DVD.90 : Dev Lhanank Vinchta
INR 150.00
 
Category:Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

You want to know what is Holy Eucharist? Then you must see this DVD. The true meaning of Mass is well explained here. Nourish your life with the Body and Blood of Christ.

"ಹರ್ಯೆಕ್ ಯಾಜಕ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆ೦ ಆಪ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಣಿಯಾರ್‍ಪಣ್ ಚಲಯ್ತಾ ಆನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಿ೦ಚ್ ಬಲಿದಾನಾ೦ ಭೆಟಯ್ತಾ; ತರ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ೦ತ್, ಪಾಪ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಸಕತ್‌ಚ್ ನಾ೦" (ಹೆಬ್ರೆವಾ೦ಕ್. 10:11)

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ತುಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮಿಶನರಿ

ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ
ವಾ ಯುರೊಪ್ ಪರ್ಗಾಂವ್
ಸಂಸಾರಿಂ ಸರ್ವ್ ಗಾಂವಾಂನಿ
ಗಾಜುಂ ಜೆಜುಚೆಂ ನಾಂವ್
ಏಶಿಯಾ, ಓಶಿನಿಯಾ
ವಾ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಮಾಯ್ಗಾಂವ್
ಬರಿ ಖಬರ್ ತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ಯಿ
ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್
ಕ್ಲೆರಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್
ವಾ ಲಾಯಿಕ್ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್
ಸಗ್ಳಿಂ ಭಾವ್‌ಭಯ್ಣಿ
ಸದಾಂಚ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್
ತುಂ ಅನಿ ಹಾಂವ್
ವಿಸ್ರನಾ ಜಾಂವ್ ಮಿಸಾಂವ್
ಆನಿ ಪರ್ಜಾಂಕ್ ಶಿಸ್ ಕರ್‍ಚಿಂ
ಧಾಡ್ಲಲಿಂ ಮಿಶನರಿ ಜಾಂವ್

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ತಾಕೊಡೆ - ಅಲಂಗಾರ್