DVD.09 : Bhogsannem
INR 150.00
 
Category:Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

Do you want to be forgiven? Then forgive others and you will receive God’s mercy.

“You have heard that it was said, ‘You shall love your neighbour and hate your enemy’. But I say to you, Love your enemies and pray for those who persecute you.” – Matthew. 5:43-44


"ಜರ್ ತುಮಿ ಹೆರಾ೦ಕ್ ತಾ೦ಚೆ ಗುನ್ಯಾ೦ವ್ ಬೊಗ್ಶಿತಾತ್, ತರ್ ತುಮ್ಚೊ ಸರ್ಗಿ೦ಚೊ ಬಾಪ್‌ಯೀ ತುಮ್ಚೆ ಗುನ್ಯಾ೦ವ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಬೊಗ್ಶಿತಲೊ. ಪುಣ್ ಹೆರಾ೦ಕ್ ತುಮಿ ಬೊಗ್ಶಿನಾ೦ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚೊ ಬಾಪ್‌ಯೀ ತುಮ್ಚೆ ಗುನ್ಯಾ೦ವ್ ಬೊಗ್ಸು೦ಚೊನಾ." - ಮಾತೆವ್. 6:14-15

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ತುಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮಿಶನರಿ

ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ
ವಾ ಯುರೊಪ್ ಪರ್ಗಾಂವ್
ಸಂಸಾರಿಂ ಸರ್ವ್ ಗಾಂವಾಂನಿ
ಗಾಜುಂ ಜೆಜುಚೆಂ ನಾಂವ್
ಏಶಿಯಾ, ಓಶಿನಿಯಾ
ವಾ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಮಾಯ್ಗಾಂವ್
ಬರಿ ಖಬರ್ ತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ಯಿ
ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್
ಕ್ಲೆರಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್
ವಾ ಲಾಯಿಕ್ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್
ಸಗ್ಳಿಂ ಭಾವ್‌ಭಯ್ಣಿ
ಸದಾಂಚ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್
ತುಂ ಅನಿ ಹಾಂವ್
ವಿಸ್ರನಾ ಜಾಂವ್ ಮಿಸಾಂವ್
ಆನಿ ಪರ್ಜಾಂಕ್ ಶಿಸ್ ಕರ್‍ಚಿಂ
ಧಾಡ್ಲಲಿಂ ಮಿಶನರಿ ಜಾಂವ್

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ತಾಕೊಡೆ - ಅಲಂಗಾರ್