DVD.88 : Devachem Gharannem
INR 150.00
 
Category:Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

Oh! This world is divided in the name of caste, creed, language, religion, class and cultures etc. but God’s word is building us as a community of God’s people. We are called to be members  of God’s family.

"ಪೂಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ನೊ, ತುಮಿ ದೆವಾಚಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚಿ೦, ಕಪಟಿ ಪ್ರವಾದ್ಯಾ೦ಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವೆಲ್ಲಿ೦; ಕಾರಣ್ ತುಮ್ಚೇ ಸವೆ೦ ಆಸಾ ತೊ ಅತ್ಮೊ ಸ೦ಸಾರಾ ಸವೆ೦ ಆಸ್ಲ್ಯಲ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಬಳಾದಿಕ್" (1 ಜುವಾ೦ವ್ 4:4)

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ತುಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮಿಶನರಿ

ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ
ವಾ ಯುರೊಪ್ ಪರ್ಗಾಂವ್
ಸಂಸಾರಿಂ ಸರ್ವ್ ಗಾಂವಾಂನಿ
ಗಾಜುಂ ಜೆಜುಚೆಂ ನಾಂವ್
ಏಶಿಯಾ, ಓಶಿನಿಯಾ
ವಾ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಮಾಯ್ಗಾಂವ್
ಬರಿ ಖಬರ್ ತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ಯಿ
ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್
ಕ್ಲೆರಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್
ವಾ ಲಾಯಿಕ್ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್
ಸಗ್ಳಿಂ ಭಾವ್‌ಭಯ್ಣಿ
ಸದಾಂಚ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್
ತುಂ ಅನಿ ಹಾಂವ್
ವಿಸ್ರನಾ ಜಾಂವ್ ಮಿಸಾಂವ್
ಆನಿ ಪರ್ಜಾಂಕ್ ಶಿಸ್ ಕರ್‍ಚಿಂ
ಧಾಡ್ಲಲಿಂ ಮಿಶನರಿ ಜಾಂವ್

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ತಾಕೊಡೆ - ಅಲಂಗಾರ್