My name is Juliet. I am from Kallapu, Mangalore, working in Israel. I am giving this testimony because I was touched by Jesus in my sickness. Last month I had throat infection and it continued for three days and I could not eat anything. It was burning from throat till stomach. I took doctor’s appointment but I did not go to hospital. I have faith in Jesus and I am listening to the word of God on Youtube. This made me made me more strong. I offered myself to Jesus, I know he is the only doctor can heal me without any medicine. And on the fourth day I was completely fit and could eat. I thank Jesus for his love towards me. Thanks to Fr. Jerry and the brothers who strongly proclaim the truth and show the way to God’s kingdom. Praise you Jesus.
 
Date of Posting: 28 June 2017
Posted By: Juliet Ferrao
Kallapu, Mangalore.
My name is Greshma Coelho. I want to testify I had problems with my in-laws.

But whenever I prayed for the blood of Christ on them, JESUS saved me and delivered me out of all my problems. THANK YOU for your inspiring Word of God.

Praise be to God. Alleluia.
 
Date of Posting: 04 May 2017
Posted By: Greshma Coelho
Praise the Lord!

ಮ್ಹಜೆ೦ ನಾ೦ವ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜ.

ಹಾ೦ವ್ ಡಿಸೆ೦ಬರಾಚಾ 22 ತಾರೀಕೆರ್ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಗಾ೦ವಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ೦.

ಜಾಯ್ತೆ ಆಕಾ೦ತ್ ಆಸ್ಲೆ. ಭಯ್ಣಿಚೆ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆನಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ಆನಿ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ಕುಟಾಮ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಜೆಜುಚಾ ಪಾ೦ಯಾಥಳ ಆಸಾ೦ವ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೈಯ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦, ಜೆಜು ಆಮ್ಚೆ ಭಯ್ಣಿಚೆ೦ ಕಾಜಾರ್ ಚಲೊ೦ವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್. ತರೀ ಮನ್ಶಾಸ೦ಯ್ಬ್ ಇಲ್ಲೆ೦ ಪುಣಿ೦ ಚಿ೦ತ್ತಾ ಕರ್ತಾ. ತಶೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಅಡ್ಕಳಿ ಜಾಯ್ತಿ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ೦ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪಾ೦ಯಾಥಳ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿ೦ ಸಯ್ತಾನ್ ಕಿತೆ೦ ನಾ ಕಿತೆ೦ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್. ತಶೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ಎಕಾ function ಕ್ ಲಾಗುನ್ 26 ತಾರೀಕೆರ್ ಸಾ೦ಜೆರ್ 5 ವರಾ೦ಚೆರ್ ಬೈಕಾರ್ ಸುಟ್ಲ್ಯಾ೦ವ್. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನಾ೦ವಾನ್ ಆಮಿ೦ ಆಮ್ಚೆ೦ ಪಯ್ಣ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦. ಅಶೆ೦ ವೆತಾ ವೆತಾ ಸಾಸ್ತಾನ್ ಲಾಗಿ೦ ಏಕ್ Omni car sudden turn ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾರು೦ಕ್ time ಮೆಳೊ೦ಕ್ ನಾ. ತರೀ ಇಲ್ಲೆ೦ ಬೈಕ್ left side turn ಕೆಲೆ೦ ಆನಿ೦ ಶೀದಾ ವಚೊನ್ ಕಾರಾಕ್ ಮಾರ್ಲೆ೦. ಹಾ೦ವ್ ಆನಿ೦ ಭಾವ್ ದೊಗೀ ಪಡ್ಲ್ಯಾ೦ವ್. ಪಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ಬೈಕ್ Omni car ಚಾ ಪ೦ದಾ ಗೆಲೆ೦. ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಆನಿ ಭಾವ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್. ಹಾ೦ವೆ ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಪುಟೊನ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ಹಾ೦ವೆ ಮ್ಹಜೆ೦ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕಾ೦ಯ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಮಾರ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಮಾರ್ ಜಾಲೊ. ಮ್ಹಜೆ೦ ಬೈಕ್ damage ಜಾಲ್ಲೆ೦. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾ೦ವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿಲಿ೦. ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಿತ್ ಹೊಸ್ಪಿಟಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ೦ವ್. ಸಯ್ತಾನಾಚೆ ಖೆಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆ೦. ಆನಿ ಅಮಿ೦ ಜೆಜುಕ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿಲಿ೦. ಅನಿ೦ ಸಯ್ತಾನ್ ಪೊಳ್ನ್ ಧಾ೦ವ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಕ್ ತೊ ಚಿ೦ತ್ತಲೊ ಹಾ೦ವ್ ಜೆಜುಕ್ ದುರ್ಸಾತಾ೦ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ಹಾ೦ವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿಲಿ೦. ಆನಿ ಹಾ೦ವೆ ಜೆಜುಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦ - ಜೆಜು ಮ್ಹಜೆ ಭಯ್ಣಿಚೊ ರೋಸ್ 28 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತು೦ ಜಾಣಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ shoulder pain ಆಸಾ. ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಥೈ೦ ಅಸೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ತೆ ಖ೦ಡಿತ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಚಲ್ತೆಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ. John 11:40 ತು೦ವೆ ಸಾ೦ಗ್ಲಾಯ್ ನ್ಹಯ್ "ತು೦ ಸತ್ಮಾನ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೆವಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ದೆಖ್ತಲೊಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಸತ್ಮಾನ್ತಾ೦ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಜೊ ಜೆಜು ಖ೦ಡಿತ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಆನಿ ರೋಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಿ೦ತಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾ೦ಯ್ ಕರು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ತೆ ಜೆಜುನ್ ಕರ್ನ್ ದಾಖಯ್ಲೆ೦. ತಾಚ್ಯಾ ದುತಾ೦ಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಮಾ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಕೆಲಿ೦ ಅನಿ ಸಕ್ಡಾ೦ನಿ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ ಹೆ೦ ಕಾರ್ಯೆ೦ ಬೊರೆ೦ ಜಾಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತೊ ಸ೦ತೊಸ್ ಭಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೆಜುಕ್ ಹಾ೦ವೆ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿಲಿ೦.

ಆನಿ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ೦ಕ್ ಹಾ೦ವೆ ಆನಿ ಮಮ್ಮಿನ್ ಪಾನ್‌ಪೊಡ್ ಆನಿ೦ ಚೆ೦ಬು ದೀವ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ ರಾಗ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ ಮೊಸೊರ್ ಅನಿ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ೦ನಿ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ಹಾ೦ವೆ ಕಾ೦ಯ್ ಣeಟಿsioಟಿ ಕರು೦ಕ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೆಜುನ್ ಸಾ೦ಗ್ಲಾ೦ ಮಾರ್ಕ್ 3:35 "ಜೊ ಕೋಣ್ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಕರ್‍ತಾ ತಿ೦ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮ್ಹಜಿ ಅವಯ್, ಭಾವ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿ೦". ತಶೆ೦ ಆಸ್ತಾ ತಿ೦ ಆಮ್ಚಿ ಕುಟ್ಮಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪಾ೦ಯಾಥಳ ನಾ೦ತ್ ತರ್ ಹಾ೦ವೆ ಕಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಆಮ್ಚೆ೦ ಕುಟಾಮ್, ಆಮಿ ಟ್ರಿನಿಟಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್ ತೆ೦ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮ್ಚೆ೦ ಕುಟಾಮ್. ಹೋಲಾ೦ತ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ತಾತ್ ತೆ೦ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಜೆ೦ ಕುಟಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಜೆಜುಚೆ೦ ಕುಟಾಮ್. ಜೊ ಕೋಣ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪಾ೦ಯಾಥಳಾ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಖುಶಿ ಕರ್‍ತಾತ್ ತಿ೦ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಖರೆ೦ ಕುಟಾಮ್. ಆನಿ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೆ೦ ಕಾರ್ಯೆ೦ ಆನಿಕ್ ಭರ್‍ಯಾನ್ ಜಾಲೆ೦. ಜೆಜು, ದೇವ್‌ದೂತ್ ಆನಿ ಸಾ೦ತಾ ಭಕ್ತಾ೦ ಸಾ೦ಗತ್ಪಣಾಖಾಲ್, ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ ಜಾಲೆ೦. ಆಜ್ ಚಿ೦ತಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ೦ ಆಮ್ಚೆ೦ ಹೆ೦ ಕಾರ್ಯೆ೦ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦.

ತಶೆ೦ಚ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಗಾ೦ವಾ೦ತ್ ಆಸ್ಲೊ೦. ಸಕ್ಡಾನಿ೦ ವಿಚಾರ್‍ಚೆ೦ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರು೦ಕ್ ನಾ೦ಯ್ ಆನಿ ನೆಕೆತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲು೦ಕ್ ನಾ೦ಯ್. ಆಮಿ೦ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಹೆ೦ ಪೂರ ಸೊಡ್ಲಾ೦ ಮ್ಹಳೆ೦. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನಾ೦ವಾನ್ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಜೆಜು ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ವಿ೦ಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾ೦ತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಮೆಳೆ೦, ಘಾಣ್, ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಣಾ೦ತ್. ತಶೆ೦ ಆಜ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಮ್ಹಜೆ೦ ಕಾಳಿಜ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಜೆಜುಕ್ ದಿತಾ೦. ಮ್ಹಜೆ೦ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾ೦ತ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೆಜು ಆಸಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಹಾ೦ವ್ ನಿತಳ್ ಆಸಾ೦ ಜೆಜುಚಾ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್.

ಆನಿ೦ ಜೆಜು ಮ್ಹಜೆ ಥ೦ಯ್ ಜಿಯೆತಾ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ತಾಚೆ ಥ೦ಯ್. ಆನಿ ನೆಕೆತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಜುನ್ ಆಮ್ಚೆ೦ ಮುಖಾಮಳ್ ಪರ್ಜಳಶೆ೦ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಜೆಜು ಆಮ್ಚೆ ಥ೦ಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್. ಆಮಿ ಪರ್ಜಳ್ತಾ೦ವ್ ಆನಿ ತೆ೦ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬಾಯ್ಲೊ ಘುರ್ತ್ ನೆಕೆತ್ರಾಚೊ.

ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಜಿ ಸಾಕ್ಸ್. ಹಾ೦ವ್ ಧನ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ಕುಟಾಮ್ ಏಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ೦ತ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ೦ವ್.

Thank You Jesus!
 
Date of Posting: 11 January 2017
Posted By: Wilson D'Souza
Kundapura
Dear Father,

Praise the Lord!

I daily listen without missing to your Eucharist Celebration and Healing Service on Youtube. Daily looking since 17.12.2016 any new updates. When I listen all these I am with the Lord. I feel really I am present in these services.

On New Year’s day I came from Mass and then started cooking. In the evening my friend came to wish me and I told her have some meal. I cooked and when I was in a hurry going to the kitchen there was water on the floor and I did not notice and tiles are very slippery. I just kept my leg and fell on my back flat. The impact would have caused me great injuries to my head, back and hip.

I thank and praise the Lord without any injury I could get up and my friend was so much in a shock, she said don't do anything, just sit.

This is my testimony yes, my Jesus saved me.

Truly it is a miracle. I am 3 months away to complete 57 and at this age falling is not at all good.

Thank and praise my Jesus once again. Thank you Father, May God bless you abundantly for the service you are doing to bring souls to God.

Please keep my family in your prayers.

Thank you and Praise the Lord!
 
Date of Posting: 11 January 2017
Posted By: Jacintha Lobo
Bahrain
Praise the Lord.

I applied for Driving License in Dubai in the year 2015 March. To start my classes I faced so many problems & I started classes from August 2015. When I reached Final Road Test till 4th attempt I was not having confidence to drive & I failed. I prayed to Jesus earnestly to help me. I cried unto my GOD to grant me courage & confidence to drive in front of Examiner. God heard my prayer & granted me License in 5th attempt. God solved all my problems by sending Holy Spirit upon me to get the Driving License & granted me Victory in him. All glory & honor to Almighty Lord in Jesus name I pray Amen!
 
Date of Posting: 13 December 2016
Posted By: SMITHA
DUBAI

<< Start Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last >>

Page 2 of 11


Submit A Testimonial
* fields are mandatory.
Your Name:*
Email Address:*
About You:
Your Location:
Your Website:
Your Picture:
Images should not be larger than 500x500 px and 250 kb
Security Code:
Enter Code Here:*
Send us your comments below:*

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

INTERCESSORY PRAYER

2 2 2 3 4 5 6 7 8

TESTIMONIALS

GREATER THAN ALL

O Lord you are mighty,
And I will praise you highly,
Heavens cannot hold your glory,
O great Lord have entered in my heart so humbly.

Your deeds are greater than distance between heavens and earth,
You put your praises in the mouths of the babes at their birth,
Your greatness is beyond the borders of the nations,
I will wait for you in great patience.

Your mercy is deeper than the ocean,
So I run to you, when there is commotion,
Your beauty has no words to describe,
But still my heart will magnify you like a ready scribe.

O look at him who is seated on high,
Jesus is the King of kings and Lord of lords,
Praise his deeds day and night,
Play him a new songs on new chords.

- Maria Lobo, Mumbai