ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಜೆಜು ಆಬ್ರಾಹಾಮಾಕಡೆ, ಮೊಯ್ಜೆಕಡೆ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಪ್ರವಾದಿ೦ಕಡೆ ಉಲೊವ್ನ್ ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ - "ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಮ್ಚೊ ದೇವ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ದೇವ್, ತೊ ತುಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಡ್ಚೊ ನಾ ವಾ ತುಮ್ಚೊ ನಾಸ್ ಕರ್‍ಚೊ ನಾ ವಾ ತಾಣೆ೦ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವಜಾ೦ ಕಡೆ ಸಪುತ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸೊಲ್ಲೊ ವಿಸರ್‍ಚೊ ನಾ" (ದ್ವಿತಿನಿಯಮ್ 4:31). ಹ್ಯಾ ಅ೦ತಿಮ್ ಕಾಳಾರ್ ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಕುಳ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆಜು ಮಾರಿಫತ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಜೆಜು ಕಾಕುಳ್ದಾರ್ ದೇವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಜೆಜು ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೊ ಇತ್ಲೊಯೀ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾ ಕೀ ತೊ ಆಶೆತಾ ಖ೦ಚಾಯೀ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಕುಳ್ತಿನ್ ಬರಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊವ್ನ್ ವಚನಾಯೆ ಬಗಾರ್ ತಾಚಾ ಕಾಕುಳ್ತಿನ್ ತೊ ತಾ೦ಕಾ ಗೂಣ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಶೆತಾ. ಜೆಜು ಖ೦ಚಾಯೀ ಪಾತ್ಕ್ಯಾ೦ಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀ೦ವ್ನ್ ಆಪೇಕ್ಷಿನಾ. "ಆಪ್ಲೆ೦ ಉತರ್ ಧಾಡುನ್ ತಾಣೆ೦ ತಾ೦ಕಾ ಬರಿ೦ ಕೆಲಿ೦, ತಾ೦ಚೊ ಜೀವ್ ನಾಸಾ೦ತ್ಲೊ ತಾಣೆ೦ ನಿವಾರ್‍ಲೊ" (ಕೀರ್ತನ್ 107:20).

ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿ೦ ಜೆಜು ಉಲೊವ್ನ್ ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ೦ - "ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ದಯಾ, ನಹಿ೦ ಬಲಿದಾನ್, ಹಾ೦ವ್ ಆಯ್ಲಾ೦ ಪಾತ್ಕ್ಯಾ೦ಕ್ ಆಪೊ೦ವ್ಕ್, ಭಾಗೆವ೦ತಾ೦ಕ್ ನ್ಹಯ್" (ಮಾತೆವ್ 9:13). ಜೆಜು ನಿತಿಕರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ತಾಚೆ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೆ೦ ದಾರ್ ತೊ ಉಸೊವ್ನ್ ದವರ್‍ತಾ೦. ಕೋಣ್ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಕುಳ್ತಿಚಾ ದಾರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪಾಟಿ೦ ಸರ್‍ತಾ ತಾಣೆ೦ ಝಡ್ತೆಚಾ ದಿಸಾ ತಾಚಾ ನಿತಿಚಾ ದಾರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆ೦. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಆನಿ ಲಾಜರಸ್ ಹ್ಯಾ ವೊಪಾರಿ೦ತ್ ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾ೦ವ್. ಲಾಜರ್ ಮೆಲೊ, ದೇವ್‌ದುತಾ೦ನಿ ತಾಕಾ ವರ್‍ನ್ ಸರ್ಗಿ೦ಚಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಬ್ರಾಹಾಮಾಚೆ ಕುಶಿಕ್‌ಚ್ಚ್ ಬಸಯ್ಲೊ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮ್ಹನಿಸ್‌ಯೀ ಮೆಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ವರ್‍ನ್ ಪುರ್‍ಲೊ. ಯಮ್ಕೊ೦ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ೦ - "ಅಬ್ರಾಹಾಮ್ ಬಾಪಾ ಮ್ಹಜಿ ಭಿರ್ಮತ್ ಪಾವ್. ಲಾಜರಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾಚಿ ತೆಮೆಟಿ ಉದ್ಕಾ೦ತ್ ಬುಡೊವ್ನ್, ಮ್ಹಜಿ ಜೀಬ್ ಥ೦ಡ್ ಕರಿಶೆ೦ ತಾಕಾ ಹಾ೦ಗಾ ಧಾಡ್. ಅಬ್ರಾಹಾಮ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ - ಆಮ್ಚೇ ಆನಿ ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆ೦ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಖ೦ದಕ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿ೦ ಹಾ೦ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೇ ಕುಶಿಕ್ ವಚು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಆನಿ ತಶೆ೦ಚ್ ತುಮ್ಚೇ ಕುಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೇ ಕುಶಿಕ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್‌ಯೀ ಉತ್ರೊನ್ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ" (ಲೂಕ್ 16:19-26). "ಆಜ್ ತುಮಿ ದೆವಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಶಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚಿ೦ ಕಾಳ್ಜಾ೦ ಧಾರುಣ್ ಕರಿನಾಕಾತ್ (ಹೆಬ್ರೆವಾ೦ಕ್ ಪತ್ರ್ 4:7). ತರ್ ಆತಾ೦ ತು೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಳಾಯ್ ಕರ್‍ತಾಯ್ ? ಊಠ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್ ಘೆ, ಆನಿ ತಾಚಾ ನಾ೦ವಾಚೇ ಉಚಾರ್‍ಣೇ ಮಾರಿಫಾತ್ ತುಜಿ೦ ಪಾತ್ಕಾ೦ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡ್" (ಧರ್ಮ್‌ದುತಾ೦ಚಿ ಕೃತ್ಯಾ೦ 22:14). ತಾಚಾ ಉತ್ರಾ೦ಕ್ ಆಮಿ ಕಾನ್ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದಳ್ಬಾರಾಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ೦ - "ಹಾ೦ವೆ೦ ತಾ೦ಕಾ ಉಲೊ ಕೆಲಿ೦ ತೆದ್ನಾ ತಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕು೦ಕ್ ನಾ೦ತ್. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲೊ ಕೆಲೊ ತೆದ್ನಾ ಹಾ೦ವ್ ತಾ೦ಕಾ ಆಯ್ಕು೦ಚೊ ನಾ" (ಜೆಕೆರೀಯಾ 7:13)

ಪಾತ್ಕಿ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ಭಿಯೆನಾ ಜಾ೦ವ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜು ಸಿಸ್ಟರ್ ಫಾವೊಸ್ತಿನಾಕ್ ಕಳಯ್ತಾ, ಮಾತ್ರ್ ನಹಿ೦ ತಾ೦ಚಿ ಪಾತ್ಕಾ೦ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರೆವೆ೦ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿನ್ ತಿ೦ ಯೆತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಕುಳ್ತಿನ್ ಬರಲ್ಲ್ಯಾ ದೈವಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವ್ ತಾ೦ಕಾ ಬುಡೊ೦ವ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕರ್‍ತಲೊ೦. ತಾ೦ಚಾ ಪಾತ್ಕಾ೦ ನಿಮ್ತಿ೦ ಆತ್ಮೆ ಕುಸೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ಮ್ಹಜೆ ಥೈ೦ ತೆ ಪಾಟಿ೦ ಯೆತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾ೦ವ್ ತಾ೦ಚಿ ತಾ೦ಬ್ಡಿ ಜಾಲ್ಲಿ೦ ಪಾತ್ಕಾ೦ ಹಿಮಾಪರಿ೦ ಧವಿ೦ ಕರ್‍ತಲೊ೦. "ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ - ಉಪಾಸ್ ಕರುನ್, ರುದನ್ ಕರುನ್, ಹಸ್ಕಾರ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಆತಾ೦ ತರೀ ಮ್ಹಜೆಶಿ೦ ಪರ್ತುನ್ ಯೆಯಾ ತುಮ್ಚಿ ಕಾಳ್ಜಾ೦ ಪಿ೦ಜಾ, ನಹಿ೦ ತುಮ್ಚಿ೦ ವಸ್ತ್ರಾ೦. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಮ್ಚೆ ದೆವಾಶಿ೦ ಪರ್ತುನ್ ಯೆಯಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಮೊವಾಳ್ ಆನಿ ಕಾಕುಳ್ದಾರ್. ಸೊಸ್ಣಿಕ್ ಆನಿ ದಯೆನ್ ಭರ್‍ಲೊಲೊ, ಆನಿ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ಲಾ೦ವ್ಚೆ ವಿಶಿ೦ ತೊ ಚುರ್ಚುರ್‍ತಾ" (ಜೊಯೆಲ್ 2:12-13).

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ನಿಮಾಣೊ ದೀಸ್ ಕೆದಾಳಾ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ನೆಣಾ೦ವ್. ಪೂಣ್ ನಿಮಾಣೊ ದೀಸ್ ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ೦ ಜಾಣಾ೦ವ್ !! "ತುಮ್ಚೇರ್‌ಚ್ ಚತ್ರಾಯೆಚೊ ದೊಳೊ ದವರಾ ! ಫೆಸ್ತಾ೦ ಮಾರ್‍ಚ್ಯಾ೦ತ್, ಅಮಲ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾ೦ತ್ ಆನಿ ಹೇ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಾಳಿ೦ನಿ ತುಮ್ಚೆ೦ ಅ೦ತಸ್ಕರ್ನಾ೦ ದಾಡ್ಡಿ೦ ಜಾತಿತ್ ಆನಿ ತೊ ದೀಸ್ ಚಿ೦ತಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾಸ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೇಬರಿ೦ ತುಮ್ಚೇರ್ ಯೇತ್. ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಮನ್ಶಾಚೆರ್ ತೊ ದೀಸ್ ಯೆತೊಲೊಚ್. ದೆಕುನ್ ಘಡ್ಚಿ೦ ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಘಡಿತಾ೦ತ್ಲೆ ತುಮಿ ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ಸುಟೊ೦ಕ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾ ಪುತಾ ಸಮೊರ್ ಉಬೆ ರಾವು೦ಕ್ ತುಮಿ ಯೋಗ್ಯ್ ಜಾಯ್ಶೆ೦ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಕರುನ್ ಜಾಗ್ರತ್ ರಾವಾ" (ಲೂಕ್ 21:34-36). ಮ್ಹನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಪಾತ್ಕಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಆಮಿ ಕೆದಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ೦ ಪಾತ್ಕಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ. ದೆವಾಚಾ ಕಾಕುಳ್ತಿ ಥೈ೦ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಮಿ ಥಿರ್ ದವ್ರು೦ಕ್ ಜಾಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ "ನಿಜಾಕ್‌ಯೀ ಮನ್ಶಾಪೂತ್ ಸಾ೦ಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆ೦ ಸೊಧು೦ಕ್ ಆನಿ ಬಚಾವ್ ಕರು೦ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲಾ" (ಲೂಕ್ 19:10).

ಸರ್ಗಾರಾಜಾ೦ತ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ಅತ್ಮೊ ದೆವಾಚಾ ಸರ್‍ದೆ  ಮುಖಾರ್ ಸ೦ತೋಸಾನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ತೆ೦ ಭಾಗೆವ೦ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಜಿಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ದೆವಾಚಾ ಕಾಕುಳ್ತಿಚಾ ದಾರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರುನ್ ತೆ ನಿತಳ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಮಿ೦ಯೀ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಜಿಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚಾ ಕಾಕುಳ್ತಿಚಾ ದಾರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರ್‍ನ್, ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಸರ್ಗಿ೦ಚಾ ರಾಜಾ೦ತ್ ಸರ್ವ್ ಭಾಗೆವ೦ತ್ ಆತ್ಮ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ನಿರ೦ತರಿ ದೆವಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್‍ನ್ ಸ೦ತೊಸಾನ್ ದೆವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಜಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತೆಲ್ಯಾ೦ವ್.

Add comment


Security code
Refresh

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

INTERCESSORY PRAYER

2 2 2 3 4 5 6 7 8

TESTIMONIALS

MY TEACHER

Through you I can see
In you I can do everything.
Holding you I can move forward,
Jesus you are my strength and I will not remain coward.

You taught me what is true and pure love,
In the worst times you thought me how to lean on God,
You are my teacher and you alone are my best friend
Whose teachings are never doubt able and lasts forever.

I will bless you my Jesus,
My Savior and my potter,
When I was shaping evil, you molded me into something unimaginable,
You are my God forever and ever.

- Maria Lobo, Mumbai

FOUNDER/ DIRECTOR

fr.jerry seq

MISSION MEDIA

UPCOMING EVENTS

Fri Feb 22, 2019
Friday Retreat
08:00AM - 04:00PM
Sat Feb 23, 2019
Saturday Retreat
08:00AM - 04:00PM

DEPENDENT ON HIM

Every morning you wake me up,
And give me hope that all the difficulties I can cope up,
You give me a new strength and make me stand up.
And you never let my soul give up.

Jesus is my rock and my salvation,
In him is my trust in times of destruction,
I have a good and never giving up companion
He is my best friend my champion.

Thank you Abba Father for this your love,
Thank you for the gift of your son,
You lighten up my life like a sun,
You restored me, so that I can run the race that you wish me to run

Holy Ghost my strongest hope,
In everything I do I find your help to cope,
Never let me hurt you in my entire life,
And on that day through you my salvation is for sure.

- Maria Lobo, Mumbai

WHOS ONLINE

We have 120 guests and no members online