Upcoming Events

Events Calendar

Friday One Day Retreat
Friday 10 February 2023, 08:00am - 04:00pm
Hits : 351
Contact +91-8105093901

February 10, 2023 : One day Konkani Retreat starts from 8.00 am to 4.00 pm

Location Divine Community Centre, Nidhi Nagar, Nandanavana Layout, Punaroor, Kinnigoli - 574150.

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ಒಫ್‌ಲೈನ್ ವಾ ಒನ್‌ಲೈನ್ ಖುನ್ ತಿ ಖುನ್!

 

ಸಾಂಗ್ಶಿ ತುಂ ವ್ಹಡ್ ಧಯ್ರಾನ್
ಕುಡಿಚೊ ಜೀವ್
ವಾ ಒಫ್‌ಲೈನ್ ಖುನ್
ಹಾಂವೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್

ಸಾಂಗ್ಶಿಗಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಧಯ್ರಾನ್
ಮತಿಂತ್ ರಾಗ್ ದ್ವೇಷ್ ದವರ್‍ನ್
ವಾ ಒನ್‌ಲೈನ್ ಖುನ್
ಹಾಂವೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್?

ಒಫ್‌ಲೈನ್ ಖುನ್ ಕರ್‍ಶಿ ತರ್
ತ್ಯಾ ನಿತಿಸಭೆ ಮುಕಾರ್
ಆಸ್ತಲೆಂ ತೆಂ ಸವಾಲ್
ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತುಜೊ ಭಾವ್?

ಒನ್‌ಲೈನ್ ಖುನ್ ಕರ್‍ಶಿ ತರ್
ತ್ಯಾಚ್ ನಿತಿಸಭೆ ಮುಕಾರ್
ಆಸ್ತಲೆಂ ತೆಂಚ್ ಸವಾಲ್
ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತುಜಿ ಭಯ್ಣ್?

ಜಿತ್ಲಿ ತಿ ಒಫ್‌ಲೈನ್ ಗಂಭೀರ್
ತಿತ್ಲಿ ತಿ ಒನ್‌ಲೈನ್ ಗಂಭೀರ್
ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ ವಾ ರಾಗಾರ್ ರಾವ್
ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ಖುನ್ ತಿ ಖುನ್!!

 

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ತಾಕೊಡೆ, ಅಲಂಗಾರ್

WHO IS ONLINE

We have 125 guests and no members online

FOUNDER/ DIRECTOR

FrJerrySequeira

MISSION MEDIA

UPCOMING EVENTS

One Day Retreat

Saturday One Day Retreat
Sat Apr 01 @ 8:00AM - 04:00PM
Thursday One Day Retreat
Thu Apr 06 @ 8:00AM - 04:00PM
Friday One Day Retreat
Fri Apr 07 @ 8:00AM - 04:00PM

Residential Retreat

No events

ಉಪ್+ವಾಸ್

 

ತುಂ ರಾತಿಂ ಖಾ
ದಿಸಾಕ್ ಖಾಯ್ನಾಕಾ
ಅಶೆಂ ಥೊಡೆ ಉಪಾಸ್
ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತೀಸ್ ದೀಸ್!

ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾ ಭಿತರ್
ಜರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬಿಡಾರ್
ತರ್ ತೊಚ್ ನ್ಹಯ್
ಖರೊ ಜಿಂಜ್ಜಾರ್?

ತುಂ ತಾಂತಿಂ ಖಾ
ಆಮ್ಲೆಟ್ ಖಾಯ್ನಾಕಾ
ಅಶೆಂ ಥೊಡೆ ಉಪಾಸ್
ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಳಿಸ್ ದೀಸ್!

ದೆವಾಚ್ಯಾ ಕೊಟ್ಯಾ ಭಿತರ್
ಜರ್ ಮ್ಹಜೊ ನಿವಾಸ್
ತರ್ ತೊಚ್ ನ್ಹಯ್
ನೀಜ್ ಉಪಾಸ್?

ತೀಸ್ ವಾ ಚಾಳಿಸ್ ದೀಸ್
ಕರುನ್‌ಯಿ ಉಪಾಸ್
ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆತಾ ಪಯ್ಸ್
ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್!

ಉಪ್+ವಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್
ಲಾಗಿಂ ಸರ್‍ಚೆಂ ದೆವಾಕ್
ಜೀಣ್‌ಭರ್ ಹರೆಕ್ ದೀಸ್
ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್?

 

-ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ತಾಕೊಡೆ, ಅಲಂಗಾರ್