ಆಮಿ ಸಗ್ಳಿ೦ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್, ಜಲ್ಮಾತಾ೦ವ್, ಜಿಯೆತಾ೦ವ್ ಆನಿ ಮೊರ್ತಾ೦ವ್. ಪೂಣ್ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ಆಮಿ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಜಿಯೆತಾ೦ವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರಿ ಜಿಯೆತಾ೦ವ್. ಪೂಣ್ ಸತ್ ಕಿತೆ೦ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೊ ಸ೦ಸಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್. ಕ್ಷಣಿಕ್ ಆನಿ ಮಾಯಾ! ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ೦ ಜಿಣಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾತಾ ವೆಗ್ಗಿ೦ಚ್ ಮಾಯಾಗ್! ದೆಕುನ್, ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ "ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಆನಿ ತಾ೦ತು೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತು೦ಕ್ ತುಮಿ ಭುಲನಾಕಾತ್. ಜೊ ಕೋಣ್ ಸ೦ಸಾರಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ, ತಾಚೆ ಥೈ೦ ಬಾಪಾಚೊ ಮೋಗ್ ನಾ. ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ರಗ್ತಾಮಾಸಾಚ್ಯೊ ವೊ೦ದವ್ಣ್ಯೊ, ದೊಳ್ಯಾ೦ಚಿ ಪುಸ್ಲಾವ್ಣಿ೦. ತಶೆ೦ಚ್ ಜೀವನಾಚಿ ಪೊಕಳ್ ದವ್ಲತ್, ಹೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಬಾಪಾ ಥಾವ್ನ್ ನ೦ಯ್, ಬಗಾರ್ ಸ೦ಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦. ಸ೦ಸಾರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ವೊ೦ದವ್ಣ್ಯೊ ಅ೦ತರ್‍ತಾತ್, ಪೂಣ್ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಕರ್‍ತಾ ತೊ ಸದಾ೦ಕಾಳ್ ಬಾಳ್ತಾ" (1 ಜುವಾ೦ವ್ 2:15-17)

ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹೆರಾ೦ ಥಾವ್ನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹೆರಾ೦ಕ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಹಾತ್ ಮಟ್ವೆ. ಹೆರಾ೦ನಿ ತಾ೦ಚಿ ಸ೦ಪತ್ತಿ ಆನಿ ಬರೆಪಣ್ ಆಮ್ಚೆ೦ ಸವೆ೦ ವಾ೦ಟುನ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಆಶೆತಾ೦ವ್. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚೆ೦ ಲಾಗಿ೦ ಆಸ್ತಾನಾ೦, ದೀ೦ವ್ಕ್ ಆಮಿ೦ ಪಾಟಿ೦ ಸರ್ತಾ೦ವ್. ಪೂಣ್ ಭೆಸಾ೦ವ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ದೆವಾಕ್ ಆಮಿ ವಿಸ್ರಾತಾ೦ವ್ ಆನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗರ್ಜ್ ಯೆತಾನಾ ದೆವಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾ೦ವ್. ಪೂಣ್ ಭಾವಾ ಭಯ್ಣಿ೦ನೊ, ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಜಿತ್ಲೆ೦ ಆಮಿ ದಿತಾ೦ವ್, ತಾಚಾ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಆಮಿ ಘೆತಾ೦ವ್. ಸಾ೦ ಪಾವ್ಲ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ "ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಆಪ್ಣೆ೦ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ್ ದೀ೦ವ್; ರಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ನ೦ಯ್, ಚುರ್ಚುರೆ ಕರ್ನ್‌ಯೀ ನ೦ಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾನ್ ದಿತಾಲೊ ದೆವಾಕ್ ಮೊಗಾಚೊ" (2 ಕೊರಿ೦ಥ್ 9:7). ಕೋಣ್ ದೆವಾಕ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾನ್ ಆನಿ ಉದಾರ್‌ಪಣಾನ್ ದಿತಾ, ತಾಕಾ ದೇವ್ ಉದ೦ಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಪಾಟಿ೦ ದಿತಾ. ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾ೦ವ್; ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಮ್ಹಜಾ ಮ೦ದಿರಾ೦ತ್, ಖಾಣ್ ಆಸ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ತುಮ್ಚೆ೦ ಪುರ್‍ತೆ೦ ದಶಮಾ೦ಶ್ ಭ೦ಡಾರಾಕ್ ಹಾಡಾ; ಹೆ ಪರಿ೦ ಮ್ಹಜಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರಾ; ಮ್ಹಣ್ತಾ ದಳ್ಬಾರಾ೦ಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಚೆ ಪಾಸತ್, ಮಳ್ಬಾಚಿ೦ ದಾರಾ೦ ಉಗ್ಡುನ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ವತ್ತಲೊ೦ ಕಿ ನಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಯಾ" (ಮಾಲಾಕಿ. 3:10)

ಆಮಿ ಸಗ್ಳಿ೦ ನವ್ಯಾ ಸ೦ಸ್ಕೃತೆ೦ತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆ೦ತ್ ಜಿಯೆತಾ೦ವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭ೦ವ್ತಣಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್, ಜಾಯ್ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್೦ಚ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚಿ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ. ಪೂರ್ವಜಾ೦ಚ್ಯೊ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಲೊಕಾ ಥೈ೦ ನವೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ನವೆಸಾ೦ವ್, ನವಿ೦ ಸೊದ್ನಾ೦, ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್, ನವ್ಯಾ ಶಿಕಾರಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾರ್, ನವಿ ನವಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸದಾ೦ಚ್ ದೆಖ್ತಾ. ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಆನಿ ತಾಚಿ೦ ತತ್ವಾ೦, ಸ೦ಸಾರ್ ಚಲಯ್ತಾತ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ೦ಕ್, ಸಮಾಜೆಕ್, ಆನಿ ದೇಶಾ೦ಕ್, ಸಾ೦ಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚೆ೦ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿ೦ವ್ಚಿ೦ ತತ್ವಾ೦ ಆತಾ೦ ನಪ೦ಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ೦ತ್. ದೆಕುನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೂಳ್ ತತ್ವಾ೦, ಆನಿ ಕಪಟಿ ಜಿಣಿ, ಸಗ್ಳಿ ಸಮಾಜ್‌ಚ್ಚ್ ವಯ್ರ್ ಪ೦ದಾ ಕರು೦ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ೦ತ್. ದೆಕುನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ೦ತ್ ಖರೆ೦ ಸಮಾಧಾನ್, ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚೆ೦ ಬರೆ೦ಪಣ್ ಹಾಡು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಕೇವಲ್ ಜಿವಿತ್ ದಿ೦ವ್ಚೆ೦ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್. ಸಾ೦. ಮಾರ್ಕಾಚ್ಯಾ ವಾ೦ಜೆಲಾ೦ತ್ ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾ೦ವ್, ಫಾರಿಜೆವ್ ಆನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜೆಜುಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾತ್ "ತುಜೆ ಶಿಸ್, ಪೂರ್ವಜಾ೦ಚೊ ರಿವಾಜ್ಯೊ ಪಾಳಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹೆಳ್ಯಾ ಹಾತಾನಿ೦ ಜೆವ್ತಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?" (ಮಾರ್ಕ್. 7:5). ಜೆಜುನ್ ತಾ೦ಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ "ಹಿ ಪರ್ಜಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಒ೦ಠಾನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ದಿತಾ, ತರ್‌ಯೀ ತಾ೦ಚೆ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆ೦ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ, ವ್ಯರ್ಥ್ ತಾಣಿ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ಭಜನ್ ಕರ್ಚೆ೦, ಖರಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗೊನ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಾಯ್ದೆ ತೆ ದಿತಾತ್, ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಉಪದೇಸ್ ತುಮಿ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಾ, ಆನಿ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ರಿವಾಜ್ಯೊ ತುಮಿ ಧರ್‍ಲ್ಯಾತ್" (ಮಾರ್ಕ್. 7:6-8)

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, 'ಪಾ೦ಚ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜೆವಾಣ್' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಆಮಿ ಸಾ೦ ಜುವಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ವಾ೦ಜೆಲಾ೦ತ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ (ಜುವಾ೦ವ್. 6:1-14). ಮೀಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾನಿ೦ ಸದಾ೦ಚೊ, ನೀದ್ ಹಾಡ್ಚೆ ತಸಲೊ ಆನಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಚಿ೦ತ್ಪಾನಿ ಭರ್ಲೊಲೊ ಶೆರ್ಮಾ೦ವ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪುರೊ. ದೆಕುನ್ ಜೆಜುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶೆಳಿಯಾ೦ಕ್ ಚರಯ್ (ಜುವಾ೦ವ್. 21:15). ವ್ಹಯ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊ೦ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಮ್ಹಜೊ ಗೊವ್ಳಿ, ಆನಿ ಕಾಯಿ೦ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಣೆ೦ ನಾ ಅನಿ ಪಾಚ್ವೊ ಚರವ್ ಆಸಾ ಥೈ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಚರಯ್ತಾ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಉದ್ಕಾ ಸರ್ಶಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ವ್ಹರ್‍ತಾ (ಕೀರ್ತನ್. 23:1-2). ಪಾ೦ಚ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಹೆ೦ ಆಚರ್ಯೆ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ, ಕಶೆ೦ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾ೦ ಸರ್ಗಿ೦ಚಾ ಖಾಣಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾನ್ ದಾದೊಶಿ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಝರಿಚಾ ಉದ್ಕಾನ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚಾ ಕುರ್ಪೆನ್, ಆಮ್ಚಿ ತಾನ್ ಭಾಗಯ್ತಾ. ತೆ೦ ಆಚರ್ಯೆ೦ ಕರ್ತಾನಾ೦ ಜೆಜುನ್ 2 ಮಾಶ್ಳ್ಯಾನಿ ಆನಿ 5 ಉ೦ಡ್ಯಾನಿ೦ ಪಾ೦ಚ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಡ್ಲೆ೦ ಆನಿ 12 ದಾಲಿ೦ ಭರೊನ್ ಉರ್ಲಿ೦. ಆಜೂನೀ ಜೆಜು ತೆ೦ಚ್ ಆಚರ್ಯೆ೦ ಕರ್ತಾ. ಪಾ೦ಚ್ ಉ೦ಡೆ ಕಿತೆ೦ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್? ವ್ಹಯ್ ತೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ೦ತ್ಲೆ ಪಯ್ಲೆ ಪಾ೦ಚ್ ಬೂಕ್, ಆನಿ 2 ಮಾಶ್ಳ್ಯೊ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಪೊರ್ನೊ ಆನಿ ನವೊ ತೆಸ್ತಮೆ೦ತ್ ಆನಿ ಹೆ೦ ಘೆವ್ನ್  ಸ್ತ್ರೀಯಾ೦ಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಸೊಡ್ನ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾ೦ಟ್ಲ್ಯಾರೀ, ಬಾರಾ ದಾಲಿ೦ ಉರ್ತೆಲಿ೦ ಆನಿ ಹೆ೦ ಖಾಣ್ ಕೆದಿ೦ಕ್‌ಚ್ಚ್ ಮುಗ್ದಾನಾ೦. ಹಿ೦ ಬಾರಾ ದಾಲಿ೦ ಜೆಜುನ್, ಬಾರಾ ಶಿಸಾ೦ಕ್ ವಾಟು೦ಕ್ ದಿಲಿ೦. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಜೆಜುನ್ ಪೆದ್ರುಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಉತ್ರಾ೦ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರಾ ಚರಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶೆಳಿಯಾ೦ಕ್ (ಜುವಾ೦ವ್. 21:15)

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

INTERCESSORY PRAYER

2 2 2 3 4 5 6 7 8

TESTIMONIALS

LORD IS MY HELP

Oh Lord you are my master,
Unless you build me, I will not grow better,
You are my future holder,
Take my responsibilities on your shoulder.

I can't do anything without you,
Weak and feeble I am on my own.
On you do I lean forever and ever.
Never cast me down and hold me when I stumble.

You are the root of all wisdom and Master of this creation,
You know the beginning and the end,
You know us better than we know ourselves.
Jesus please have control on our lives.

He is able and for him nothing is impossible,
Let us not be rigid and depend on our failing strength,
But let's be humble and offer our life into his hands.
For Jesus is our Creator and Father of all universe.

- Maria Lobo, Mumbai

FOUNDER/ DIRECTOR

fr.jerry seq

MISSION MEDIA

UPCOMING EVENTS

Fri Dec 21, 2018
Friday Retreat
08:00AM - 03:45PM
Sat Dec 22, 2018
Family Retreat
08:00AM - 03:45PM
Thu Dec 27, 2018
Thursday Retreat
08:00AM - 03:45PM

WISDOM OF GOD

Lord you’re the wisdom,
I seek you more than a gold or silver,
Remain in me forever,
This is my prayer O Lord Jesus.

Abba Father my God,
By your wisdom you created this world,
Remain in me O my creator,
Your value is much more than precious of precious stones.

Your knowledge surpasses everything,
Who are we before your throne of insight,
O Lord fill me with your spirit of light and knowledge,
You be my guide and every time and everywhere instruct me.

Glory be to you O Jehovah forever,
For always being gracious on us all,
Take delight in us O Heavenly Father,
That in your wisdom we may grow wilder.

- Maria Lobo, Mumbai.

WHOS ONLINE

We have 174 guests and no members online