DVD.06 : Denvcharachi Thallni
INR 150.00
 
Category:Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

Everyone is tempted. The Devil wants to conquer your body, soul and spirit. See where you are conquered.

“But one is tempted by one’s own desire, being lured and enticed by it; then, when that desire has conceived, it gives birth to sin, and that sin, when it is fully grown, gives birth to death” – James. 1:14-15


"ಕಷ್ಟಾ೦ಚೇ ವೆಳಿ೦ ದೃಢ್ ರಾವ್ತಾ ತೊ ಮನಿಸ್ ಭಾಗಿಚ್ ಸಯ್! ತಾಚಿ ವರೊವ್ಣಿ ಜಾತಚ್ ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾ೦ಕ್ ದೆವಾನ್ ಭಾಸಾಯ್‌ಲ್ಲೊ ಜಿವಿತಾಚೊ ಮುಕುಟ್ ತೊ ಜೊಡ್ತಲೊ." - ಜಾಕೊಬಾಚೆ೦ ಪತ್ರ್. 1:12

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ತುಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮಿಶನರಿ

ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ
ವಾ ಯುರೊಪ್ ಪರ್ಗಾಂವ್
ಸಂಸಾರಿಂ ಸರ್ವ್ ಗಾಂವಾಂನಿ
ಗಾಜುಂ ಜೆಜುಚೆಂ ನಾಂವ್
ಏಶಿಯಾ, ಓಶಿನಿಯಾ
ವಾ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಮಾಯ್ಗಾಂವ್
ಬರಿ ಖಬರ್ ತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ಯಿ
ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್
ಕ್ಲೆರಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್
ವಾ ಲಾಯಿಕ್ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್
ಸಗ್ಳಿಂ ಭಾವ್‌ಭಯ್ಣಿ
ಸದಾಂಚ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್
ತುಂ ಅನಿ ಹಾಂವ್
ವಿಸ್ರನಾ ಜಾಂವ್ ಮಿಸಾಂವ್
ಆನಿ ಪರ್ಜಾಂಕ್ ಶಿಸ್ ಕರ್‍ಚಿಂ
ಧಾಡ್ಲಲಿಂ ಮಿಶನರಿ ಜಾಂವ್

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ತಾಕೊಡೆ - ಅಲಂಗಾರ್