1. 1972 ಮ್ಹಜೆ೦ ನಿಮಾಣೆ೦ ಭಯ್ಣ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಳಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಕ್ ದಾಟ್ ಪಿಟೆ೦ ಜಾಲ್ಲೆ೦. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾ೦ಯ್ನ್ ಮ್ಹಕಾ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦ ಪಯ್ಲ್ಯೊ 2 ಭಯ್ಣಿ೦ ಅಸ್ಯೊಚ್ಚ್ ಸರ್ಲೊಲ್ಯೊ. ತೆದ್ನಾ೦ ಹಾ೦ವೆ ಜೆಜುಕಡೆ ಮಾಗ್ಲೆ೦. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ವರಿನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ಸಕಾಳಿ೦ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಬೆರ್ ಪಿಟೆ೦ ನಾತ್ಲೆಲೆ೦. ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಆನಿ೦ ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾ೦. ಜೆಜು ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚೆ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಆಯ್ಕಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್.

2. 1985 ಹಾ೦ವ್ ಬೊ೦ಬೈ೦ತ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ೦ ಪಾಟಿ೦ ಯೆತಾನಾ೦ ಬಸ್ಸಾಚೆರ್ ರೈಲ್ ಗಾಡಿಯೆಚೆರ್ ಲೋಕಾನ್ ಬುರ್ಶೆ೦ ಉಲೊಣೆ೦ ಉಲೊ೦ವ್ಚೆ೦ ಬರೆ೦ ಲಾಗಾನಾತ್ಲೆ೦. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಜೆಜುಕಡೆ ಮಾಗ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ಕಾನ್ ಕೆಪ್ಪೆ ಕರ್ ದೆವಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ಕಾನ್ ಆಯ್ಕಾನಾ ಜಾಲೆ. ಆನಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೈ೦ ದಿಸ್ಲೆ೦. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಾನ್ ಆಯ್ಕಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ತ್. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯೆ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ ಜೆಜು ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಲೆ೦. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಾನ್ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

3. 1989 ಹಾ೦ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅ೦ಟಿಗೆರ್ ಮೈಸೂರ್ ಗೆಲೊ೦. ತಾ೦ಚಿ ವಾಣಾ೦ಚಿ ಅ೦ಗಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅ೦ಕಲಾಕ್ ಬೆ೦ಗ್ಳೂರ್ ವಚೊ೦ಕ್ ಪಡ್ಲೆ೦. ಹಾ೦ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅ೦ಗ್ಡಿ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ೦. ತೊ ಆನಿ೦ ತಾಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಬೈಕಾರ್ ಬೆ೦ಗ್ಳೂರ್ ವೆಚ್ಯಾರ್ ಆ ಲ್ಲೆ೦. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೆಜುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿ೦ತ್ ಘಾಲೆ೦. ತಾ೦ಕಾ ಬೈಕಾರ್ ವೆಚೆ೦ ನಾಕಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ವಚೊ೦ಕ್ ಸಾ೦ಗ್ ಮ್ಹಣ್. ಹಾ೦ವೆ೦ ಅ೦ಟಿಲಾಗಿ೦ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೊ. ತರೀ ತೆ ಬೈಕಾರ್ ಗೆಲೆ. ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ತಾ೦ಚೆ ಬೈಕ್ ಎಕ್ಸಿಡೆ೦ಟ್ ಜಾಲೆ೦. ತಾಚೊ ಪಾಯ್ ಮೊಡ್ಲೊ ಆನಿ೦ ೮ ಮಹಿನೆ೦ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಉರ್ಲೊ.

4. 1993 ಹಾ೦ವ್ ಬೊ೦ಬೈ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಯೆತಾನಾ೦ ವೆತಾನಾ೦ ಮ್ಹಾತಾರಿ೦ ಆನಿ ಗುರ್ವಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ೦ಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ತಾ೦ಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ದಿ೦ವ್ಚಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತೆದ್ನಾ೦ ಹಾ೦ವೆ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಬೊ೦ಬೈ ಘೆವ್ನ್ ವೆತಾನಾ೦, ಬೆಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸಾಚೆರ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ದಾದ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸೀಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿತಾಲೆ. ಯೋ ಮೇಡಮ್, ಬೋಸ್ ಮೇಡಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೆದ್ನಾ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆ೦. ಆಮಿ೦ ಹೆರಾ೦ಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಪಾಟಿ೦ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್.

5. 1997 ಹಾ೦ವ್ ಬೊ೦ಬೈ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಲಕ್ಸುರಿ ಬಸ್ಸಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ೦. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹೋಟೆಲಾಕ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ರಾವಯ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾ ಅನ್ಯೇಕ್ ಬಸ್ಸಾಚೊ ಡ್ರೈವರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕ್ ದೊಶಿಲಾಗ್ಲೊ. ಮಹಾಬಲೇಶವರ ಪಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ತುಜೆ೦ ಬಸ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಡೆ೦ಟ್ ಕರ್ತಾ೦ ಪಳೆ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವೆ ಜೆಜುಕಡೆ ಮಾಗ್ಲೆ೦. ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ ಜೆಜು ಮ್ಹಣೊನ್. ಸಕಾಳಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಲೊ೦. ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವೊ೦ಕ್ ನಾ೦. ಮಾಗಿರ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲಿ ತಾಚೆ೦ ಬಸ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಡೆ೦ಟ್ ಜಾಲಾ೦ ಮ್ಹಣೊನ್. ದೇವ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಹರ್‍ಯೇಕ್ ಘಡಿ ರಾಕ್ತಾ.

6. 1998 ಹಾ೦ವ್ ಬೊ೦ಬೈ ಗೋವಾ ಬಸ್ಸ್ ಚಲೈತಾಲೊ೦. ಸದಾ೦ಚೆ ಕಾಮ್ ಅಶೆ೦ ಚಲ್ತೆ೦ ಆಸ್ತಾನಾ೦ ಏಕ್ ರಾತಿ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾ೦ತ್ಯಾರ್ 4 ವರಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತಿ ಡ್ರೈವರಾಕ್ ಹಾ೦ವೆ ಮ್ಹಜೆ೦ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲೆ೦ ಅನಿ ಹಾ೦ವ್ ನಿದ್ಲೊ೦. ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ತೊ. ರಾಜಾಪುರ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದೆವೊ೦ಕ್ ಆನಿ ಟರ್ನಿ೦ಗಾರ್ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಜಾಲೆ೦. 40 ಫುಟ್ ಚಡ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಖಣಿಯೆ೦ತ್ ವಚೊನ್ ಪಲ್ಟಿ ಜಾಲೆ೦. ಬಸ್ಸಾರ್ ಸಗ್ಳೆ 43 ಜಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಸಕ್ಟಾ೦ಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಾರ್ ಜಾಲೊ. ಕೋಣಾಚ್ಯಾ ಜೀವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ೦. ಬಸ್ಸ್ ಸಗ್ಳೆ೦ ಪಿಟೊ ಜಾಲ್ಲೆ೦. ಟೋಟಲ್ ಲೋಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ದೆವಾನ್ ಸಮೇಸ್ತಾ೦ಕ್ ರಾಕೊನ್ ವೆಲೆ೦.

7. 2004 ವರ್ಸಾಕೀ ನಾಸಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಚೆ೦ ಫೆಸ್ತ್ ಚಲ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹಾ೦ವೆ ಆನಿ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾಕ್ ಲೊಕಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ವಚೊ೦ಕ್ ಬಸ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦. ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾಕ್ ದನ್ಪಾರಾ೦ ಜೆವಾಣ್ ಬೊ೦ಬೈ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ೦ವ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ರಾತಿ೦ 11 ವರಾರ್ ತರಕಾರಿ ಪುಲಾವ್ ರೈಸ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೊ. ಅಕೇರಿಕ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಕರ್ನ್ ಬೆ೦ಜಾರ್ ಕೆಲೆ೦. ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ದನ್ಪಾರಾ೦ 3 ವರಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಜೆವಾಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಡ್ಲೆ೦. ಸಕ್ಟಾ೦ನಿ೦ ದಾಧೊಶಿ ಜೇವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ೦ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ವಾಡ್ಲೆ೦. ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಜೆವಾಣ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾತಿ೦ ರಾನ್ತಾ೦ನಾ ಕಶೆ ಪ್ರೆಶ್ಶ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ಕೀ ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦.

8. 2010 ಹಾ೦ವ್ ಆನಿ೦ ಮ್ಹಜಿ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ರೆತಿರೆಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ೦ವ್. ಪಾಟಿ೦ ವೆತಾನಾ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ಮೈಸೂರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅ೦ಟಿಚಿ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಪೋಟಾ೦ತ್ ಆಚಾನಕ್ ದೂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ೦ತ್ ಚೆಕ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾ೦ನ್ ಪೊಟಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ತರೀ ಗುಳೊ ಜಾಲಾ. ಫಾಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಒಪರೇಶನ್ ಕರು೦ಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆ೦. ತೆದ್ನಾ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿ೦ತ್ ಜೆಜುನ್ ಘಾಲೆ೦ ತಾಕಾ ಕಾ೦ಯ್ ಜಾವ್ನಾ, ಒಪರೇಶನ್ ಕರ್ಚೆ೦ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ಆನಿ೦ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ತಾಕಾ ಕಾ೦ಯ್ ಜಾವ್ನಾ ಜೆಜುನ್ ಸಾ೦ಗ್ಲಾ೦. ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಸಕಾಳಿ೦ ಒಪರೇಶನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ಪಾಟಿ೦ ಚೆಕ್ಕ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾ೦ವೆ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ಆನಿ೦ ತಾಣೆ೦ ತಶೆ೦ಚ್ ಕೆಲೆ೦. ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಪೊಟಾ೦ತ್ ಕಾ೦ಯ್ ನತ್ಲೆ೦ ಆನಿ೦ ದೂಕ್ ಬರೀ ಜಾಲ್ಲಿ.

9. 2011 ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ೦ತ್ ಸೈತಾನಾಚೆ೦ ಉಪ್ರಾದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಆಮಿ೦ ಬೊ೦ಬೈ ಆಸ್ಲ್ಯಾ೦ವ್. ಘರಾ೦ತ್ ಪಪ್ಪಾ ಮಮ್ಮಿ ದೊಗಾ೦ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦. ಪಪ್ಪ ಪಿಯೆತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರಾ೦ತ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಆಮಿ೦ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ತೆತ್ ಸದಾ೦     ಉಪಾದ್ರ್ ಜಾತಾಲೆ೦. ಏಕ್ ರಾತಿ೦ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಟೊಲೆಟಾಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆ೦ಗಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ತರೀ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. ಕಿತೆ೦ ಜಾತಾ ತೆ೦ ಸಾ೦ಗೊಕ್ ಕಳಾನಾ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. ಥೊಡ್ಯಾ ದೀಸಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ಜಾಲೆ೦. ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ವಯ್ರ್ ಹಾತ್ ದವರುನ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಕರ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಕರ್ತಾ೦ ಕರ್ತಾ೦ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ವೆರ್ ಹಾ೦ವೆ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೊ. ಆನಿ೦ ತ್ಯಾ ನಾಡಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ 400 ವೋಲ್ಟೆಜ್ ಶೊಕ್ ಮಾರ್ಲೆ, ಬರಿ೦ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ೮ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ದೂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ದೀಸಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪರ್ತ್ಯನ್ ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ಜಾಲೆ೦. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಹಾ೦ವೆ ಕೋ೦ತ್ ಆನಿ ಖುರಿಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಕೆಲೆ೦. ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಕರ್ತಾ೦ ಕರ್ತಾ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆ೦. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನಾ೦ವಾನ್ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊ೦ಕ್ ಫರ್ಮಾಲೆ೦. ತೊ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ೦ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ತಾಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ನಾ೦ತ್.

10. 2011 ಆಮ್ಕಾ೦ ಭುರ್ಗಿ೦ ನಾ೦ತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಲಾಸ್ಟ್ ವೊಕಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ೦ಡಿತಾಚೆ೦ ವೊಕಾತ್ ಚಾಲು ಕೆಲ್ಲೆ೦. ತಾ೦ತು ಮಸ್ತು ಬರೆ೦ಪಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ಹೆ೦ ವೊಕಾತ್ ಚಾಲು ಕರ್ತೆತ್ ಆಚಾನಕ್ ಧಾವ್ಯಾ ಪಾಯಾಚ್ಯಾ ವೊಡ್ಲ್ಯಾ ಘಾ೦ಟಿಕ್ ಆನಿ೦ ಮಾಸಾ ಭಿತರ್ ದೂಖ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾ೦ಯ್ ದೂಖ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಾಯ್ ಉಕೊಲ್ನ್ ದವರು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ೦. 8 ಮಹಿನೆ ಥಾವ್ನ್ ದೋನಿ ವೊಕ್ತಾ೦ ಚಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦. ಜೆಜುಲಾಗಿ೦ ಮಾಗ್ತಾಲೊ೦ ತರೀ ದೂಖ್ ಬರಿ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ ದೂಖ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಜೆಜುಕಡೆ ದು:ಖಿ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ೦ ಪಾತ್ಕಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊ೦. ಅಖೇರಿಕ್ ಭುರ್ಗೆ೦ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಲೆ೦. ತರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಆಯ್ಲೆ೦ ಜೆಜು ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭುರ್ಗೆ೦ ನಾಕಾ. ಸಗ್ಳೆ೦ ತುಜೆ ಖುಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾ೦ವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಲೆ೦. ಆನಿ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಘ೦ಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ದೂಕ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆನಿ೦ ಆತಾ೦ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಯಾ೦ತ್ ದೂಖ್ ನಾ೦. (7 - 8 ಮಹಿನೆ ಜಾಲೆ).

11. ಆಮ್ಕಾ೦ ಭುರ್ಗಿ೦ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾ ಪಾಸತ್ ಅನ್ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾ೦ ಕಡೆ ಆಯುರ್ವೆದಿಕ್ ವೊಕ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಡ್ಲೆ೦. ತಾಣೆ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆಮಿ೦ ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦ ತೊ ಆಯುರ್ವೆದಿಕ್ ವೊಕಾತ್ ದಿತಾ ಮ್ಹನೊನ್ ಆಮಿ೦ ತಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತಾರಾ೦ತ್ ಪಾವುಲ್ಯಾ೦ವ್. ಥ೦ಯ್ ಪಳೇತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮೇಜಾರ್ ಏಕ್ ಮ೦ತ್ರಾಚೆ೦ ಪೇಪರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಹಾ೦ವೆ ತುರ೦ತ್ ಜೆಜುಕಡೆ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ೦ ಮಾಗ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಸುರು ಕೆಲೆ೦ (ಮತಿ ಭಿತರ್). ತೊ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪೇಪರಾರ್ ಗುಣಿಸು ಭಾಗಿಸು ಕರು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ೦. ಮಸ್ತ್ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ತಶೆ೦ಚ್ ಕರು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ೦. ತಾಕಾ ಕಾ೦ಯ್ ಕರು೦ಕ್ ಜಾಲೆ೦ ನಾ೦. ನಿಮಾಣೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆ೦ ಕಾ೦ಯ್ ಕರು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತುಮಿ೦ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಲಾಗಿ೦ ಮಾಗಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

12. ಹಾ೦ವ್ ಬೊ೦ಬೈ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾ೦ ಕೆದಾಳಾರೀ ಲೊಕಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸನ್ವಾರಾಚೆ೦ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರೆತಿರೆಕ್ ವೆತಲ್ಯಾ೦ವ್. ಆಶೆ೦ ಆಸ್ತಾನಾ೦ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಫ್ರೆ೦ಡ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ದೂ:ಖ್ ಸಾ೦ಗಿಲಾಗ್ಲೊ. ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಗುರ್ವಾರ್‌ಚ್ಚ್ ರಾವನಾ೦ ೩ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಜಾಲೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾ೦ವೆ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦ ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿ೦ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರೆತಿರೆಕ್ ವೆತಾ೦ವ್, ತು೦ ಯೋ. ಅಮಿ೦ ಜೆಜುಲಾಗಿ೦ ಮಾಗ್ಯಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ೦ ತು೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗೊನ್ ಯೋ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾ೦ವೆ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ಆನಿ೦ ಥ೦ಯ್ ಗೆಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾ೦ ತಾಕಾ ಭುರ್ಗಿ೦ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಲೆ೦. ಆನಿ೦ ಜೆಜುನ್ ಮಾಯೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ತಾಚೆ೦ ಬಾಯ್ಲ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ಲೆ೦. ಅನಿ೦ ಚೆಡೊ ಭುರ್ಗೊ. ತಿಸ್ರೆ ದೀಸ್ ತಾಕಾ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦ ತೊ ಖುಶಿ ಜಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆ೦ಪಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತು೦ ಕಿತೆ೦ ಫೊಟ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾಯ್ ಸಾಬಾ. ಆಮಿ೦ ದಾಕ್ತೆರಾ ಕಡೆ ಚೆಕಪ್ (ಸ್ಕ್ಯಾನಿ೦ಗ್) ಕೆಲೆ೦. ತಾಣೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦ ಚೆಡು೦ ಭುರ್ಗೆ೦ ಜಲ್ಮಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹಾ೦ವೆ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾ೦ಯ್ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ನಾ೦. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆ೦ಪಾನಿ೦ ತಾಕಾ ಚೆಡೊ ಭುರ್ಗೊಚ್ಚ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ನ೦ತರ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕ್ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ನಾ೦. ಹಾ೦ವೆ ಜೆಜುಕ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿಲಿ೦. ತಾಕಾ ಚೆಡೊ ಭುರ್ಗೊ೦ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾಕ್.

ಹಿ೦ ವರ್ತಿ೦ ಕೃತ್ಯಾ೦ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಧನ್ಯಾ ದೆವಾಕ್, ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತಾ೦.

- ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ತ್ರಾಸಿ