"ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜಾ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್, ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜಾ ಮನಾನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ತುಜಾ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್. ಹೊಚ್ ಅತೀ ಆನಿ ಪ್ರಥಮ್ ಉಪದೆಸ್. ಆನಿ ದುಸ್ರೊಯೀ ತಾಚೆ ಸಾರ್ಕೊ ತುಜೊ ಕರ್ತಾಯ್ ತಸೊ ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್" (ಮಾತೆವ್ 22:37-39)

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ೦ತ್ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕ೦ ಫರ್ಮಾಯ್ಲ್ಯೊ ಹರ್ಯೇಕ್ ಆಜ್ನ್ಯಾ ಆಮಿ ಪಾಳು೦ಕ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸಾ, ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾ!! ಹೆ ದೋನ್ ವರ್ತೆ ದೆವಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ವಿಶ್ವಾಸ್‌ಪಣಿ ಆಮಿ ಪಾಳ್ತಾ೦ವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದೆವಾಚಾ ಧಾ ಉಪದೆಸಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಮಿ ಚಲ್ತಾ೦ವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸಾ೦ಗ್ಯೆತ್. "ಪೂಣ್ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ತಾಕಾ ದೇವ್ ವಳ್ಕಾತಾ" (1 ಕೊರಿ೦ಥ್ 8:3). "ಮೊಗಾಚ್ಯಾ೦ನೋ, ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಯಾ೦, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೋಗ್ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಜೊ ಕೋಣ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ತೊ ದೆವಾಚೊ ಭುರ್ಗೊ, ದೆವಾಕ್ ತೊ ಒಳ್ಕತಾ. ಪೂಣ್ ಮೋಗ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಚಿ ಒಳಕ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೋಗ್" (ಜುವಾ೦ವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆ೦ ಪತ್ರ್ 4:7-8)

ನಿತಳ್ ಕಾಳಿಜ್, ನಿತಳ್ ಚಿ೦ತಾಪ್, ಬರೆ೦ ಅ೦ತಸ್ಕರ್ನ್ ಆನಿ ಖರೊ ಬಾವಾಡ್ತ್ ಆಮ್ಚೆ ಥೈ೦ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ೦ವ್. "ಮೋಗ್ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೆ೦ಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರಿನಾ, ದೆಕುನ್ ಮಯಾಮೊಗಾ೦ತ್ ಆಸಾ ನಿಯಮ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಿ ಸ೦ಪೂರ್ಣತ." (ರೊಮಾಗಾರಾ೦ಕ್ 13:10). "ಕೋಣ್‌ಯೀ ಜರ್ ಹಾ೦ವ್ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾ೦ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚೊ ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚೊ ದ್ವೇಷ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ತೊ ಫಟ್ಕಿರೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ದಿಸ್ತಾ ತ್ಯಾ ಭಾವಾಚೊ ತೊ ಮೋಗ್ ಕರಿನಾ ಜಾಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಿಸನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ದೆವಾಚೊ ತಾಣೆ೦ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ಕಸೊ?" (ಜುವಾ೦ವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆ೦ ಪತ್ರ್ 4:20) "ಜೊ ಕೋಣ್ ಅಪುಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾ೦ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ದ್ವೇಷಿತಾ ತೊ ಅನಿಕಿಯೀ ಕಾಳೊಕಾ೦ತ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ತೊ ಉಜ್ವಾಡಾ೦ತ್ ರಾವ್ತಾ, ಅಪುಣ್ ದಾ೦ಟೊನ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾ೦ತ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ನಾ" (ಜುವಾ೦ವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆ೦ ಪತ್ರ್ 2:9-10) "ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚೊ ದ್ವೇಷ್ ಕರ್ತಾ ತೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಖುನಿಗಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಸಯ್, ಖ೦ಯ್ಚಾಯ್ ಖುನಿಗಾರಾ ಥೈ೦ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾ೦ತ್." (ಜುವಾ೦ವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆ೦ ಪತ್ರ್ 3:15)

ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿ೦ ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾ ದ್ವಾರಿ೦ ಆಮಿ ತೊ ಹೆರಾ೦ಕ್ ದಾಕಯ್ಜಾಯ್. ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್, ರಾಗ್ ಆನಿ ಕ್ರೋಧ್ ತುಮಿ ಸಾ೦ಡಾ. ಹ೦ಕಾರಿ ಉಲೊವ್ಣೆ೦ ನಿಷ್ಕುಚಾರ್ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ನಿ೦ದಾ - ಹೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ತುಮಿ ಪಯ್ಸ್ ಕರಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥೈ೦ ದಯಾಳಾಯೆನ್ ಆನಿ ಕಣ್ವಾಳಾಯೆನ್ ಚಲಾ. "ಕ್ರೀಸ್ತಾ ಥೈ೦ ದೆವಾನ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಭೊಗ್ಸಿಲ್ಯಾ೦ಕ್ ತೇಚ್‌ಪರಿ೦ ತುಮಿ೦ಯೀ ಉದಾರ್‌ಮನಾಚಿ೦ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಭೊಗ್ಸಿಯಾ" (ಎಫೆಜ್‌ರಾ೦ಕ್ ಪತ್ರ್ 4:32) "ಸದಾ೦ಚ್ ಲಾನ್ವಿ೦ಕ್, ಭೊಳಿ೦ ಆನಿ ಸೊಸ್ಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಾ. ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ೦ ಚಡ್ ಉಣೆ೦ ತುಮಿ ಮೊಗಾನ್ ಸುಧಾರ್‍ಸುನ್ ವ್ಹರಾ. ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಎಕ್ವಟಾಯ್ಲ್ಯಾ೦ತ್. ಎಕಾಮೆಕಾ ಥೈ೦ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ನ್ ಹೊ ಎಕ್ವಟ್ ಸಾ೦ಬಾಳು೦ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಾ."  (ಎಫೆಜ್ 4:2-3). "ತುಮ್ಚಾ ದಾರಾಕ್ ಬಡಾಯ್ತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಬಿಡಾರ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ವಿಸರ್‍ನಾಕಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆ೦ ಬಿಡಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾ೦ನಿ ನೆಣಾಸ್ತಾ೦ ದೇವ್‌ದುತಾ೦ಕ್‌ಚ್ಚ್ ಸತ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾ. ಬ೦ದೆ೦ತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ೦ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಾ. ತಾ೦ಚೇ ಸವೆ೦ ತುಮಿ೦ಯೀ ಬ೦ದೆ೦ತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖಾ. ದಗ್ದಣೆಕ್ ಸಾ೦ಪಡ್ಲಲ್ಯಾ೦ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರಾ, ತಾ೦ಚೆ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಲೆಬರಿ೦ ತುಮ್ಚೇ ವಯ್ರ್‌ಯೀ ಕಷ್ಟ್‌ದಗ್ದ್ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತಾ" (ಹೆಬ್ರೆವಾ೦ಕ್ ಪತ್ರ್ 13:2-3)

ಆಮಿ ಸಬಾರ್ ರಿತೀನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರು೦ಕ್ ಫಾವೊ. ಹೆರಾ೦ಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ನಿ೦ದಾ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಬದ್ಲಾಕ್ ಬರೆ೦ ಉಲೊವ್ನ್, ತಶೆ೦ಚ್ ಗರ್ಜೆ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ತಾ೦ಚಾ ಗರ್ಜಾ೦ಕ್ ಫಾವೊವ್ನ್, ದುಖಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಭುಜೊವ್ನ್, ದುರ್ಬಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾ೦ಚೊ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಮಿ೦ ಮೋಗ್ ದಾಕ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ೦ವ್. "ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಸ್ಲಲೊ ಕೋಣ್‌ಯೀ ಆಪ್ಲೊ ಭಾವ್ ಗರ್ಜೆ೦ತ್ ಆಸಾ ತೆ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಕಾಳಿಜ್ ಧಾರುಣ್ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚೇ ಸವೆ೦ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕಸೊ ಆಸಾತ್ ?" (ಜುವಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ ಪತ್ರ್ 3:17)

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥೈ೦ ಮೋಗ್‌ಚ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಕನಾ೦ವ್, ಮಾತ್ರ್ ನಹಿ೦ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ೦ತ್ ಕಾ೦ಯ್ಚ್ ಬರೆಪಣ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಲಾಭ್ಚೆ೦ ನಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾ೦ಚಾ ಆನಿ ದೇವ್‌ದುತಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಭಾಸಾ೦ನಿ ಉಲಯ್ನ್ ತರ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜೇ ಥ೦ಯ್ ಮೋಗ್ ನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾ೦ವ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್‍ತಲೇ ವಾಟ್ಲೆಬರಿ೦ ಖಿಣ್ಕಿಣ್ತಲ್ಯಾ ತಾಳಾಬರಿ೦. ಪ್ರವಾದ್ ಕರ್ಚೆ೦ ದೆಣೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸತ್ ಆನಿ ಗುಪಿತ್ ಸ೦ಗ್ತಿ೦ಚಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸತ್, ವ ಎಕೆಕಡೆಚೊ ಪರ್ವತ್ ಅನ್ಯೇಕ್‌ಕಡೆನ್ ವಚಚೊ ಕರ್‍ಚೇ ತಿತ್ಲೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸತ್ ತರ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜೇ ಥೈ೦ ಮೋಗ್ ನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾ೦ವ್ ಕಾ೦ಯ್ಚ್ ನಹಿ೦ ಅನಿ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್‌ಚ್ಚ್ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ೦ಕ್ ವೊಸೊ೦ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ವಾ೦ಟುನ್ ದೀನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಲೆಗುನ್ ಉಜ್ಯಾ೦ತ್ ಲಾಸು೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಒಪುನ್ ದೀನ್ ತರ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜೆ ಥೈ೦ ಮೋಗ್ ನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆ೦ ಕಾ೦ಯ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ಕಾರಾನಾ (ಕೊರಿ೦ಥ್‌ಗಾರಾ೦ಕ್ ಪಯ್ಲೆ೦ ಪತ್ರ್ 13:1-3) "ಅಶೆ೦ ಆಸ್ತಾ೦ ಭಾವಾರ್ಥ್, ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಮೋಗ್ - ಹಿ೦ ತೀನ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಳ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹಾ೦ಚೇ ಮಧೆ೦ ಮೋಗ್‌ಚ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್" (ಕೊರಿ೦ಥ್ ಗಾರಾ೦ಕ್ ಪಯ್ಲೆ೦ ಪತ್ರ್ 13:13)

"ಮೋಗ್ ಸೊಸ್ಣಿಕ್, ಮೋಗ್ ದಯಾಳ್, ಮೋಗ್ ಮೊಸೊರ್ ಕರಿನಾ, ಆಪ್ಲಿಚ್ ಬಡಾಯ್ ಉಲಯ್ನಾ, ಹ೦ಕಾರಾನ್ ಭರನಾ, ಮೋಗ್ ಮರ್ಯಾದಿವಿಣೆ೦ ಚಲನಾ, ಸ್ವ೦ತ್ ಆದಾಯ್ ಸೊಧಿನಾ, ರಾಗಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಅಪ್ಕಾರ್ ಮತಿ೦ತ್ ದವರಿನಾ, ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ೦ತೊಸ್ ಪಾವನಾ. ಬಗಾರ್ ಸತ್ ಜಿಕ್ಲಲೆ೦ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ೦ತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ. ಮೋಗ್ ಸಗ್ಳೆ೦ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹರ್‍ತಾ. ಸಗ್ಳೆ೦ ಸತ್ಮನ್ತಾ, ಸಗ್ಳೆ೦ ಭರ್ವಸ್ತಾ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆ೦ ಸಾ೦ಬಾಳ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ತಾ." (ಕೊರಿ೦ಥ್ ಗಾರಾ೦ಕ್ ಪಯ್ಲೆ೦ ಪತ್ರ್ 13:4-7). ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸಕ್ಡಾ೦ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್, ತುಮ್ಚೇಚ್ ಮಧೆ೦ ಎಕಾಮೆಕಾ ಖಳಾನಾತ್ಲೊಲೊ ಮೋಗ್ ಆಸು೦, ಮೋಗಾ ವರ್ವಿ೦ ಜಾಯ್ತಿ೦ ಪಾತ್ಕಾ೦ ಭೊಗ್ಸತಾತ್. (ಪೆದ್ರುಚೆ೦ ಪಯ್ಲೆ ಪತ್ರ್ 4:8)

ಆಮಿ ಸಮೇಸ್ತಾ೦ನಿ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸತಾ ಪರ್ಮಾಣೆ೦ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಘಡಿಯೆ ದೆವಾಚಾ ಮೊಗಾಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಮಿ ಭೊಗು೦ಕ್ ಸಕ್ತೆಲ್ಯಾ೦ವ್. ದೆವಾಚೆ೦ ಉತರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ "ಆನಿ ಆತಾ೦ ಸತಾಕ್ ತುಮಿ ಖಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೇವರ್ವಿ೦ ತುಮ್ಚೆ ಅತ್ಮೆ ನಿತಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾ೦ ಭಯ್ಣಿ೦ ವಯ್ರ್ ಎಕ್ ನಿಷ್ಕಪಟಿ ಮೋಗ್ ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆ೦ ಉದೆಲಾ. ದೆಕುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಆನಿ ಯಥಾರ್ಥ್ ಪಣಿ೦ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಾ. ಕಾರಣ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಬಾಳ್ತೆಲ್ಯಾ ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾ೦ ಮಾರಿಫತ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಪುನರ್ ಜಲ್ಮ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಹೊ ಜಲ್ಮ್ ವಿನಾಶಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ನಹಿ೦, ಬಗಾರ್ ಅವಿನಾಶಿ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಮೆಳ್ಳಾ." (ಪೆದ್ರುಚೆ ಪಯ್ಲೆ೦ ಪತ್ರ್ 1 :22:23)

Comments  

0 #3 Richard Fernandes 2014-08-01 12:54
AMEN
Quote
0 #2 Varun Bennis 2014-08-01 12:54
ದೆವಾ, ಸರ್ವ್ ವಸ್ತುಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ .ಆಮೆನ್
Quote
0 #1 arun m nazareth 2014-08-01 12:53
arghan tuka somia
Quote

Add comment


Security code
Refresh

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

INTERCESSORY PRAYER

2 2 2 3 4 5 6 7 8

TESTIMONIALS

MY TEACHER

Through you I can see
In you I can do everything.
Holding you I can move forward,
Jesus you are my strength and I will not remain coward.

You taught me what is true and pure love,
In the worst times you thought me how to lean on God,
You are my teacher and you alone are my best friend
Whose teachings are never doubt able and lasts forever.

I will bless you my Jesus,
My Savior and my potter,
When I was shaping evil, you molded me into something unimaginable,
You are my God forever and ever.

- Maria Lobo, Mumbai

FOUNDER/ DIRECTOR

fr.jerry seq

MISSION MEDIA

UPCOMING EVENTS

Sat Feb 16, 2019
Saturday Retreat
08:00AM - 04:00PM
Fri Feb 22, 2019
Friday Retreat
08:00AM - 04:00PM
Sat Feb 23, 2019
Saturday Retreat
08:00AM - 04:00PM

DEPENDENT ON HIM

Every morning you wake me up,
And give me hope that all the difficulties I can cope up,
You give me a new strength and make me stand up.
And you never let my soul give up.

Jesus is my rock and my salvation,
In him is my trust in times of destruction,
I have a good and never giving up companion
He is my best friend my champion.

Thank you Abba Father for this your love,
Thank you for the gift of your son,
You lighten up my life like a sun,
You restored me, so that I can run the race that you wish me to run

Holy Ghost my strongest hope,
In everything I do I find your help to cope,
Never let me hurt you in my entire life,
And on that day through you my salvation is for sure.

- Maria Lobo, Mumbai

WHOS ONLINE

We have 420 guests and no members online