DVD.81 : Sufoll Jinni
INR 150.00
 
Category:Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

“Without me you can do nothing” said Jesus (Jn. 15:5). You want to be fruitful, then be truthful and be faithful to Jesus. God has created everyone to be fruitful in him.

"ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿ೦ಚುನ್ ಕಾಡು೦ಕ್ ನಾ೦, ಹಾ೦ವೆ ತುಮ್ಕಾ೦ ವಿ೦ಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್, ತುಮಿ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ವಚುನ್, ಪೋಳ್ ದಿಜಾಯ್, ಉರ್‍ಚೆ೦ ತಸಲೆ೦ ಪೋಳ್ ದಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವೆ ತುಮ್ಕಾ೦ ನೆಮ್ಲ್ಯಾತ್" (ಜುವಾ೦ವ್. 15:16)

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ತುಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮಿಶನರಿ

ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ
ವಾ ಯುರೊಪ್ ಪರ್ಗಾಂವ್
ಸಂಸಾರಿಂ ಸರ್ವ್ ಗಾಂವಾಂನಿ
ಗಾಜುಂ ಜೆಜುಚೆಂ ನಾಂವ್
ಏಶಿಯಾ, ಓಶಿನಿಯಾ
ವಾ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಮಾಯ್ಗಾಂವ್
ಬರಿ ಖಬರ್ ತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ಯಿ
ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್
ಕ್ಲೆರಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್
ವಾ ಲಾಯಿಕ್ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್
ಸಗ್ಳಿಂ ಭಾವ್‌ಭಯ್ಣಿ
ಸದಾಂಚ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್
ತುಂ ಅನಿ ಹಾಂವ್
ವಿಸ್ರನಾ ಜಾಂವ್ ಮಿಸಾಂವ್
ಆನಿ ಪರ್ಜಾಂಕ್ ಶಿಸ್ ಕರ್‍ಚಿಂ
ಧಾಡ್ಲಲಿಂ ಮಿಶನರಿ ಜಾಂವ್

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ತಾಕೊಡೆ - ಅಲಂಗಾರ್