Upcoming Events

Events Calendar

5 Days Residential Retreat
From Sunday 14 August 2022 -  05:30pm
To Thursday 18 August 2022 - 02:00pm
Hits : 308
Contact +91-8105093901

August 14, 2022 - August 18, 2022 : Five days Residential retreat starts from Sunday August14, 5.30 pm to Thursday August 18,  2.00 pm.

Registration starts Sunday August 14, 3.00 pm

For bookings contact Office No. +91-8105093901.

Location Divine Community Centre, Nidhi Nagar, Nandanavana Layout, Punaroor, Kinnigoli - 574150.

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ಕರೊಡ್‌ಪತಿ ಜಾಂವ್ ಭಿಕಾರಿ!

ತೀಕ್ ವಾ ಕೊಡು ಲಾಗ್ಚಿಂ
ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ ನಾಟ್ವಾ ಸಾರ್ಕಿಂ
ಕರೊಡ್‌ಪತಿ ಹ್ಯೆ ಸಂಸಾರಿಂ
ಭಿಕ್ ಮಾಗುಂ ರಸ್ತ್ಯಾರಿ!

ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಪುರೊ ತುಮಿ
ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ ಮಸ್ರಾಚಿಂ
ತರಿ ಪರ್ವಾ ನಾ ಹಾಚಿ
ಚಿಂತ್ತಾನಾ ಗತ್ ಹೆತ್ತ್ ಪಿಶ್ಯಾಚಿ!

ಆಶಾ ತಿ ಲೆಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತಿ
ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ವಾ ದುಡ್ವಾಚಿ
ಸರ್ವ್ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ವೊಡ್ಚಿ
ನೆಣಾ ಮನಿಸ್ ಕೊಣೆಂ ನಾಡ್ಚಿ!

ಸಂಸಾರ್ ಜೊಡುನ್‌ಯಿ
ಅತ್ಮೊ ಪಾವನಾ ತರ್ ಸರ್ಗಾರಿ
ಕರೊಡ್ ದಿಲ್ಯಾರಿ
ಮೆಳತ್ ಉದ್ಕಾಚಿ ತೆಮೆಟಿ?

ವೇಳ್ ಉತರ್‍ಚ್ಯೆ ಆದಿಂ
ಶೆಕಿಂ ಬೂದ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಪುಣಿ
ಕರೊಡ್‌ಪತಿ ಹ್ಯೆ ಸಂಸಾರಿಂ
ವೆಗಿಂ ಜಾಂವ್ ಭಿಕಾರಿ!

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ತಾಕೊಡೆ, ಅಲಂಗಾರ್

WHO IS ONLINE

We have 84 guests and no members online

FOUNDER/ DIRECTOR

FrJerrySequeira

MISSION MEDIA

UPCOMING EVENTS

One Day Retreat

No events

Residential Retreat

5 Days Residential Retreat
Sun Aug 14 @ 5:30PM - Thu Aug 18 @ 2:00PM

ಮಧ್ಲೆಂ ಕೂಡ್ ಆದ್ಲೆಂ

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೆಂ
ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆಂವ್ಚೆಂ
ಮಧ್ಲೆಂ ಕೂಡ್ ಆದ್ಲೆಂ
ಹಾ! ಕಿತ್ಲೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ
ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಾಂವ್ಚೆಂ

ಮರ್ಜೆಚೆಂ ತ್ಯಾ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂಚೆಂ
ಆತಾಂಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ
ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮುಕ್ಲೆಂ
ಡಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪಾಟ್ಲೆಂ
ಜಾಲಾಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಶಿಲೆಂ!

ಮುಕಾರಿ ಮಾಗ್ಣೆಂಯ್
ಒನ್‌ಲೈನ್ ಜಾತಲೆಂ
ವಿವಿಂಗಡ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ
ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಯೆತಲೆಂ
ಎಕಾಚ್ ಘರಾ ಭಿತರ್‍ಲೆಂ
ಕುಟಮ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಲಿಪ್ತಲೆಂ!

ಜರ್ ಜೆಜುಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ
ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲೆಂ
ತೆಂ ಕುಟಮ್ ಸಗ್ಳೆಂ
ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಆಸ್ತಲೆಂ
ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಗ್ತಲೆಂ
ಸಾಂಗಾತಾ ಉರ್‍ತಲೆಂ

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ತಾಕೊಡೆ, ಅಲಂಗಾರ್