b01347"ಜಾಣ್ವಾಯೆ೦ತ್ ಏಕ್ ಅತ್ಮೊ ಆಸಾ, ಹೊ ಆತ್ಮೊ ಬುಧ್ವ೦ತ್, ಪವಿತ್ರ್, ಅಪ್ರತಿಮ್, ಜಿನಸೆವಾಕ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ್, ಸುಡ್ಸುಡಿತ್, ತೀಕ್ಷ್ಣ್, ನಿರ್ಮಳ್, ನಿತಳ್, ಅಖ೦ಡ್, ದಯಾಳ್, ಚತುರ್ ಆಡಾ೦ವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲಲೊ, ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನ್ಶಾ೦ಕ್ ಮೊಗಾಳ್, ಥಿರ್, ಸುರಕ್ಷಿತ್, ಪ್ರಶಾ೦ತ್, ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರ್, ಸರ್ವೇಕ್ಷಕ್, ಆನಿ ತೊ ಸರ್ವ್ ಬುಧ್ವ೦ತ್, ನಿರ್ಮಳ್ ಆನಿ ಸೂಖ್ಷ್ಮ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ೦ನಿ ವ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ."  (ಜಾಣ್ವಾಯ್ 7:22-23)

ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಲಬ್ದಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಆಶೆತಾ. ಚಡ್ ಶಿಕಾಪ್, ಚಡ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್, ವಡ್ವಿಕ್, ಪದ್ವಿ, ನಾ೦ವ್ ಆನಿ ಹೊ ಸ೦ಸಾರ್ ಕಿತೆ೦ ದಿತಾ ತೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ತೊ ಆಶೆತಾ. ಪೂಣ್ ದೈವಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಸ೦ಸಾರಾಚಾ ಖ೦ಚಾಯ್ ಪುಸ್ತ೦ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೇನಾ, ಬಗಾರ್ ದೆವಾಚೆ೦ ಧರ್ಮ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚಾ 'ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ' ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ. "ಉಗಡ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಧರ್ಮ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಿ೦ ವಿಸ್ಮಿತಾ೦ ಹಾ೦ವ್ ದೆಕ್ತಲೊ೦" (ಕೀರ್ತನಾ೦ 119:18). ದೆವಾಚಾ ತೊ೦ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಹರ್ಯೇಕ್ ಉತರ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾ೦ತ್ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ. "ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾ೦ತ್ಲಿ೦ ಯೆತಾತ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊಣಿ (ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ 2:6). ಸಗ್ಳಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ, ತಿ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ತಾಚೆ ಸವೆ೦ ಆಸಾ" (ಸಿರಾಖ್ 1:1)

 

ಬರೆ೦ ಶಿಕಾಪ್, ಬರೆ೦ ಕಾಮ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಅಮ್ಚೆ೦ ಥ೦ಯ್ ಆಸೊ೦ಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್, ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾ೦ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ದೆವಾಚಿ ಭಿರಾ೦ತ್ ಆಮ್ಚೆ ಥ೦ಯ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾನಾ. ಬಗಾರ್ ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ೦ ಆಮ್ಚೆ೦ ಜೀವನ್ ರಿತೆ೦ ಜಾತೆಲೆ೦. "ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಭಿರಾ೦ತ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆ೦ ಮೂಳ್" (ಸಿರಾಖ್ 1:20). ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ಜೀವನಾ೦ತ್ ದೈವಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿ ಹಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊ೦ಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾ. "ಖೊಟೆಪಣಾಚೆ ವಾಟೆ ಥಾವ್ನ್ ವಾಯ್ಟ್ ಉಲಯ್ತಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ತುಕಾ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್‍ತಲಿ." (ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ 2:12). ಸ೦ಸಾರಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ದೈವಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಚಡ್ ಸಕ್ತೆವ೦ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿ ಜೊ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾ ತೊ ಮನಿಸ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಚಡ್ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. "ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೊ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾ, ತಾಚೊ ಮಾತ್ರ್ ದೇವ್ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾ" (ಜಾಣ್ವಾಯ್ 7:28). ದೈವಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ವರ್ವಿ೦ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆನಿ ದೆವಾಚಿ ಭಿರಾ೦ತ್ ಉಬ್ಜತಾ. ಶಾ೦ತಿ, ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ೦ವ್. ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಪಾತ್ಕಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಾ. ದೆವಾಚಾ ಉಪದೆಸಾ೦ ಪರ್ಮಾಣೆ೦ ಆಮಿ ಜಿಯೆತಾ೦ವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದೈವಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಮಿ೦ ಆಪ್ಣಾ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತೆಲ್ಯಾ೦ವ್. "ತಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆದೆಶಾ೦ಚೆ೦ ಪುಸ್ತಕ್, ಸದಾ೦ಕಾಲ್ ತಗ್ತಾ ತೆ೦ ಧರ್ಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್. ತಿ ಸಾ೦ಬಾಳ್ತಾತ್ ತಿ೦ ಜಿಯೆತೆಲಿ೦. ಪೂಣ್ ತಿ ಸಾ೦ಡ್ತಾತ್ ತಿ೦ ಮರ್‍ತೆಲಿ೦." (ಬಾರೂಕ್ 4:1)

"ಖೊಟ್ಯೊ ಯೆವ್ಜಣ್ಯೊ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾ೦ಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ರಿಗಾನಾ, ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಲಬ್ದಲ್ಲೆ ಕುಡಿ೦ತ್ ತಿ ವಸ್ತಿ ಕರಿನಾ" (ಜಾಣ್ವಾಯ್ 1:4). ದೈವಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿ ಮ್ಹನಾ೦, ಕಾಳ್ಜಾ೦ ಆನಿ ಹರ್ಯೇಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ ನಿರ್ಮಳ್ ದವರು೦ಕ್ ಜಾಯ್. ದೆವಾಚೆ ಆದೇಶ್ ಆಟಾಪುಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೊಗಾಚೆ೦ ಭ೦ಡಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಶಿಕೈತಾ. ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ದರ್ಯೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಭೊಗ್ಸುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ೦ಚೆ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ೦ ಜೊಡು೦ಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾ. ದೆವಾಚಾ ಖುಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆ೦ ಜಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೆ೦ ಜಿವಿತ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಜೋಡ್ನ್ ದಿತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುಖಾ ದು:ಖಾ೦ತ್ ಸಾರ್ಕಿ ವಾಟ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿತಾ, ಮಾತ್ರ್ ನಹಿ೦ ಭುಜವಣೆಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಹ್ಯಾ 'ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ೦ತ್' ಯತೇಷ್ಟ್ ಥರಾನ್ ವಾಳ್ತಾತ್.

ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ೦ ವಾಚುನ್ , ಆಯ್ಕೊನ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ೦ ಪಾತ್ಕಿ ಜಿಣಿ ಸಾ೦ಡುನ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೆ೦ ಜಿವಿತ್ ಆಮಿ ಜೊಡುಯಾ೦. ಆಮ್ಚೆ೦ ಜಿವಿತ್ ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾ೦ ಪರ್ಮಾಣೆ೦ ಮಾ೦ಡುನ್, ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಜಿಯೆ೦ವ್ಚೆ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆ೦ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಸಾಲ್ಮಾ೦ವ್ ರಾಯಾನ್ ದೆವಾಕಡೆ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮಾಗ್ಲಿ ಆನಿ ದೆವಾನ್ ತಿ ತಾಕಾ ದಿಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆ೦ ಆಮಿ೦ಯೀ ದೆವಾಕಡೆ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮಾಗೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾ೦ಯೀ ದೇವ್ ಖ೦ಡಿತ್ ದಿತಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದೆವಾಚೆ೦ ದೆಣೆ೦ ಜಾವ್ನಾಸಾ. "ಹಾ೦ವೆ೦ ಮಾಗ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜೊಣಿ೦ ಮೆಳ್ಳಿ. ಹಾ೦ವೆ ವಿನ೦ತಿ ಕೆಲಿ ಅನಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ಅತ್ಮೊ ಮ್ಹಜೆಶಿ೦ ಆಯ್ಲೊ" (ಜಾಣ್ವಾಯ್ 7:7).

Comments  

0 #1 Shanti fernandes 2017-07-10 21:31
Praise the Lord!

Very nice article.
May God Bless U.

Thanks Fr.
Quote

Add comment


Security code
Refresh

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

ONE IN CHRIST

TESTIMONIALS

ತುಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮಿಶನರಿ

ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ
ವಾ ಯುರೊಪ್ ಪರ್ಗಾಂವ್
ಸಂಸಾರಿಂ ಸರ್ವ್ ಗಾಂವಾಂನಿ
ಗಾಜುಂ ಜೆಜುಚೆಂ ನಾಂವ್
ಏಶಿಯಾ, ಓಶಿನಿಯಾ
ವಾ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಮಾಯ್ಗಾಂವ್
ಬರಿ ಖಬರ್ ತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ಯಿ
ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್
ಕ್ಲೆರಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್
ವಾ ಲಾಯಿಕ್ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್
ಸಗ್ಳಿಂ ಭಾವ್‌ಭಯ್ಣಿ
ಸದಾಂಚ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್
ತುಂ ಅನಿ ಹಾಂವ್
ವಿಸ್ರನಾ ಜಾಂವ್ ಮಿಸಾಂವ್
ಆನಿ ಪರ್ಜಾಂಕ್ ಶಿಸ್ ಕರ್‍ಚಿಂ
ಧಾಡ್ಲಲಿಂ ಮಿಶನರಿ ಜಾಂವ್

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ತಾಕೊಡೆ - ಅಲಂಗಾರ್

FOUNDER/ DIRECTOR

FrJerrySequeira

MISSION MEDIA

UPCOMING EVENTS

Fri Aug 06, 2021
Friday Retreat
08:00AM - 04:00PM
Sat Aug 07, 2021
Saturday Retreat
08:00AM - 04:00PM
Fri Aug 13, 2021
Friday Retreat
08:00AM - 04:00PM

ಖಾಣ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ

ಕಳನಾತ್ಲೆಂ ವಾ ನೆಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ
ರಾಂದಪ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ರುಚಿಚೆಂ
ಪರ್ಮಳಾಚೆಂ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಚೆಂ
ಕಶೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ವಾ ಕಶೆಂ ರಾಂದ್ಚೆಂ?

ತೆಂ ಜೆಸ್ಸಿನ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಕ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ
ಯೂಟ್ಯುಬಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ
ರೆಸಿಪಿ ಬುಕಾಂತ್ ಸೊದ್ಚೆಂ
ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ!

ಪೂಣ್ ಸಮ್ಜನಾತ್ಲೆಂ ವೊಪಾರಿಂತ್ಲೆಂ
ಉತರ್ ತೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ
ಗುಟಾಚೆಂ ತಶೆಂ ಮಿಸ್ತೆರಾಚೆಂ
ಕಶೆಂ ವಾಚ್ಚೆಂ ವಾ ಅರ್ಥ್ ಕರ್‍ಚೆಂ?

ತೆಂ ಲ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ವಿನ್ಸಿಕ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ
ಯೂಟ್ಯುಬಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ
ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಸೊದ್ಚೆಂ
ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಅಪ್ರೂಬ್‌ಶೆಂ!!

ಖಾಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಕುಡಿಚೆಂ
ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ
ಗರ್ಜೆಚೆಂ ತರಿ ಚಾರ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ
ನಾಕಾ ಲೆಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೆಂ!

ಪೂಣ್ ಖಾಣ್ ತೆಂ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ
ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಉಂಡ್ಯಾಚೆಂ
ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಬಾಳ್ತಾ ತಸಲೆಂ
ಜಾಯ್ಚೆ ನ್ಹಯ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ?

- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ತಾಕೊಡೆ - ಅಲಂಗಾರ್

WHOS ONLINE

We have 161 guests and no members online