆಂವುನ್ ಯೆ
ಆಮ್ಚ್ಯೆ ವೆರಿ
ವಿವಿಧ್ ಸಬ್ದಾಂನಿ
ಜೊಡ್ಚಾಕ್ ಆಮಿ
ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಖರಿ
ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸತಾಚಿ

ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ
ದೆಂವುನ್ ಯೆ
ಆಮ್ಚ್ಯೆ ವೆರಿ
ವಿವಿಧ್ ದೆಣ್ಯಾಂನಿ
ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ಆಮಿ
ಬಾರಾ ಫಳಾಂ ತಿಂ
ಉರ್‍ಚ್ಯೆ ತಸಲಿಂ

ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ
ದೆಂವುನ್ ಯೆ
ಆಮ್ಚ್ಯೆ ವೆರಿ
ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂನಿ
ಕರ್‍ಚಾಕ್ ಆಮಿ
ಹಿ ಜಿಣಿ ಆಮ್ಚಿ
ಪವಿತ್ರ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೊಶಿ

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ತಾಕೊಡೆ, ಅಲಂಗಾರ್