ಸ೦ಸಾರಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಚಡ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ೦ ಚಿ೦ತ್ತಾ೦ವ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ವಿಜ್ನಾನ ವರ್ವಿ೦ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ೦ ನವಿ೦ ನವಿ೦ ಯ೦ತ್ರ ಆನಿ ಸೊಧ್ನ್ಯೊ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ೦ಕ್ ತಶೆ ವ್ಹಡಾ೦ಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ತಾತ್. ವ್ಹಡಿಲಾ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ನಿ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡಿಜೈ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆಯೀ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚ್ ಕರು೦ಕ್ ಪಾಟಿ೦ ಸರನಾ೦ತ್. ಉದ್ಧೇಶ್, ಸಮಾಜಿ೦ತ್ ಏಕ್ ನಾ೦ವ್, ಬರೊ ಪುಡಾರ್ ಆನಿ ಬರೆ೦ ಕಾಮ್. ಕಿತ್ಲೆ ಬರೆ೦ ಕಾಮ್, ಹುದ್ದೊ, ಶಿಕಾಪ್ ಯಾ ದುಡು ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿ೦ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸ೦ತೋಸ್ ಮೆಳಾನಾ. ಖರೊ ಸ೦ತೊಸ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೈವಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಗರ್ಜೆಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ "ಜ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಜ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಮೆಳ್ತಾ ತೊ ಭಾಗಿ. ತಿಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ರುಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಪಾಸ್ ವರ್‍ತೊ. ತಿಚೊ ಆದಾಯ್ ಭಾ೦ಗಾರಾ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೊ, ಪವ್ಳ್ಯಾ೦ ಪ್ರಾಸ್ ತಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್, ತುಜೊ ಬರ್‍ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯೊ ಬರೊ ವಸ್ತು ತಿಕಾ ಬರಾಬರ್ ನಹಿ೦. ಲಾ೦ಬ್ ಆವ್ಕ್ ಆಸಾ ತಿಚಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ತಿಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ತಿಚೊ ವಾಟೊ ಸ೦ತೊಸಾಚ್ಯೊ ವಾಟೊ, ಸಗ್ಳೆ ತಿಚೆ ಮಾರಗ್ ಸುಖಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾಲೆ. ತಿಕಾ ಧರ್‍ತಲ್ಯಾ೦ಕ್ ತಿ ಜಿವಿತಾಚೊ ರೂಕ್. ತಿಕಾ ಘಟ್ ಧರ್‍ತಾತ್ ತಿ೦ ಭಾಗಿ."  (ಮ್ಹಣ್ಯೊ 3:13-18)

ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಜಿಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಸ೦ಸಾರಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಪೂಣ್ ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಮ್ಚೆ೦ ಸರ್ವಸ್ವ್ ನಹಿ೦, ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ಚ್ ದೈವಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಮಿ ಆಪ್ಣಾ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತಿ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿ೦ ಆಮ್ಚೆ ಸಾ೦ಸಾರಿ ಜಿವಿತ್ ಫಳಾಭರಿತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್. ದೈವಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಮಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ದೆವಾಚಿ ಭಿರಾ೦ತ್, ಭಾವಾಡ್ತ್, ಶಾ೦ತಿ-ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಸ೦ತೋಸ್ ಆಮ್ಚೆ ಥೈ೦ ಉಬ್ಜತಾ. ದುಸ್ಮಾನಾ೦ ಥಾವ್ನ್, ಸೈತಾನಾಚಾ ಬ೦ಧಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಕಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಾ. ನಿತಿವ೦ತ್ಪಣಾಚಾ ಮಾರ್ಗಾನ್ ಚಲೊ೦ವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಜತನ್ ಘೆತಾ. ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆಮ್ಕಾ೦ ಲಾಭ್ತಾ. ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ ತರ್ ದೈವಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಸ೦ಸಾರಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆನಿ ಹಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ೦ಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೇವ್ ವರ್ತೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ. "ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೊ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾ ತಾಚೊ ಮಾತ್ರ್ ದೇವ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ." (ಜಾಣ್ವಾಯ್.7:28)

"ದೆವಾನ್ ಪಯ್ಲೆ೦ ಘಡ್ಲಾಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್, ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವಜಾ೦ಕ್, ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ರಚ್ಲೊಲೊ ಆಸ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ತಾಕಾ ರಾಕ್ಲೊ. ತೊ ಪಡ್ಲೊ ತೆದ್ನಾ ತಿಣೆ೦ ತಾಕಾ ಉಬಾರ್‍ಲೊ, ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಸ್ತು೦ಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲೊ೦ವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಬಳ್ ದಿಲೆ೦. ಅಧರ್ಮಾ೦ಚೊ ನಾಸ್ ಜಾತಲೊ ತೆದ್ನಾ ಆನಿ ಪಾ೦ಚ್ ಶಹರಾಚೆರ್ ಉಜೊ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ತೆದ್ನಾ, ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಮನ್ಶಾ೦ಕ್ ನಿವಾರ್‍ಲೊ ಆನಿ ಅಶೆ೦ ತೊ ಉಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾವೊ೦ಕ್ ಸರ್‍ಲೊ' (ಜಾಣ್ವಾಯ್. ೧೦ :೬). 'ಜಾಣೆ೦ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ಸೆವಾ ಕೆಲಿ, ತಾ೦ಕಾ ತಿಣೆ೦ ಕಷ್ಟಾ೦ತ್ಲಿ೦ ನಿವಾರ್‍ಲಿ" (ಜಾಣ್ವಾಯ್. 10:9)

ದೈವಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಭೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಥರಾನ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಾ ಬುಕಾ೦ತ್ 7:22-23 ವಿವರ್ಸಿಲಾ೦ "ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಏಕ್ ಅತ್ಮೊ ಆಸಾ. ಹೊ ಅತ್ಮೊ ಬುಧ್ವ೦ತ್, ಪವಿತ್ರ್, ಅಪ್ರತಿಮ್, ಜಿನಸ್‌ವಾರ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ್, ಸುಡ್ಸುಡಿತ್, ತೀಕ್ಷ್ಣ್, ನಿರ್ಮಳ್, ನಿತಳ್, ಅಖ೦ಡ್, ದಯಾಳ್ ಆನಿ ಚತುರ್. ಆಡಾ೦ವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಉಪ್ಕಾರಿ, ಮನ್ಯಾ೦ಕ್ ಮೊಗಾಳ್, ಥಿರ್, ಸುರಕ್ಷಿತ್, ಪ್ರಶಾ೦ತ್, ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರ್, ಸರ್ವೇಕ್ಷಕ್, ಆನಿ ತೊ ಸರ್ವ್ ಬುಧ್ವ೦ತ್, ನಿರ್ಮಳ್ ಆನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ೦ನಿ ವ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ".

ದೈವಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಪ್ಣ೦ವ್ಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್, ಎಕ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆ೦ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. "ತರ್ ಸ೦ದೇಶ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೇ ನಿಮ್ತಿ೦ ಭಾವಾಡ್ತ್, ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೇ ನಿಮ್ತಿ೦ ಸ೦ದೇಶ್ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ" (ರೊಮಾಗಾರಾ೦ಕ್. 10:17). ದೇವಾನ್ ಆಮ್ಚೆ೦ ಮಧೆಗಾತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ೦ತ್ ಭರೊನ್, ವಿ೦ಚುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾ೦ಕ್ ಧಾಡ್ಲಾ೦. ತಶೆ೦ಚ್ ಸಬಾರ್ ಫಟ್ಕಿರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆ೦ ಉಬ್ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾ ಮಧ್ಲೊ ಖರೊ ಪ್ರವಾದಿ, ದೆವಾನ್ ಧಾಡ್ಲೊಲೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ 'ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ವ ಹೆ೦ ಕಾಮ್ ಮನ್ಶಾ೦ಚೆ೦ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆ೦ ಭ೦ಗೊನ್ ವೆತಲೆ೦, ಪೂಣ್ ತೆ೦ ದೆವಾಚೆ೦ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆ೦ ನಾಸ್ ಕರು೦ಕ್ ತುಮ್ಚೇ ನಿಮ್ತಿ೦ ಜಾ೦ವ್ಚೆನಾ೦. ದೆಕುನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ತುಮಿ ದೆವಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ಲಲೆ ಬರಿ೦ ಜಾಯ್ತ್' (ಧರ್ಮ್‌ದೂತಾಚಿ೦ ಕೃತ್ಯಾ೦. ೫ :೩೮(b), ೩೯)

ದೈವಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡು೦ಕ್ ತುಮಿ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್‍ಶ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಯಾ ಬೆಪರ್ವಾ ಕರ್‍ಶ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಯಾ ಕೋಣಿ ಆಡಾಯ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಸಲ್ಯಾ೦ಕ್ ದೇವ್ ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ೦ "ಹಾ೦ವೆ೦ ತುಮ್ಕಾ೦ ಉಲೊ ಕೆಲಿ೦ ಆನಿ ತುಮಿ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆ೦, ಹಾ೦ವೆ೦ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ವಿಸ್ತಾರ್‍ಲೊ ಆನಿ ಕೊಣೆ೦ಚ್ ಲಕ್ಷ್ ದಿಲೆ೦ ನಾ, ಹಾ೦ವೆ ದಿಲ್ಲಿ ಹರ್ಯೇಕ್ ಬುದಿಚಿ ತುಮಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ತಾಕಿದೆಚೊ ತುಮಿ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ದೆಕುನ್ ತುಫಾನಾ ಭಾಶೆನ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಭಿರಾ೦ತ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ಝಡ್ ವಾರ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ವಿಘ್ನಾ೦ ಯೆತಾನಾ ಆನಿ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಆಕಾ೦ತ್ ತುಮ್ಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ, ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಚಿ೦ ವಿಘ್ನಾ೦ ಪಳೆ೦ವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಲೊ ಆನಿ ಭಿರಾ೦ತ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚೊ ಖೆಬ್ಡಾಯೊ ಕರ್‍ತಲೊ೦. ತೆದ್ನಾ ತಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲೊ ಮಾರ್‍ತಲಿ೦, ಪೂಣ್ ಹಾ೦ವ್ ತಾ೦ಕಾ ಜಾಪ್ ದಿ೦ವ್ಚೊನಾ೦, ತಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧ್ತಲಿ೦ ಪೂಣ್ ಹಾ೦ವ್ ತಾ೦ಕಾ ಮೆಳ್ಚೊನಾ೦. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿ೦ ಗಿನ್ಯಾನಾಚೊ ಧ್ವೇಷ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಭಿರಾ೦ತ್ ತಾಣಿ೦ ಪಸ೦ದ್ ಕರು೦ಕ್ ನಾ೦. ಪೂಣ್ ಜೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ಆಯ್ಕಾತಾ, ತೊ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ರಾವ್ತಲೊ, ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಭಿಯೆನಾಸ್ತಾ೦ ತೊ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಜಿಯೆತೊಲೊ." (ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ. 1:24-29,33)

ಮೊಗಾಚಾ ಭಾವಾ-ಭಯ್ಣಿ೦ನೊ ತುಮ್ಚಾ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾ ಸ೦ಸಾರಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ದೈವಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಿ೦ಚೊವ್ಣಿ ತುಮ್ಚಿ "ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿತಾ, ತಾಚಾ ತೊ೦ಡಾ೦ತ್ಲಿ೦ ಯೆತಾತ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊಣಿ." (ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ. 2:6)