DVD.02 : Jivitachi Zhor
INR 150.00
 
Category:Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

“From the believer’s heart, will gush forth the springs of living water” – Jn. 7:38. Believe in the word of God, you will see the glory of God.

“Let the one who is thirsty come to me and let the one who believes in me drink. As the scripture has said, ‘Out of the believer’s heart shall flow rivers of living water.’” – John. 7:37-38


"ಜಶೆ೦ ಮೆರು೦ ವ್ಹಾಳ್ತೆ ಝರಿಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾ, ತಶೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಅತ್ರೆಗ್ತಾ೦, ದೆವಾ. ದೆವಾಕ್, ಜಿವ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ತಾನೆತಾ೦, ಕೆದ್ನಾ ಹಾ೦ವ್ ವೆತಲೊ೦ ಆನಿ ದೆವಾಚೆ೦ ಮುಖಾಮಳ್ ದೆಕ್ತಲೊ೦?" - ಕೀರ್ತನಾ೦. 42:1-2

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ತುಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮಿಶನರಿ

ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ
ವಾ ಯುರೊಪ್ ಪರ್ಗಾಂವ್
ಸಂಸಾರಿಂ ಸರ್ವ್ ಗಾಂವಾಂನಿ
ಗಾಜುಂ ಜೆಜುಚೆಂ ನಾಂವ್
ಏಶಿಯಾ, ಓಶಿನಿಯಾ
ವಾ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಮಾಯ್ಗಾಂವ್
ಬರಿ ಖಬರ್ ತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ಯಿ
ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್
ಕ್ಲೆರಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್
ವಾ ಲಾಯಿಕ್ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್
ಸಗ್ಳಿಂ ಭಾವ್‌ಭಯ್ಣಿ
ಸದಾಂಚ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್
ತುಂ ಅನಿ ಹಾಂವ್
ವಿಸ್ರನಾ ಜಾಂವ್ ಮಿಸಾಂವ್
ಆನಿ ಪರ್ಜಾಂಕ್ ಶಿಸ್ ಕರ್‍ಚಿಂ
ಧಾಡ್ಲಲಿಂ ಮಿಶನರಿ ಜಾಂವ್

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ತಾಕೊಡೆ - ಅಲಂಗಾರ್