Father I and my family are getting healed by using your Holy Oil & Holy Water. It is a great blessing for us. When we get very weak and feel no energy we have, it makes us very strong. It is amazing. For this I wanted to testify, but I could not come this time and I am very sad. Father by using this holy oil my niece’s boils vanished within few minutes which is very amazing. Father your blessed oil and water is a medicine for us in our sicknesses.

May God bless you and keep you in good health always and be with you always. Once again a big thank you and God Bless You & your ministry & team members.

Love from all my family members.
 
Date of Posting: 01 August 2014
Posted By: Maria Emilia Fernandes
GOA
I Lygya Fernandes hereby proclaim the glory of our Mighty Lord. i.e. the miraculous escape from the miserable tragedy of car accident with my daughter in America. It was October 26, 2012 that she met with the accident as she was driving on the busy highway in states that the car in front of her gave a break and she took her car to the other side where it tilted four times and hit a wall. But my daughter was fine by the grace of my Lord. The car is completely damaged gone for scrap but my daughter is fine. No one but my JESUS saved her.
 
Date of Posting: 01 August 2014
Posted By: Lygya Fernandes
GOA
ಮ್ಹಜೆ೦ ನಾ೦ವ್ ರೀಟಾ. ಹಾ೦ವೆ೦ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನಾ೦ವಾನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆ೦. ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾಕ್ ನಾಕಾಚಿ ಸಮಸ್ಯ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚೆ೦ ಒಕಾತ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ಒಕಾತ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆ೦ಗಾಚಿ ದೂಕ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸುಕ್ರಾರಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತೆಸಾ೦ವ್ ಬರೊ೦ವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲೆ೦. ಜೆರಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಮಾಗೊ೦ಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾ ಲಾಗಿ೦ ಆಪೊವ್ನ್ ವೆಲೆ೦. ರಗ್ತಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಅಲರ್ಜಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪ೦ದ್ರಾ ದಿಸಾಚೆ೦ ಒಕಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಅಪರೇಶನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾಲಿ.

ಮ್ಹಜೊ ನಾತು ಸಿಯಾನ ಡಿಸೋಜ ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ ಖಾ೦ಯ್ ಬರೈನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಬರೊ೦ವ್ಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೋರಾನ್ ರಡ್ತಾಲೊ. ತೆಸಾ೦ವ್ ಬರೊ೦ವ್ನ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬೊರೊವ್ನ್ ಸಕ್ಕಡ್ subject ಪಾಸ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಪ್ಕಾರಾ೦ ಪಾಸೊತ್ ಧನ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಪಾಸೊನ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಿ ಫಾದರಾಚೊ ಆನಿ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿ೦ಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾ೦.
 
Date of Posting: 01 August 2014
Posted By: Rita D'Souza
Surathkal
ಮ್ಹಜೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಲೂಸಿ ಡಿಸೋಜ. ಬಳ್ಕು೦ಜೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ೦. ಹಾ೦ವ್ ಪಡೊನ್ ಪೆ೦ಕ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೊ ಆತಾ೦ ಗೂಣ್ ಜಾಲಾ. ಆನಿ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ ಮಸ್ತು ಭೆ೦ ದಿಸ್ತಾಲೆ೦. ತೆ೦ ಆತಾ೦ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲಾ೦. ಹಾತಾ೦ ಪಾಯಾ೦ಚಿ ಗಾ೦ಟಿ ದೂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತಿ ಆತಾ೦ ಗೂಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುನೆಕ್ ಡೆ೦ಗ್ಯೂ ತಾಪ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆತಾ೦ ಗೂಣ್ ಜಾಲಾ. ದೆವಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಉಪ್ಕಾರಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦.
 
Date of Posting: 01 August 2014
Posted By: Lucy D'Souza
Balkunje
ಹಾ೦ವ್ ವೊಲ್ಟರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಜೋಯ್ಸ್ ಲೋಬೊ. ಆಮ್ಕಾ೦ ತೀನ್ ವರ್ಸಾ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಹಾ೦ಗಾ ಕೆ೦ಚನಕೆರೆ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜುನ್, ಆಮ್ಕಾ೦ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಆಮ್ಕಾ೦ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ೦ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾಲೊ೦, ಪಾನ್‌ಪರಾಗ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ೦. ಫಾದರ್ ಜೆರಿ ಹಾ೦ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ೦ಕ್ ವಚೊನ್ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿ ಪೂರಾ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯ್ ಸೊಡ್ಲಿ. ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦. ತಶೆ೦ಚ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ದೊಗಾ೦ಯ್ಕಿ ಪಿಡಾ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆತಾ೦ ಜೆರಿ ಫಾದರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಆತಾ೦ ಕಸಲಿಚ್ ಪಿಡಾ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಧನ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಆಮಿ೦ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦. ಸರ್ವಾ೦ಕ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ. ಆಮ್ಕಾ೦ ಕಶೆ೦ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬರೆ೦ ಜಾಲಾ೦ ತಶೆ೦ ಕೋಣಾಕ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಳಿತ್ ನಾ೦, ತಿ೦ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಮ್ಜಣೆಚಿ೦ ಜಾಯಾ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾ೦ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೆ೦ ದೇವ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ದವರಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಉಪ್ಕಾರಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ೦ ಧನ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦ವ್. ಅರ್ಗಾ೦ ತುಕಾ ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು. ವ೦ದನ್ ತುಕಾ ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು. ಮಹಿಮಾ ತುಕಾ ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು. ಜೈ ಜೈ ತುಕಾ ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು.
 
Date of Posting: 01 August 2014
Posted By: Walter & Joyce Lobo
Palimar

<< Start Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last >>

Page 9 of 10


Submit A Testimonial
* fields are mandatory.
Your Name:*
Email Address:*
About You:
Your Location:
Your Website:
Your Picture:
Images should not be larger than 500x500 px and 250 kb
Security Code:
Enter Code Here:*
Send us your comments below:*

Intercessory Prayer

2 2 2 3 4 5 6 7 8

Send your Prayer Request to jerrydms@yahoo.com

or

Mob: +91-9845391050

THOUGHT FOR THE DAY

A new year is a new chance to start a new and better life. Make the most of it!

TESTIMONIALS

MY STRENGTH JESUS

I have made Jesus my strength,
As he gives me my breath.
In him alone is my trust,
Because he never leaves me in my distress .

I have fought many battles,
And he never brought upon me any fatal,
When I walked for him on fire,
He lifted me up higher.

He is my Lord,
And he never changes,
He is my God,
And he's never lethargic.

- Maria Lobo, Mumbai