ಹಿ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ದೆವಾಲಾಗಿ೦ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ೦ ಮಾಗ್ತಾ೦.

ಅರ್ಗಾ೦ ತುಕಾ ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು,
ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ತುಕಾ ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು,
ನಮಾನ್ ತುಕಾ ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು,
ಆರಾಧನ್ ತುಕಾ ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು.

ಹಾ೦ವ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜ, ಪಾಲಡ್ಕಾಚೊ.

ಮಾಗಾ, ಆನಿ ತುಮಿ ಘೆತಲ್ಯಾತ್; ಸೊಧಾ, ಆನಿ ತುಮ್ಕಾ೦ ಮೆಳ್ತಲೆ೦; ಬಡಯಾ, ಆನಿ ತುಮ್ಕಾ೦ ಉಗ್ತೆ೦ ಜಾತೆಲೆ೦. ನಿಜಾಕ್‌ಯೀ ಜೊ ಕೋಣ್ ಮಾಗ್ತಾ ತೊ ಘೆತಾ, ಸೊಧ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ಬಡಾಯ್ತಾಲ್ಯಾಕ್ ಉಗ್ತೆ೦ ಜಾತಾ - (ಮಾತೆವ್ 7:7-8)

ಹಾ೦ವ್ 2007 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ೦ತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ೦. ಥ೦ಯ್ 6 ಮಹಿನೆ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಮ್ಹಜೊ ಧನಿ (ಎ೦ಪ್ಲೊಯರ್) ಮೆಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ದುಸ್ರೆ೦ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆ೦. ಥ೦ಯ್ 50 ವರ್ಸಾ೦ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಎ೦ಪ್ಲೊಯರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ೦. ತಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ದಾನಿಯೆಲ್. ತಾಕಾ ಬೈಕ್ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲೆ ವರ್ವಿ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲೊ. ತಾಕಾ ಹಾ೦ವ್ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ವೆತಾನಾ ತೊ ಕೋಮಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಧಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆ ಮಧ್ಲೆ೦ ಬೋಟ್ ಇಲ್ಲೆ೦ ಹಾಲಯ್ತಾಲೊ ಮಾತ್ರ್. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತಾಚೆ ವರ್ವಿ೦ ಕಾ೦ಯ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಸಾಧ್ಯ್. ಮಾಗಿರ್ ಹಾ೦ವ್ ತ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ೦. ದಾನಿಯೆಲಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತು ದೂಕ್ ಭೊಗ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಮನಾ೦ತ್‌ಚ್ಚ್ ಜೆಜುಕಡೆ ಮಾಗ್ತಲೊ೦ಕೀ ಜೆಜು ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ತು೦ ತುಜ್ಯಾ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾನಿ೦ ಆಪಡ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್. 8 ದಿಸಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ದಾನಿಯೆಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲೊ. ತೆದಾಳಾಯ್ ತೊ ಮತಿರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಥ೦ಯೀ ತಾಚೆ೦ ಟ್ರಿಟ್‌ಮೆ೦ಟ್ ಚಾಲು ಆಸ್ಲೆ೦. ದೋನ್ ವರ್ಸಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತೊ ಹಾತ್ ಪಾ೦ಯ್ ಹಾಲಯ್ತಲೊ. ದೊಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ಪಳೆತಾಲೊ ಪೂಣ್ ಉಲಯ್ನಾತ್ಲೊ. ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಾ೦ಯ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲೆ೦, ಜೇ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ೦. ದೆವಾಚೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ದೀಸಾನ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ೦ ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಜಾಯ್ತ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಹಾತಾ ಪಾಯಾ೦ಕ್ ಬಳ್ ಆಯ್ಲೆ೦. ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾನ್ ಜೇ೦ವ್ಕ್ ಜಾಲೆ೦. ಇಲ್ಲೆ ಸಮ್ಜಾತಾಲೆ೦ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾ೦ ಮಾಗಿರ್ ಜೆಜುನ್ ದಾನಿಯೆಲಾಕ್ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ದಿಲಿ. ತೊ ಚಲೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಸಾರ್ಕೆ೦ ಉಲೊ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಚೆ೦ ಒಫ್ರೆಶನ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ವರ್ವಿ೦ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಸಕತ್ ಉಣೆ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ತರಿಪೂಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ತಾಕಾ ಕಾ೦ಯ್ ಕರು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳೆ೦.

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಹೆ೦ ಆಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆ೦ ದೆವಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಕೆಲೆ೦. - (ಲೂಕ್ 1:37)

ದೆವಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦.
 
Date of Posting: 29 September 2015
Posted By: Sylvester Henry D'Souza
Paladka
Herewith I bring my own testimony for many it may seem to be simple but the struggle I gone through is worth mentioning here. Recently when the time came to get a new passport in Mumbai, I applied and got the appointment. I was surprised that they asked me “Marriage Certificate” to add my spouse name in the passport as it was not mentioned earlier. I made an affidavit and notarized by the Lawyer and submitted it They accepted it and sent for police verification But the verification failed as they found that I was not staying at my permanent address, as I was staying with my son’s apartment whenever I was in Mumbai.

The ‘adverse report’ submitted by the verification officers was a big set back.! Thereafter numerous trips to Passport head offices and Police stations to clarify my stand and numerous affidavits and Notaries of proof of residence, but all in vain. Finally I cancelled my application and applied for the fresh one. This time they accepted the application but not without a fine. Time came for the next verification and the police chowki called me for a face to face interview asked my residential proofs of my current address(my son’s Aprt.) Here after answering all their questions, producing all documents they finally accepted my application and sent the file for the PSK’s head office for further proceedings. In this process already 2 months have passed by and I was still in the middle of this ordeal.

When thousands of passport applications are processed in Mumbai daily, the question came to my mind is :”Why have I to go through this harassment and persecution? Torments? I have no answer except to say:” Lord I cast all the burden upon you and surely you will bring me out of this situation and grant me my passport. In all my impatience, my struggle, my worries, and torments, I trusted upon ‘Him’ who is capable of delivering me from all my struggles . And behold finally the PSK officials sent me the message that my Passport is ready and it will be sent through courier.! Thanks and praise to the Lord for all the mighty things, great things He has done to me.”

The Lord confirmed Jeremiah's prayer by answering, “Behold, I am the Lord, the God of all flesh; is anything too difficult for Me?” (Jer. 32:27). If God has you in a humanly impossible situation, it is to bring you to the end of your own strength so that you will trust in HIS ability to do what is humanly impossible…Praise the Lord..
 
Date of Posting: 25 June 2015
Posted By: Dennis Menezes
Mumbai
I live in Goa.My father was jobless for 2 and a half years. He was attending interviews one after the other but was getting rejected because of the age limit. We stared praying with faith,also were regularly hearing God's word preached on Rophe Channel by Fr .Jerry. We also sent a prayer request asking to pray for his job. Today he is blessed with a job in Saudi Arabia. Praise and hank God .
 
Date of Posting: 08 June 2015
Posted By: Percy Crasto
works at jet international travels and tours, colva goa
Praise you Jesus! Thank you Jesus.

I am Theresa from Goa. On 12th December my mother all of a sudden got a terrible pain and after the C.T. Scan we came to know that the ulcer in the stomach got ruptured and it was a critical condition and the Doctor said she needs immediate operation. So after hearing this, I called Fr. Jerry. The operation was successful.

Thanking you Fr. Jerry for your prayers.
 
Date of Posting: 13 January 2015
Posted By: Theresa
Goa
Rev. Fr. Jerry,

We want to say thank you for your presence in our lives. Our 16 year old son with special needs starts and ends his day by listening to your talks. We are so grateful to Jesus Christ that we have priests like you in our midst who help us to grow stronger day by day in our faith. Your talks can transform lives and can inspire people to lead a true Christian life.
 
Date of Posting: 09 January 2015
Posted By: Reema Menezes
Dubai, UAE

<< Start Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last >>

Page 5 of 11


Submit A Testimonial
* fields are mandatory.
Your Name:*
Email Address:*
About You:
Your Location:
Your Website:
Your Picture:
Images should not be larger than 500x500 px and 250 kb
Security Code:
Enter Code Here:*
Send us your comments below:*

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

INTERCESSORY PRAYER

2 2 2 3 4 5 6 7 8

TESTIMONIALS

GREATER THAN ALL

O Lord you are mighty,
And I will praise you highly,
Heavens cannot hold your glory,
O great Lord have entered in my heart so humbly.

Your deeds are greater than distance between heavens and earth,
You put your praises in the mouths of the babes at their birth,
Your greatness is beyond the borders of the nations,
I will wait for you in great patience.

Your mercy is deeper than the ocean,
So I run to you, when there is commotion,
Your beauty has no words to describe,
But still my heart will magnify you like a ready scribe.

O look at him who is seated on high,
Jesus is the King of kings and Lord of lords,
Praise his deeds day and night,
Play him a new songs on new chords.

- Maria Lobo, Mumbai