DVD.05 : Sonvsaracho Odhipoti
INR 150.00
 
Category:Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

Not God, but Satan, is the ruler of this world. Listen and understand this truth. It will be shocking to know this truth.

“We know that we are God’s children, and that the whole world lies under the power of the evil one.” – 1 John 5:19


"ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ದೆ೦ವ್ಚಾರಾನ್ ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್‍ನ್ ವ್ಹೆಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಖಿಣಾಭಿತರ್ ಸ೦ಸಾರಾಚಿ೦ ಸರ್ವ್ ರಾಜ್ಯಾ ದಾಖೊವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆ೦: 'ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾ೦ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ತಾ೦ಚೊ ವೈಭವ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ದಿತಾ೦; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಮ್ಹಜೇ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಸೊಡ್ಲಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ಆಸಾ ತಾಕಾ ಹಾ೦ವೆ೦ ತೊ ದಿವ್ಯೆತ್.'" - ಲೂಕ್. 4:5-6

 

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ತುಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮಿಶನರಿ

ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ
ವಾ ಯುರೊಪ್ ಪರ್ಗಾಂವ್
ಸಂಸಾರಿಂ ಸರ್ವ್ ಗಾಂವಾಂನಿ
ಗಾಜುಂ ಜೆಜುಚೆಂ ನಾಂವ್
ಏಶಿಯಾ, ಓಶಿನಿಯಾ
ವಾ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಮಾಯ್ಗಾಂವ್
ಬರಿ ಖಬರ್ ತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ಯಿ
ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್
ಕ್ಲೆರಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್
ವಾ ಲಾಯಿಕ್ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್
ಸಗ್ಳಿಂ ಭಾವ್‌ಭಯ್ಣಿ
ಸದಾಂಚ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್
ತುಂ ಅನಿ ಹಾಂವ್
ವಿಸ್ರನಾ ಜಾಂವ್ ಮಿಸಾಂವ್
ಆನಿ ಪರ್ಜಾಂಕ್ ಶಿಸ್ ಕರ್‍ಚಿಂ
ಧಾಡ್ಲಲಿಂ ಮಿಶನರಿ ಜಾಂವ್

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ತಾಕೊಡೆ - ಅಲಂಗಾರ್