DVD.08 : Mog Kor Peleacho
INR 150.00
 
Category:Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

Correct understanding of this commandment is explained with life situations.

“The second great commandment is this, ‘You shall love your neighbour as yourself.’” – Mark. 12:31

"ಸತ್‌ಚ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ೦: 'ಜೆ೦ ಕಿತೆ೦ ತುಮಿ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅತೀ ಲ್ಹಾನ್ ಭಾವಾ೦ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆ೦, ತೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ತುಮಿ ಕೆಲೆ೦'" - ಮಾತೆವ್. 25:40

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ತುಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮಿಶನರಿ

ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ
ವಾ ಯುರೊಪ್ ಪರ್ಗಾಂವ್
ಸಂಸಾರಿಂ ಸರ್ವ್ ಗಾಂವಾಂನಿ
ಗಾಜುಂ ಜೆಜುಚೆಂ ನಾಂವ್
ಏಶಿಯಾ, ಓಶಿನಿಯಾ
ವಾ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಮಾಯ್ಗಾಂವ್
ಬರಿ ಖಬರ್ ತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ಯಿ
ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್
ಕ್ಲೆರಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್
ವಾ ಲಾಯಿಕ್ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್
ಸಗ್ಳಿಂ ಭಾವ್‌ಭಯ್ಣಿ
ಸದಾಂಚ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್
ತುಂ ಅನಿ ಹಾಂವ್
ವಿಸ್ರನಾ ಜಾಂವ್ ಮಿಸಾಂವ್
ಆನಿ ಪರ್ಜಾಂಕ್ ಶಿಸ್ ಕರ್‍ಚಿಂ
ಧಾಡ್ಲಲಿಂ ಮಿಶನರಿ ಜಾಂವ್

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ತಾಕೊಡೆ - ಅಲಂಗಾರ್