ದೇವ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ ಮನಿಸ್ ಪಿಸೊ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಕ್ ಕೋಣ್ ಸತ್ಮಾನಿನಾ, ತೊ ದೆವಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಜೊಡಿನಾ೦. ಕೀರ್ತನ್ 14 ವೋಳ್ ಏಕ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ "ಪಿಸೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನಾ೦ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ 'ದೇವ್ ನಾ!'" ತಸಲ್ಯಾ೦ಚೆ ಜಿವಿತ್ ಕುಸ್ಡೆ೦ ಆನಿ ಬುರ್ಶೆ೦. ತಸಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಬೊರೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಸಕನಾ. (ಕೀರ್ತನ್. 14:1) ಕೊಣಾಕ್ ದೇವ್ ನಾ೦ ತಾ೦ಕಾ, ಕಾಯಿ೦ಚ್ ದೆವಾಚೊ ಆಧಾರ್ ನಾ೦. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಖ೦ಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಜೊ ಆಧಾರ್? ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ "ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಜೊ ಆಧಾರ್" (ಕೀರ್ತನ್. 121:1-2) ದೆವಾಚೊ ಬರ್ಪೂರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್, ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ ಆನಿ ತು೦ ಜಿಯೆತಲೊಯೊ. "ದೆವಾಕ್ ತು೦ ಲಾಗಿ೦ ಸರ್, ಆನಿ ತೊ ತುಕಾ ಲಾಗಿ೦ ಸರ್ತಾಲೊ" (ಜಾಕೊಬ್. 4:8). ದೇವ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ೦ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಿಜ್ನ್ಯಾನಿನಿ೦ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ 'ದೇವ್ ಕಣಾ' (God particle) ವರ್ವಿ೦, ಸೃಷ್ಠಿ ರಚು೦ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಜಾಣಾ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನು೦ಕ್, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಚಾ ಬುದ್ವ೦ತ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾ೦ಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲು೦ಕ್ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್ ಸ೦ಸಾರಾಚಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ನೈ೦ ಬಗಾರ್ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸತ್ಮಾನ್ಲೆಲ್ಯಾ ವರ್ವಿ೦ ಆಮಿ ದೆವಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ದೆಖ್ತಾ೦ವ್. "ತು೦ ಸತ್ಮಾನ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೆವಾಚಿ೦ ಮಹಿಮಾ ದೆಖ್ತಲಿಯ್" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆಜು ಮಾರ್ತಾಕ್ (ಜುವಾ೦ವ್. 11:40). ದೆಕುನ್ ಭಾವಾ ದೆವಾಕ್ ಸತ್ಮಾನ್. ತಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಆಯ್ಕ್. ಆನಿ ತು೦ ಜಾತೊಲೊಯ್ ಭಾಗಿ. ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ ಜೆಜುನ್ ತೊಮಾಸಾಕ್ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲಿ೦ ತಿ ಉತ್ರಾ೦ "ತೊಮಾಸಾ: ತು೦ವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲೊಯ್ ದೆಕುನ್ ತು೦ ಸತ್ಮಾನ್ತಾಯ್ ನಯ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಸತ್ಮಾನ್ತಾತ್ ತಿ೦ ಕಿತ್ಲಿ೦ ಭಾಗಿ!" (ಜುವಾ೦ವ್. 20:29)

ದೆಕುನ್ ಭಾವಾ೦ ಭಯ್ಣಿ೦ನೊ೦, ತೊ೦ಡಾ ಉತ್ರಾಕ್ 'ಸತ್ಮಾನ್ತಾ೦ ದೆವಾಕ್' ಮ್ಹಣಾನಾಕಾತ್. ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸಮ್ಜೊನ್, ದೇವ್ ಖರೊಚ್ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸಮ್ಜೊನ್, ಭಾವಾಡ್ತಾನ್, ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಸತ್ಮಾನಾ೦ ಆನಿ ಖರೆ೦ಚ್ ತುಮಿ ದೆವಾಚಿ೦ ಮಹಿಮಾ ದೆಕ್ತೆಲ್ಯಾತ್. ಕೋಣ್ ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ತಾ೦ ತೊ ಖರೆ೦ಚ್ ಜಿಯೆತಾ. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ತಲೊ ಕೋಣ್‌ಚ್ಚ್ ಲಜೆಕ್ ಪಡ್ಚೊ ನಾ೦!" (ರೊಮಾ. 10:11) ಜರ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತುಕಾ ಭಗ್ತಾ, ತು೦ ಸಲ್ವಾಲಾಯ್, ಕಷ್ಟತಾಯ್, ಭಿಯೆಲಾಯ್, ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾಯ್, ಎಕ್ಸುರೊ ಆಸಾಯ್, ವ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲಾಯ್, ತರ್ ದೆವಾಕ್ ಸತ್ಮಾನ್. ತಾಕಾ ಉಲೊ ಮಾರ್ ಆನಿ ತೊ ತುಕಾ ನಿವಾರ್‍ತಾಲೊ. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾನಾ, ಹಾ೦ವ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿತಾ೦, ಆಕಾ೦ತಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿ೦ ಆಸ್ತಾ೦, ತಾಕಾ ನಿವಾರ್‍ತಾ೦ ಆನಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ೦" (ಕೀರ್ತನ್. 91:15). ಆಮೇನ್.

Comments  

0 #2 malita 2014-08-01 12:26
voi father,,,hanv deva thavn eka kalaar pois gellin,,moja kamaanth ani sovnsarache ratha volini devaak visrallin,,kash tan velaar hanve ulo marllelya velaar,,devaans s maka adhaar dilo..moje voile sagle kasht parihaar kele,,,aaz hanv kithle kashyee dhairaan face karthan,,kithya ak maka kalith asaa,,dev asaa moja sangatha koni nathlyaree,,tho maka adhaar dithalo,,,kone sandlyaree tho sandsona thaka pathyethelyaank ,,thnk u father,,tumchi haryek utran devachi vaat dakaithath,,,de vathain sad ani saad laggin sarunk adhaar disthath,,,
Quote
0 #1 ivan 2014-08-01 12:25
word of god is really true and active....amen praise the lord
Quote

Add comment


Security code
Refresh

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

TESTIMONIALS

MERCIFUL GOD

I came to your temple seeking your help,
With heart full of hurts and with bitterness overwhelmed,
With no strength in my bones, I reached at your gate,
You are a merciful God, who never shuns the lame.

With riches of your glory and love, you saved me from death,
Hands of scars lifted my life from the hell,
Cursed life was made new with your blessings and Holy Spirit,
In Jesus alone, I find my hope for living.

He will never turn his back from the one who seek him
Jesus is the morning star of those whose hope have become dim,
Take courage, take one step towards him in his name,
Look he will come running towards you, with love and grace

Bless the Lord, you who sinners made saint,
Proclaim his deeds all the days that you live,
For his love, what in return can we give,
Our life is the only best thing that we can give back to him.

- K. Maria Lobo, Mumbai

WHOS ONLINE

We have 182 guests and no members online

FOUNDER/ DIRECTOR

FrJerrySequeira

MISSION MEDIA

UPCOMING EVENTS

Sat Apr 25, 2020
Saturday Retreat
08:00AM - 04:00PM

OUR WORDS

The life which we have received with great toil,
We may lose it with our words spoken, within no time,
Let us guard our lips and recall his holy name in our mind.
And this hour of temptation will pass like cloud in the sky.

The relationship with God and our neighbor is so precious,
But we do not know,we can lose them only because of our words,
Let us mind our tongue and we will stand firm,
With balanced words, let us show them honour and love.

Silence is the strongest weapon in this world,
But this world perceives it as weak and low,
But Almighty God is the one who loves peace and love,
Let us remain silent and he will fight our war.

Let our mouth only speak about Jesus,
Let our mind always count his blessings.
Let our heart always feel his love and mercy,
All our life let us adore the one who Yahweh the Almighty.

- K. Maria Lobo, Mumbai