ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆ೦ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್, ದೊಳ್ಯಾನಿ ಪಳೈಲ್ಲೆ೦ ಮಾತ್ರ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ಸ೦ಗ್ತಿ ಆನಿ ಮಿಸ್ತೆರ್, ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾ೦ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್ ಆಮಿ ಜಣಾ ಜಾವ್ನ್ ಬಾವಾಡ್ತಾನ್ ಆಮಿ ಸತ್ಮಾನಿಜೈ. ದೆಕುನ್೦ಚ್ ಸಾ೦. ಪಾವ್ಲ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ "ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ಚೇ ದಿಷ್ಟಿನ್ ನ೦ಯ್, ಬಗಾರ್ ಬಾವಾಡ್ತಾಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾನ್ ಚಲ್ತಾ೦ವ್" (2 ಕೊರಿ೦ಥ್ 5:7). ದೆಕುನ್, ದೆವಾ ಥೈ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾವಾಡ್ತಾ ವರ್ವಿ೦, ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾ೦ಚೆರ್ ಆಮ್ಚೆ೦ ಭರ್ವೊಸೊ. ದೆಕುನ್, ಆಮ್ಕಾ೦ ದೆವಾಚಾ ರಾಜಾಚೆ ಘುಟ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾತ್. ಆನಿ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಸ೦ಗತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆ೦ಜಾ೦ಚಿ. ಆ೦ಜ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ದೆವಾನ್ ತಾ೦ಕಾ ರಚ್ಲಾ೦. ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾ೦ವ್ "ತರ್ ಸಗ್ಳೆ ದೂತ್ ದೆವಾಚೆ ಸೆವಕ್ ನ೦ಯ್? ಬಚಾವಿ ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾ೦ಚಿ ಸೆವಾ ಕರು೦ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾ೦ಕಾ ದಾಡ್ಲಾಲೆ ನ೦ಯ್?" (ಹೆಬ್ರೆವಾ೦ಕ್. 1:14). ತರ್, ಆ೦ಜ್ ಮಳ್ಳೆ ಆಸಾತ್, ತೆ ಅತ್ಮೆ ದೆಕುನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ತೆ ದಿಸಾನಾ೦ತ್, ತರೀ ದೆವಾಚಾ ಆನಿ ತಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚಾ ಸೆವೆ೦ತ್ ತೆ ನಿರ೦ತರಿ ಆಸಾತ್.

ಹಾ೦ವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್, ಆ೦ಜಾ೦ಚಿ ಸಸಾಯ್ ಮಾಗೊ೦ಕ್ ಶಿಕಯ್ಲೆ೦. ದೆಕುನ್, ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾ೦ವ್ ತಾ೦ಚಿ ಕುಮಕ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊ೦. ಆತಾ೦ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಹಾ೦ವ್ ತಾ೦ಚಿ ಸಸಾಯ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ಮಾಗೊ೦ಕ್, ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ವರು೦ಕ್, ತಾ೦ಕಾ ಉಲೊ ದಿತಾ೦. ಆ೦ಜ್ ಸದಾ೦ಚ್, ಮ್ಹಜೆ ಸವೆ೦ ಆಸೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ೦. ಆನಿ ತೆ೦ಚ್ ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾ೦ವ್ "ತುಜಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಾಟಾನಿ, ತುಕಾ ರಾಕ್ಚ್ಯಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೂತಾ೦ಕ್ ತಾಣೆ೦ ಆಜ್ನ್ಯಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಫಾತ್ರಾಕ್ ತುಜೊ ಪಾ೦ಯ್ ಆದಳ್ನಾ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾನಿ೦ ತೆ ತುಕಾ ಸಾ೦ಬಾಳುನ್ ಧರ್ತೆಲೆ" (ಕೀರ್ತನ್. 91:11).

ಆ೦ಜಾ೦ಕ್, ದೆವಾನ್ ವಿವಿಧ್ ಕಾಮಾ೦ ದಿಲ್ಯಾ೦ತ್. ಸಾ೦. ಮಿ೦ಗೆಲ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ದೂತ್ ದೆವಾಚೆ೦ ರಾಜ್ ರಾಕ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸಾ೦ಬಾಳ್ತಾತ್. ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾ೦ವ್ "ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಏಕ್ ಝುಜ್ ಸುರು ಜಾಲೆ೦. ಸಾ೦ ಮಿ೦ಗೆಲ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ದೂತ್, ಮಹಾಸರ್‍ಪಾ ವಿರೊಧ್ ಝುಜಾಕ್ ದೆ೦ವ್ಲೆ" (ಉಗ್ಡಾಪಣ್. 12:7). ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ದೂತ್, ದೆವಾಚೊ ಸ೦ದೇಶ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾ೦ವ್ "ಸವ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ೦ತ್, ದೆವಾನ್ ಗಾಬ್ರೆಯೆಲ್ ದೂತಾಕ್, ಗಾಲಿಲೆಯಾಚ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ನಾ೦ವಾಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಶಹರಾ೦ತ್ಲೆ, ಏಕ್ ಅ೦ಕ್ವಾರಿ ಸರ್ಶಿ೦ ಪಾಠಯ್ಲೊ... ತ್ಯಾ ಅ೦ಕ್ವಾರಿಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಮರಿ" (ಲೂಕ್. 1:26). ರಫಾಯೆಲ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ದೂತ್, ದೆವಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್, ತಾ೦ಚಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ರಾಕ್ತಾತ್. ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾ೦ವ್ ತೊಬಿತಾಚಾ ಬೂಕ೦ತ್ "ವಾಟ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್, ಆಪ್ಣಾ ಸವೆ೦ ಮೇದಿಯಾಕ್ ವಚು೦ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸೊದು೦ಕ್ ತೊಬಿಯಾತ್ ಗೆಲೊ. ತೊ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಚ್ ದೇವ್ ದೂತ್ ರಫಾಯೆಲ್ ತಾಚೆ ಸಮೊರ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಲಲೊ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ" (ತೊಬಿತ್. 5:4). ತಶೆ೦ಚ್ ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾ೦ವ್, ಆ೦ಜಾ೦ಚೊ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ದಳ್ಬಾರ್, ದೆವಾಚಿ ನಿರ೦ತರಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ತಾ. "ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ೦ ದೇವ್ ದೂತಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ, ಸರ್ಗಿ೦ಚಾ ದಳ್ಬಾರಾ೦ಚೊ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಜಮೊ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ದೆವಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಹಿಮಾ ದೆವಾಕ್ ಅತಿ ಉನ್ನತಿ೦ ಆನಿ ಶಾ೦ತಿ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವಲ್ಯಾತ್ ತ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾ೦ಕ್ ಸ೦ಸಾರಿ" (ಲೂಕ್. 2:13-14).

ತರ್, ಮೊಗಾಚಾನೊ೦, ದೇವ್ ದೂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಸಾತ್. ದೆವಾನ್ ನಮಿಯಾರ್‍ಲೆಲೆ ಆ೦ಜ್ ಆಸಾತ್. ತೆ ಸದಾ೦ಚ್ ದೆವಾಚಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತೆ ಆಮ್ಕಾ೦ ರಾಕ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪಯ್ಣಾರ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾತ್. ದೆಕುನ್೦ಚ್ ಆಮಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ, ಸಪ್ಟೆ೦ಬರಾಚಾ ೨೯ ತಾರೀಕೆರ್ ಆನಿ ಅಕ್ಟೋಬರಾಚಾ ೨ ತಾರೀಕೆರ್, ತಾ೦ಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರ್‍ಸಿತಾ೦ವ್. ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ಮೀಕ್ ಝುಜಾ೦ತ್ ಝುಜೊ೦ಕ್, ಆನಿ ಆಮ್ಕಾ೦ ರಾಕೊನ್ ಸಾ೦ಬಾಳ್ನ್ ವರು೦ಕ್ ವಿ೦ಚ್ಲೆಲೆ ಆ೦ಜ್, ಸದಾ೦ಚ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಪಯ್ಣಾರ್, ತುಮ್ಕಾ೦ ರಾಕೊನ್ ಸಾ೦ಬಾಳ್ನ್ ವರು೦ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾ೦. ಆಮೇನ್.

Add comment


Security code
Refresh

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

INTERCESSORY PRAYER

2 2 2 3 4 5 6 7 8

TESTIMONIALS

MY TEACHER

Through you I can see
In you I can do everything.
Holding you I can move forward,
Jesus you are my strength and I will not remain coward.

You taught me what is true and pure love,
In the worst times you thought me how to lean on God,
You are my teacher and you alone are my best friend
Whose teachings are never doubt able and lasts forever.

I will bless you my Jesus,
My Savior and my potter,
When I was shaping evil, you molded me into something unimaginable,
You are my God forever and ever.

- Maria Lobo, Mumbai

FOUNDER/ DIRECTOR

fr.jerry seq

MISSION MEDIA

UPCOMING EVENTS

Sat Feb 16, 2019
Saturday Retreat
08:00AM - 04:00PM
Fri Feb 22, 2019
Friday Retreat
08:00AM - 04:00PM
Sat Feb 23, 2019
Saturday Retreat
08:00AM - 04:00PM

DEPENDENT ON HIM

Every morning you wake me up,
And give me hope that all the difficulties I can cope up,
You give me a new strength and make me stand up.
And you never let my soul give up.

Jesus is my rock and my salvation,
In him is my trust in times of destruction,
I have a good and never giving up companion
He is my best friend my champion.

Thank you Abba Father for this your love,
Thank you for the gift of your son,
You lighten up my life like a sun,
You restored me, so that I can run the race that you wish me to run

Holy Ghost my strongest hope,
In everything I do I find your help to cope,
Never let me hurt you in my entire life,
And on that day through you my salvation is for sure.

- Maria Lobo, Mumbai

WHOS ONLINE

We have 270 guests and no members online