DVD.46 : Immanuel
INR 150.00
 
Category:Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

“Emmanuel” means “God is With Us”. Who is the True Emmanuel? Only one, he is true and with us. Who is he? Listen and understand.

“For a child has been born for us, a son given to us; authority rests upon his shoulders; and he is named Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.” – Isaiah. 9:6


"ಏಕ್ ಅ೦ಕ್ವಾರ್ ಚಲಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾತಲಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಪುತಾಕ್ ಪ್ರಸುತ್ ಜಾತಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ 'ಇಮ್ಮಾನುಎಲ್' ಮ್ಹಣುನ್ ಆಪಯ್ತಲೆ. 'ಇಮ್ಮಾನುಎಲ್' ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, 'ದೇವ್ ಆಮ್ಚೇ ಸಾ೦ಗಾತಾ' ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್." - ಮಾತೆವ್. 1:23

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ತುಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮಿಶನರಿ

ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ
ವಾ ಯುರೊಪ್ ಪರ್ಗಾಂವ್
ಸಂಸಾರಿಂ ಸರ್ವ್ ಗಾಂವಾಂನಿ
ಗಾಜುಂ ಜೆಜುಚೆಂ ನಾಂವ್
ಏಶಿಯಾ, ಓಶಿನಿಯಾ
ವಾ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಮಾಯ್ಗಾಂವ್
ಬರಿ ಖಬರ್ ತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ಯಿ
ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್
ಕ್ಲೆರಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್
ವಾ ಲಾಯಿಕ್ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್
ಸಗ್ಳಿಂ ಭಾವ್‌ಭಯ್ಣಿ
ಸದಾಂಚ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್
ತುಂ ಅನಿ ಹಾಂವ್
ವಿಸ್ರನಾ ಜಾಂವ್ ಮಿಸಾಂವ್
ಆನಿ ಪರ್ಜಾಂಕ್ ಶಿಸ್ ಕರ್‍ಚಿಂ
ಧಾಡ್ಲಲಿಂ ಮಿಶನರಿ ಜಾಂವ್

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ತಾಕೊಡೆ - ಅಲಂಗಾರ್