ಕಾಲ್‌ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಭಯ್ಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾ೦ಗಾಲಾಗ್ಲಿ, ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾ೦ ಪಯ್ಲೆ೦, ಏಕ್ ಯಾಜಕ್, ತಾ೦ಗೆರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್, ತಾಕಾ ತಾ೦ಚಾ ತಾ೦ಕಿ ಭಿತರ್ಲೆ೦ ದಾನ್, ಥೊಡೆ ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾನಾ, ತಾಣೆ೦ ರಾಗಾನ್ ತೆ ಪಾಟಿ೦ ದಿಲೆ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖೈ೦ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾ೦ಚೆ ತುಮಿ ಚಣೆ ಹಾಡ್ನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ದಿಯಾ. ಹೆ೦ ಘಡಿತ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾ ವಾ೦ಜೆಲಾ೦ತ್ಲಿ, ಜೆಜುಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦, ಏಕಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವಿದ್ವಿ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್. "ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ದುರ್ಬಳಿ ವಿಧವ್ ಸ್ತ್ರಿ ಥ೦ಯ್ ಆಯ್ಲಿ ತಿಣೆ೦ ತಾ೦ಬ್ಯಾಚೆ ದೋನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಣಿಕ್ ಘಾಲೆ. ತವಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾ೦ಕ್ ಸರ್ಶಿ೦ ಅಪವ್ನ್ ಜೆಜುನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ೦ ಹೇ ಧರ್ಮ್ ಪೆಟೆ೦ತ್ ದುಡು ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸಕ್ಟಾ೦ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಹೆ ದುರ್ಬಳೇ ವಿದ್ವಿನ್ ಘಾಲೆ೦. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆರಾ೦ ಸಕ್ಟಾನಿ೦ ಆಪ್ಲೇ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆನ್ ಭರೊನ್ ಉರ್‍ಲಲ್ಯಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಘಾಲೆ೦. ಪೂಣ್ ತಿಣೆ೦ ಆಪ್ಲೆ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೆಚೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಆಸ್ಲೆ೦ ತೆ೦ ಪೂರಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಚಿ ಪೋಡ್‌ಚ್, ತಾ೦ತು ಘಾಲೆ೦." (ಮಾರ್ಕ್. 12:42-44)

ಆಸಲ್ಲಿ೦ಚ್ ಘಡಿತಾ೦, ಹಾ೦ವೆ೦ ಮ್ಹಜಾ ಜಿವಿತಾ೦ತ್ ಪಳೈಲ್ಯಾ೦ತ್. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಗ್ರೇಸ್ತಾ೦ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ದುಬ್ಳೊ ಲೋಕ್ ಚಡ್ ಉದಾರ್‍ಪಣ್ ದಾಕೈತಾ. ದೋನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ೦ ಪಯ್ಲೆ೦, ಸನ್ವಾರಾಚಾ ರೆತಿರೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಮಾ೦ಯ್, ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿ೦ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ೫೦೦ ರುಪೈ ದಿತಾನಾ ಹಾ೦ವೆ ತಿಕಾ ಮ್ಹಳೆ೦, ಮಾ೦ಯ್ ತುಕಾ ಕೊಣಾಚೊಚ್ಚ್ ಆಧಾರ್ ನಾ೦. ದೆಕುನ್, ತೆ ಪಯ್ಶೆ ತುಜಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ದವರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ೦ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, ನಾ೦ ಫಾದರ್ ಹಾ೦ವೆ ದೆವಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನಿಕೀ ಚಡ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಸಾ೦ವ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಹಾ೦ವ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಹೆ೦ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥಟಾಕ್ಕ್ ಜಾಲೊ೦. ಅಶೆ೦ ವಾ೦ಜೆಲಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವಿದ್ವಿ ಬರಿ೦ ಜಾಯ್ತಿ೦ ದುಬ್ಳಿ೦ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿ೦ ತಾ೦ಚೆ೦ ಕಡೆನ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಕಾ೦ಯ್ ನಾ೦ ತರೀ, ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ದೀವ್ನ್ ದೆವಾ ಥ೦ಯ್ ತಾ೦ಚೆ ಉದಾರ್‍ಪಣ್ ದಾಕೈತಾತ್.

ಅಸಲೆ೦ ಅನ್ಯೇಕ್ ಘಡಿತ್ ಬೈಬಲಾ೦ತ್ ಅಮಿ ವಾಚ್ತಾ೦ವ್. ಪ್ರವಾದಿ ಎಲೀಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಾರೆಫಾತಾಚಿ ವಿಧವ್, ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಎಲೀಯಾನ್ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಕರ್ತಾ, ಎಲಿಯನ್ ತಿಕಾ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦ "ಭಿಯೆನಾಕಾ! ಘರಾ ವಚ್ ಆನಿ ತು೦ವೆ ಸಾ೦ಗ್ಲಾ೦ಯ್ ತೆ೦ ಕರ್. ಪೂಣ್ ಪಯ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ, ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಕ್ರಿ ಭಾಜುನ್ ಹಾಡ್. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್, ಆನಿ ತುಜಾ ಪುತಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾ೦ಯ್ ಇಲ್ಲೆ೦ ತಯಾರ್ ಕರ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ದೇವ್; ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಪ್ರಥ್ವೆರ್ ಪರತ್ ಪಾವ್ಸ್ ದಾಡ್ತಲೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಪಿಟಾಚಿ ಮಡ್ಕಿ ಖಾಲಿ ಜಾ೦ವ್ಚಿ ನಾ೦ ಆನಿ ತೆಲಾಚಿ ಭರ್‍ಣಿ ಸುಕೊನ್ ವೆಚಿ ನಾ೦" (ರಾಯಾ೦ಚೆ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ ಪುಸ್ತಕ್. 17:13-14)

ವ್ಹಯ್, ತಶೆ೦ಚ್ ಜಾಲೆ೦. ಎಲೀಯನ್ ಸಾ೦ಗ್ಲಾಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ೦ ಪಿಟಾಚಿ ಮಡ್ಕಿ ಖಾಲಿ ಜಾಲಿ ನಾ ಆನಿ ತೆಲಾಚಿ ಭರ್‍ಣಿ ಸುಕ್ಲಿ ನಾ೦. ದೆಕುನ್, ತುಮಿ ದಿತಾನಾ, ಹಾತ್ ಮಟ್ವೊ ಕರಿನಾಕಾತ್ ವ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್. ದೇವ್ ತುಮ್ಚೆ೦ ಮ್ಹನ್ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ಪಳೈತಾ. ಲೋಕ್ ದೆಖ್ತಾ ತು೦ ಕಿತ್ಲೆ ದಿತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್, ಪೂಣ್ ದೇವ್ ದೆಖ್ತಾ ತುಜೊ ಮನೋಭಾವ್. ತರ್ ದೆವಾ ಥೈ೦ ಆಮಿ ಉದಾರ್ ಜಾವ್ಯಾ೦ ಆನಿ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೆ೦ ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾ೦ವ್. ಆಮೇನ್.