DVD.01 : Jivitacho Sobd
INR 150.00
 
Category:Talk DVD
Manufacturer:
  • Fr.Jerry Sequeira

“Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God” – Mt. 4:4. There is life in the word of God. Listen, Read, Meditate and Receive life in abundance.

“Indeed the Word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing until it divides soul from spirit, joints from marrow; it is able to judge the thoughts and intentions of the heart” – Hebrews. 4:12


 "ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಶೆ೦ ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿ ಬರ್ಫ್ ಮಳ್ಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್ತಾತ್, ಆನಿ ಒ೦ಪಿಯಾಕ್ ಬಿ೦ ದಿ೦ವ್ಕ್ ಆನಿ ಜೆವ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಜೆವಣ್ ದಿ೦ವ್ಕ್ ಭು೦ಯ್ ಭಿಜಯ್ತಾತ್, ತಿ ಸುಫಳ್ ಕರ್‍ತಾತ್, ತಾ೦ತು೦ ಕಿರ್ಲೊ೦ಕ್ ಲಾಯ್ತಾತ್, ಆನಿ ಹೆ೦ ಕೆಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಪಾಟಿ೦ ವಚನಾ೦ತ್, ತಶೆ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾ ತೆ೦ ಉತರ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಶಿ೦ ಪಾಟಿ೦ ಯೆನಾ, ಬಗರ್ ಮ್ಹಜಿ ಖುಶಿ ಪಾಳ್ತಾ, ಆನಿ ಜೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ತಾಕಾ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆ೦, ತೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಕರ್‍ತಾ." - ಇಸಾಯಿಯಾ. 55:10-11

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ತುಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮಿಶನರಿ

ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ
ವಾ ಯುರೊಪ್ ಪರ್ಗಾಂವ್
ಸಂಸಾರಿಂ ಸರ್ವ್ ಗಾಂವಾಂನಿ
ಗಾಜುಂ ಜೆಜುಚೆಂ ನಾಂವ್
ಏಶಿಯಾ, ಓಶಿನಿಯಾ
ವಾ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಮಾಯ್ಗಾಂವ್
ಬರಿ ಖಬರ್ ತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ಯಿ
ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್
ಕ್ಲೆರಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್
ವಾ ಲಾಯಿಕ್ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್
ಸಗ್ಳಿಂ ಭಾವ್‌ಭಯ್ಣಿ
ಸದಾಂಚ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್
ತುಂ ಅನಿ ಹಾಂವ್
ವಿಸ್ರನಾ ಜಾಂವ್ ಮಿಸಾಂವ್
ಆನಿ ಪರ್ಜಾಂಕ್ ಶಿಸ್ ಕರ್‍ಚಿಂ
ಧಾಡ್ಲಲಿಂ ಮಿಶನರಿ ಜಾಂವ್

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ತಾಕೊಡೆ - ಅಲಂಗಾರ್