DVD.03 : Zanna Za Devak Tujea
INR 150.00
 
Category:Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

You will have the full knowledge of God and you will be able to love your God, with all your heart, mind, soul and spirit. God is with you always, this is the truth you will know.

“God said to Moses, ‘I am who I am’. God also said to Moses, ‘Thus you shall say to the Israelites,


The Lord, the God of your ancestors, the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob, has sent me to you: This is my name forever, and this is my title for all generations.” – Exodus. 3:14-15

ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦: "ಹಾ೦ಗಾ ಲಾಗಿ೦ ಸರನಾಕಾ! ತುಜ್ಯಾ ಪಾಯಾ೦ಚ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ಕಾಡ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತು೦ ಉಬೊ ಆಸಾಯ್ ತೊ ಜಾಗೊ ಪವಿತ್ರ್. ಹಾ೦ವ್ ತುಜ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾ೦ಚೊ ದೇವ್: ದೇವ್ ಅಬ್ರಹಾಮಾಚೊ, ದೇವ್ ಇಸಾಕಾಚೊ ಆನಿ ದೇವ್ ಜಾಕೊಬಾಚೊ." - ನಿರ್ಗಮನ್. 3:5-6

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ತುಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮಿಶನರಿ

ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ
ವಾ ಯುರೊಪ್ ಪರ್ಗಾಂವ್
ಸಂಸಾರಿಂ ಸರ್ವ್ ಗಾಂವಾಂನಿ
ಗಾಜುಂ ಜೆಜುಚೆಂ ನಾಂವ್
ಏಶಿಯಾ, ಓಶಿನಿಯಾ
ವಾ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಮಾಯ್ಗಾಂವ್
ಬರಿ ಖಬರ್ ತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ಯಿ
ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್
ಕ್ಲೆರಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್
ವಾ ಲಾಯಿಕ್ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್
ಸಗ್ಳಿಂ ಭಾವ್‌ಭಯ್ಣಿ
ಸದಾಂಚ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್
ತುಂ ಅನಿ ಹಾಂವ್
ವಿಸ್ರನಾ ಜಾಂವ್ ಮಿಸಾಂವ್
ಆನಿ ಪರ್ಜಾಂಕ್ ಶಿಸ್ ಕರ್‍ಚಿಂ
ಧಾಡ್ಲಲಿಂ ಮಿಶನರಿ ಜಾಂವ್

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ತಾಕೊಡೆ - ಅಲಂಗಾರ್