DVD.05 : Sonvsaracho Odhipoti
INR 150.00
 
Category:Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

Not God, but Satan, is the ruler of this world. Listen and understand this truth. It will be shocking to know this truth.

“We know that we are God’s children, and that the whole world lies under the power of the evil one.” – 1 John 5:19


"ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ದೆ೦ವ್ಚಾರಾನ್ ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್‍ನ್ ವ್ಹೆಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಖಿಣಾಭಿತರ್ ಸ೦ಸಾರಾಚಿ೦ ಸರ್ವ್ ರಾಜ್ಯಾ ದಾಖೊವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆ೦: 'ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾ೦ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ತಾ೦ಚೊ ವೈಭವ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ದಿತಾ೦; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಮ್ಹಜೇ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಸೊಡ್ಲಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ಆಸಾ ತಾಕಾ ಹಾ೦ವೆ೦ ತೊ ದಿವ್ಯೆತ್.'" - ಲೂಕ್. 4:5-6

 

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to jerrydms@yahoo.com

or

Mob: +91-9845391050

INTERCESSORY PRAYER

2 2 2 3 4 5 6 7 8

THOUGHT FOR THE DAY

TESTIMONIALS

ONLY JESUS & NO OTHERS

Jesus is the only true Lord,
Jesus is the only true God
Other than him there is no one.
Hold on to him and you will be safe and sound.

Jesus is my only Lord.
No one can ever bond me with any cords,
He is the author of my life.
No one can ever change his plans for my soul.

He is the only true friend I have.
No one can ever take his place in my life.
He is the only true protector of my soul.
No humans can protect it that I know.

Jesus is my only true counselor.
When I am troubled to him alone I hold on.
The Lord is my only provider.
No one can ever meet my needs in this universe.

- Maria Lobo, Mumbai