In the life of every person, there will be a time where he or she has experienced a new life. For many it would be a physical healing, where the person has been healed from a deadly disease and got his life back. This relates to the body. But what is important is being healed spiritually. As the word of God says “Clothe yourselves with the new self, created according to the likeness of God in true righteousness and holiness.” – Ephesians 4:24. Gaining a new life means putting away your sinful life and accepting the word of Jesus Christ which has the power to cleanse and to make one new. “Put away anger and wrangling and slander, together with all malice, and be kind to one another, as God in Christ has forgiven you” – Ephesians 4:31.

b01347"ಜಾಣ್ವಾಯೆ೦ತ್ ಏಕ್ ಅತ್ಮೊ ಆಸಾ, ಹೊ ಆತ್ಮೊ ಬುಧ್ವ೦ತ್, ಪವಿತ್ರ್, ಅಪ್ರತಿಮ್, ಜಿನಸೆವಾಕ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ್, ಸುಡ್ಸುಡಿತ್, ತೀಕ್ಷ್ಣ್, ನಿರ್ಮಳ್, ನಿತಳ್, ಅಖ೦ಡ್, ದಯಾಳ್, ಚತುರ್ ಆಡಾ೦ವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲಲೊ, ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನ್ಶಾ೦ಕ್ ಮೊಗಾಳ್, ಥಿರ್, ಸುರಕ್ಷಿತ್, ಪ್ರಶಾ೦ತ್, ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರ್, ಸರ್ವೇಕ್ಷಕ್, ಆನಿ ತೊ ಸರ್ವ್ ಬುಧ್ವ೦ತ್, ನಿರ್ಮಳ್ ಆನಿ ಸೂಖ್ಷ್ಮ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ೦ನಿ ವ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ."  (ಜಾಣ್ವಾಯ್ 7:22-23)

ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಲಬ್ದಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಆಶೆತಾ. ಚಡ್ ಶಿಕಾಪ್, ಚಡ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್, ವಡ್ವಿಕ್, ಪದ್ವಿ, ನಾ೦ವ್ ಆನಿ ಹೊ ಸ೦ಸಾರ್ ಕಿತೆ೦ ದಿತಾ ತೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ತೊ ಆಶೆತಾ. ಪೂಣ್ ದೈವಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಸ೦ಸಾರಾಚಾ ಖ೦ಚಾಯ್ ಪುಸ್ತ೦ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೇನಾ, ಬಗಾರ್ ದೆವಾಚೆ೦ ಧರ್ಮ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚಾ 'ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ' ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ. "ಉಗಡ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಧರ್ಮ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಿ೦ ವಿಸ್ಮಿತಾ೦ ಹಾ೦ವ್ ದೆಕ್ತಲೊ೦" (ಕೀರ್ತನಾ೦ 119:18). ದೆವಾಚಾ ತೊ೦ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಹರ್ಯೇಕ್ ಉತರ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾ೦ತ್ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ. "ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾ೦ತ್ಲಿ೦ ಯೆತಾತ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊಣಿ (ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ 2:6). ಸಗ್ಳಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ, ತಿ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ತಾಚೆ ಸವೆ೦ ಆಸಾ" (ಸಿರಾಖ್ 1:1)

ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಜೆಜು ಆಬ್ರಾಹಾಮಾಕಡೆ, ಮೊಯ್ಜೆಕಡೆ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಪ್ರವಾದಿ೦ಕಡೆ ಉಲೊವ್ನ್ ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ - "ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಮ್ಚೊ ದೇವ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ದೇವ್, ತೊ ತುಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಡ್ಚೊ ನಾ ವಾ ತುಮ್ಚೊ ನಾಸ್ ಕರ್‍ಚೊ ನಾ ವಾ ತಾಣೆ೦ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವಜಾ೦ ಕಡೆ ಸಪುತ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸೊಲ್ಲೊ ವಿಸರ್‍ಚೊ ನಾ" (ದ್ವಿತಿನಿಯಮ್ 4:31). ಹ್ಯಾ ಅ೦ತಿಮ್ ಕಾಳಾರ್ ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಕುಳ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆಜು ಮಾರಿಫತ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಜೆಜು ಕಾಕುಳ್ದಾರ್ ದೇವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಜೆಜು ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೊ ಇತ್ಲೊಯೀ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾ ಕೀ ತೊ ಆಶೆತಾ ಖ೦ಚಾಯೀ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಕುಳ್ತಿನ್ ಬರಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊವ್ನ್ ವಚನಾಯೆ ಬಗಾರ್ ತಾಚಾ ಕಾಕುಳ್ತಿನ್ ತೊ ತಾ೦ಕಾ ಗೂಣ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಶೆತಾ. ಜೆಜು ಖ೦ಚಾಯೀ ಪಾತ್ಕ್ಯಾ೦ಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀ೦ವ್ನ್ ಆಪೇಕ್ಷಿನಾ. "ಆಪ್ಲೆ೦ ಉತರ್ ಧಾಡುನ್ ತಾಣೆ೦ ತಾ೦ಕಾ ಬರಿ೦ ಕೆಲಿ೦, ತಾ೦ಚೊ ಜೀವ್ ನಾಸಾ೦ತ್ಲೊ ತಾಣೆ೦ ನಿವಾರ್‍ಲೊ" (ಕೀರ್ತನ್ 107:20).

"ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜಾ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್, ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜಾ ಮನಾನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ತುಜಾ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್. ಹೊಚ್ ಅತೀ ಆನಿ ಪ್ರಥಮ್ ಉಪದೆಸ್. ಆನಿ ದುಸ್ರೊಯೀ ತಾಚೆ ಸಾರ್ಕೊ ತುಜೊ ಕರ್ತಾಯ್ ತಸೊ ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್" (ಮಾತೆವ್ 22:37-39)

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ೦ತ್ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕ೦ ಫರ್ಮಾಯ್ಲ್ಯೊ ಹರ್ಯೇಕ್ ಆಜ್ನ್ಯಾ ಆಮಿ ಪಾಳು೦ಕ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸಾ, ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾ!! ಹೆ ದೋನ್ ವರ್ತೆ ದೆವಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ವಿಶ್ವಾಸ್‌ಪಣಿ ಆಮಿ ಪಾಳ್ತಾ೦ವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದೆವಾಚಾ ಧಾ ಉಪದೆಸಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಮಿ ಚಲ್ತಾ೦ವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸಾ೦ಗ್ಯೆತ್. "ಪೂಣ್ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ತಾಕಾ ದೇವ್ ವಳ್ಕಾತಾ" (1 ಕೊರಿ೦ಥ್ 8:3). "ಮೊಗಾಚ್ಯಾ೦ನೋ, ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಯಾ೦, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೋಗ್ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಜೊ ಕೋಣ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ತೊ ದೆವಾಚೊ ಭುರ್ಗೊ, ದೆವಾಕ್ ತೊ ಒಳ್ಕತಾ. ಪೂಣ್ ಮೋಗ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಚಿ ಒಳಕ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೋಗ್" (ಜುವಾ೦ವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆ೦ ಪತ್ರ್ 4:7-8)

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ಹಿ ಪಾಡ್ತ್ ಜಿಕುಂದಿ ತಿ ಪಾಡ್ತ್ ಸಲ್ವುಂದಿ!

ಸೊಸುಂಕ್ ನಾ ಆಮಿ ದಗ್ದಣಿ
ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ಪುಣ್‌ಯಿ
ತರ್‌ಯಿ ಆಮ್ಚಿ ಖಂತ್ ಕಿತ್ಲಿ
ಹಾ! ಸಾಂಗ್ಚಿ ನ್ಹಯ್ ತಿತ್ಲಿ!

ಜರ್ ಆಮಿ ತ್ಯೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿಂ
ತರ್ ಸೊಸಿಜೆ ಆಮಿ ದಗ್ದಣಿ
ಆನಿ ನಾಕಾ ತರ್ ತಿ ದಗ್ದಣಿ
ಖುರ್‍ಸಾವಾಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ್‍ಚಿ?

ಹಿ ಪಾಡ್ತ್ ಜಿಕುಂದಿ
ಅನಿ ತಿ ಪಾಡ್ತ್ ಸಲ್ವುಂದಿ
ಆತಾಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ
ಅನ್ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂ ಪರಿಂ!

ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ವಾ ಬಿಜೆಪಿ
ಕೊಣ್‌ಯಿ ಸರ್ಕಾರ್ ರಚುಂದಿ
ಜಿಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಅಮ್ಚಿ
ಕಷ್ಟಾಂತ್‌ಯಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚಿ

ಆಮಿ ನ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿಂ
ಬಗರ್ ತ್ಯಾ ಸರ್ಗಿಂಚಿಂ
ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿ ಖಂತ್ ಕರ್‍ಚಿ
ಮಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿವೆಶಿಂ?

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ತಾಕೊಡೆ, ಅಲಂಗಾರ್ 

WHO IS ONLINE

We have 118 guests and no members online

FOUNDER/ DIRECTOR

FrJerrySequeira

MISSION MEDIA

UPCOMING EVENTS

One Day Retreat

Friday One Day Retreat
Fri May 24 @ 8:00AM - 04:00PM
Saturday One Day Retreat
Sat May 25 @ 8:00AM - 04:00PM
Friday One Day Retreat
Fri May 31 @ 8:00AM - 04:00PM

Residential Retreat

5 Days Residential Retreat
Sun Jun 09 @ 5:30PM - Thu Jun 13 @ 2:00PM

ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾ ದೆಂವುನ್ ಯೆ

ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾ
ದೆಂವುನ್ ಯೆ
ಆಮ್ಚ್ಯೆ ವೆರಿ
ವಿವಿಧ್ ರುಪಾಂನಿ
ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ
ತುಜ್ಯೆ ಪರಿಂ
ಸರ್ವ್ ಬರಿಂ

ಸತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾ
ದೆಂವುನ್ ಯೆ
ಆಮ್ಚ್ಯೆ ವೆರಿ
ವಿವಿಧ್ ಸಬ್ದಾಂನಿ
ಜೊಡ್ಚಾಕ್ ಆಮಿ
ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಖರಿ
ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸತಾಚಿ

ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ
ದೆಂವುನ್ ಯೆ
ಆಮ್ಚ್ಯೆ ವೆರಿ
ವಿವಿಧ್ ದೆಣ್ಯಾಂನಿ
ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ಆಮಿ
ಬಾರಾ ಫಳಾಂ ತಿಂ
ಉರ್‍ಚ್ಯೆ ತಸಲಿಂ

ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ
ದೆಂವುನ್ ಯೆ
ಆಮ್ಚ್ಯೆ ವೆರಿ
ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂನಿ
ಕರ್‍ಚಾಕ್ ಆಮಿ
ಹಿ ಜಿಣಿ ಆಮ್ಚಿ
ಪವಿತ್ರ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೊಶಿ

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ತಾಕೊಡೆ, ಅಲಂಗಾರ್