ಇ೦ಗ್ಲಿಷಾ೦ತ್ ಏಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಣಿ ಆಸಾ ಆನಿ ತಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ "ಜೊ ವೆಗ್ಗಿ೦ ನಿದ್ತಾ ಆನಿ ವೆಗ್ಗಿ೦ ಉಟ್ತಾ, ತೊ ಸದಾ೦ಚ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಸ೦ಪತ್ತಿ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡ್ತಾ". ಪೂಣ್ ಆತಾ೦ ವೇಳ್ ಬದಲ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ೦ ಲೋಕ್ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ನಿದ್ತಾ ಆನಿ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಉಟ್ತಾ. ದೆಕುನ್, ಜಾಯ್ತೆ೦ ಬೊರೆ೦ಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ. ವ್ಹಯ್, ಮೊಗಾಚಾನೊ೦, ಅವ್ಕಾಸ್ ಸುಕ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಟಿ೦ ಮೆಳಾನಾ೦. ದೆಕುನ್ ಕಿತೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಆಸಾ ತೆ೦ ಆಮಿ೦ ವೆಳಾರ್ ಕರು೦ಕ್ ಜಾಯ್. ಇ೦ಗ್ಲಿಷಾ೦ತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಣಿ ಆಸಾ, "ವೆಳಾರ್ ತು೦ ಪಿ೦ದ್‌ಲ್ಲೆ ಶಿ೦ವ್ತಾಯ್ ತರ್, ನೋವ್ ಕಡೆ೦ ಪಿ೦ದ್ಚೆ೦ ಚುಕಯ್ತಾಯ್". ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್, ವೆಳಾರ್ ಸಗ್ಳೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಪಳೆವ್ಯಾ೦. ಆಳ್ಶಿ ಮ್ಹನಿಸ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಆನಿ ಆಳ್ಶಿ ಮ್ಹನಿಸ್ ಸೈತಾನಾಕ್ ಇಡೆ೦ ದಿತಾ. ದೆಕುನ್ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ "ಆಳ್ಶ್ಯಾ, ಮುಯೆ ಸರ್ಶಿ೦ ವೊಚ್, ತಿಚಿ ಚಾಲ್ ಪಳೇ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಶಿಕ್. ತಿಕಾ ಪುಡಾರಿ ನಾ೦ತ್, ಅಧಿಕಾರಿ ವಾ ಅಧಿಪತಿ ನಾ೦ತ್. ತರೀ ತಿ ಗಿಮಾ೦ತ್ ಖಾಣ್ ಎಕ್ಟಾ೦ಯ್ ಕರ್‍ತಾ, ಲು೦ವ್ಣೆಚಾ ವೆಳಾರ್ ವರವ್ ಜಮಾ ಕರ್‍ತಾ. ಆಳ್ಶ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ತು೦ ನಿದ್ತಾಯ್? ತು೦ ನಿದೆ೦ತ್ಲೊ ಕೆದ್ನಾ ಉಟ್ತಾಯ್? ಇಲ್ಲಿ ನೀದ್, ಇಲ್ಲಿ ಝೆಮ್, ವಿಶೆವಾ ಖಾತಿರ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಹಾತ್ ಬಾ೦ದುನ್ ರಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಆನಿ ತೆದ್ನಾ೦ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತುಜೆರ್ ಎಕಾ ಚೊರಾ ಬರಿ೦ ಯೆತೆಲಿ. ದಳ್ದಿರ್‍ಪಣ್ ಎಕಾ ಸಶಸ್ತ್ರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಬರಿ ತುಜೆರ್ ಪಡ್ತೆಲೆ೦" (ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ. 6:6-11).

'ಕಷ್ಟ ಪಡದೆ ಸು:ಖ ಸಿಗದು' ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾ೦. ಕಠೀಣ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಖರೆ೦ಚ್ ಬರೆ೦ಪಣ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಆಳ್ಸಾಯ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಿತಾ. ಮುಯಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ೦ ಶಿಕ್ಯಾ೦. ವೆಳಾರ್ ತಿ೦ ತಾ೦ಚೆ ಖಾಣ್ ಜಮೊ ಕರ್ತಾತ್. ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ "ಪರಿಶ್ರಮಿ ಹಾತಾಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಆಳ್ಸಿ ಹಾತಾಕ್ ಗುಲಾಮ್ ವಾವ್ರ್ ಮೆಳ್ತಾ" (ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ. 12:24). ಆಳ್ಸಾಯ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ದೂ:ಖ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಜಾಯ್ತೆ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ೦ತ್. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ "ಆಳ್ಸಾಯ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಗಾಡ್ ನಿದೆ೦ತ್ ಘಾಲ್ತಾ, ರಿಕಾಮ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಭುಕೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಪಡ್ತೆಲೆ೦" (ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ. 19:15). ಜಾಯ್ತ್ಯಾ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ತೆ೦ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಿ೦ ತಾಚೊ ಬರೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕರಿನಾ೦ತ್. ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸುಶೆಗಾತ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ಆಶೆತಾತ್. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ "ಹಾ೦ವ್ ಆಳ್ಶ್ಯಾ೦ಚಾ ಶೆತಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಬೂದ್ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚಾ ದಾಕಾ೦ ಮಳ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲೊ೦, ಆನಿ ಆಬ್ಳೆ, ತಾ೦ತು ಕಾ೦ಟೆಕು೦ಟೆ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆ. ನೆರಾನ್ ತೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ೦, ಆನಿ ತಾಚಿ ಪಾತ್ರಾ೦ಚಿ ವಣಾತ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ, ತಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ೦, ಹಾ೦ವೆ ದೆಕ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಮೆಳ್ಳಿ; ಇಲ್ಲಿ ನೀದ್, ಇಲ್ಲಿ ಝೆಮ್, ವಿಶೆವಾ ಖಾತಿರ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಹಾತ್ ಬಾ೦ದುನ್ ರಾ೦ವ್ಚೆ೦, ಆನಿ ತೆದ್ನಾ೦ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತುಜೆರ್ ಎಕಾ ಚೊರಾ ಬರಿ ಯೆತಲಿ, ದಳ್ದಿರ್‍ಪಣ್ ಎಕಾ ಸಶಸ್ತ್ರ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಬರಿ ತುಜೆರ್ ಪಡ್ತೆಲೆ೦" (ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ. 24:30-34).


ತರ್, ಭಾವಾ೦ ಭಯ್ಣಿ೦ನೊ೦, ವೇಳ್ ವಿಬಾಡ್ನಾಕಾತ್. ಜೆ ಕರು೦ಕ್ ಆಸಾ ತೆ೦ ಕಾಮ್ ಪಾಟಿ೦ ಘಾಲಿನಾಕಾತ್. ವೇಳ್ ಆನಿ ಲಾರಾ೦ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ರಾಕಾನಾ೦ತ್. ಸಗ್ಳೆ೦ ವೆಳಾರ್ ಕರಾ, ಆನಿ ಬರೆ೦ ಫಳ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಮೆಳ್ತೆಲೆ೦. ಜೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಆಜ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಸಾ ತೆ೦ ಆಜ್ ಕರಾ. ಫಾಲ್ಯಾಚೆ೦ ಫಾಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡಾ. ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್, ಮತಿ೦ತ್ ಥಿರ್ ದವರಾ ಆನಿ ತುಮಿ ಸುಫಳ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾತ್. ಆಮೇನ್.

Comments  

0 #2 Annie Colaco 2015-04-06 17:59
Well said especially for our youth.
Quote
0 #1 Annie Colaco 2015-04-06 17:58
Very well said. Especially for today's youth.
Quote

Add comment


Security code
Refresh

PRAYER REQUEST

Send your Prayer Request to [email protected]

or

Mob: +91-9845391050

TESTIMONIALS

PRAYER & PRAISE

Pray because it is needed,
Needed to bring near your enemies end,
To end all those wrongs and hatred,
Prayer filled with Spirit and Truth is needed.

For joy and peace pray,
If you are sad and your feeling bad pray,
You are happy and your laughing praise,
Pray to God, praise the Lord everyday.

In the days your living lean on him,
At your death bed remember him,
Call unto him day and night,
For God alone can protect you and reach you out.

Only Jesus and no one else can listen to you,
Call unto Jesus, on whom even saints and angels leaned on too,
The end is near and the world will fade,
Only Jesus can save you from going to the Hades.

- K. Maria Lobo, Mumbai

WHOS ONLINE

We have 81 guests and no members online

FOUNDER/ DIRECTOR

FrJerrySequeira

MISSION MEDIA

UPCOMING EVENTS

No events

TRUST IN THE LORD

I am not afraid of anything,
Nor do I worry about a single thing,
I have kept my hope in suffering,
Whatever I do my aim is to meet his decrees.

Why should we be anxious when God is on our side?
Didn’t he tell each one of us that he cares for us day and night.
Trusting his promises I believe we can make through this hard time,
Believe in his gospel which is true and which will help you rise.

He is with us and also he is in us.
We are more powerful than anything in this universe.
Because we adore the God who made this world,
Because He lives in us, we will reign with him forever.

Trust in the Lord at all times you who have renewed your life in Jesus Christ,
Let not your heart be troubled because of sufferings and crisis.
Jesus Loves you and he will take care of your every single needs
You only need to be still and trust in his ways and timings.

- K. Maria Lobo, Mumbai