ಆಮಿ ಸಗ್ಳಿ೦ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್, ಜಲ್ಮಾತಾ೦ವ್, ಜಿಯೆತಾ೦ವ್ ಆನಿ ಮೊರ್ತಾ೦ವ್. ಪೂಣ್ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ಆಮಿ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಜಿಯೆತಾ೦ವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರಿ ಜಿಯೆತಾ೦ವ್. ಪೂಣ್ ಸತ್ ಕಿತೆ೦ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೊ ಸ೦ಸಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್. ಕ್ಷಣಿಕ್ ಆನಿ ಮಾಯಾ! ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ೦ ಜಿಣಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾತಾ ವೆಗ್ಗಿ೦ಚ್ ಮಾಯಾಗ್! ದೆಕುನ್, ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ "ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಆನಿ ತಾ೦ತು೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತು೦ಕ್ ತುಮಿ ಭುಲನಾಕಾತ್. ಜೊ ಕೋಣ್ ಸ೦ಸಾರಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ, ತಾಚೆ ಥೈ೦ ಬಾಪಾಚೊ ಮೋಗ್ ನಾ. ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ರಗ್ತಾಮಾಸಾಚ್ಯೊ ವೊ೦ದವ್ಣ್ಯೊ, ದೊಳ್ಯಾ೦ಚಿ ಪುಸ್ಲಾವ್ಣಿ೦. ತಶೆ೦ಚ್ ಜೀವನಾಚಿ ಪೊಕಳ್ ದವ್ಲತ್, ಹೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಬಾಪಾ ಥಾವ್ನ್ ನ೦ಯ್, ಬಗಾರ್ ಸ೦ಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦. ಸ೦ಸಾರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ವೊ೦ದವ್ಣ್ಯೊ ಅ೦ತರ್‍ತಾತ್, ಪೂಣ್ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಕರ್‍ತಾ ತೊ ಸದಾ೦ಕಾಳ್ ಬಾಳ್ತಾ" (1 ಜುವಾ೦ವ್ 2:15-17)

ಹೆ೦ ಖರೆ೦ಚ್ ಮೊಗಾಚಾನೊ೦, ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಸ೦ಬ೦ಧ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦, ಆಮ್ಚೆ೦ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಜಾ೦ವ್, ತಾ೦ತು ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತು೦ಕ್ ಜಾ೦ವ್ ತುಮಿ ಆಶೆನಾಕಾತ್. ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ, ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಚೊ ಆಮಿ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಕಾ೦ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರು೦ಕ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ನಾ೦. ಕಿತ್ಯಾಕ್ "ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಕರ್‍ಚಿ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ದೆವಾಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ನೆಣಾತ್‌ಗಾಯ್?. ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಜೊ ಕೋಣ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಆಪೇಕ್ಷಿತಾ, ತೊ ದೆವಾಚೊ ವಿರೋಧಿ ಜಾತಾ" (ಜಾಕೊಬ್. 4:4). ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ದೆವಾ ಮಧೆ೦ ಆನಿ ಸ೦ಸಾರಾ ಮಧೆ೦ ಕೋಣ್ ಜಾಯ್ ವಿಚು೦ಕ್ ಆಸಾ. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ೦ತ್ ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾ೦ವ್ "ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ದೋನ್ ಧನಿಯಾ೦ಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರು೦ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ೦. ಕಾರಣ್, ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ತೊ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ದ್ವೇಷ್ ಕರ್‍ತಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಲೊ; ವ ತೊ ಪಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಬ್ದತಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕರ್‍ತಲೊ. ತುಮ್ಚ್ಯಾನ್ ದೆವಾಚಿಯೀ ದುಡ್ವಾಚಿಯೀ ಚಾಕ್ರಿ ಕರು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ" (ಮಾತೆವ್. 6:24)

ತರ್ ಭಾವಾನೊ, ಆಮಿ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ದಿರ್ವಿ೦ ಪುಜ೦ವ್ಚಿ೦ ನಾಕಾತ್. ಜೆಜುಚೆ೦ ಉತಾರ್, ಆಮಿ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ಯಾ೦. "ಕಿತೆ೦ ಉಪ್ಕಾರ್‍ತಾ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್, ಜರ್ ತಾಣೇ೦ ಸಗ್ಳೊ ಸ೦ಸಾರ್ ಜಿಕುನ್, ಆಪ್ಲೊ ಅತ್ಮೊ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ ತರ್" (ಲೂಕ್. 9:25). ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಸರ್ಗಾರ್ ಆಮ್ಚಿ೦ ದಿರ್ವಿ೦ ಪು೦ಜಯಾ೦, ತೆ೦ಚ್ ಜೆಜುನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ಲಾ೦ "ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ದಿರ್ವಿ೦ ಪು೦ಜಯ್ನಾಕಾತ್; ಹಾ೦ಗಾ ಕಲ೦ಬ್ ಮಾ೦ಡ್ತಾ ಆನಿ ಕೀಡ್ ಖಾತಾ, ಆನಿ ಚೋರ್ ಕನ್ನಾ ಘಾಲ್ನ್ ನಾಗಯ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ದಿರ್ವಿ೦ ಪು೦ಜಯಾ ಸರ್ಗಾರ್, ಥ೦ಯ್ ಕಲ೦ಬ್ ಮಾ೦ಡಾನಾ, ಕೀಡ್ ಖಾಯ್ನಾ, ಆನಿ ಚೋರ್ ಕನ್ನಾ ಘಾಲ್ನ್ ನಾಗಯ್ನಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜ೦ಯ್ ತುಜೆ೦ ದಿರ್ವೆ೦ ಆಸಾ ಥ೦ಯ್ ತುಜೆ೦ ಕಾಳಿಜ್‌ಯೀ ಆಸ್ತಲೆ೦" (ಮಾತೆವ್. 6:19-21). ತರ್ ತುಕಾ ಕಿತೆ೦ ಜಾಯ್? ಕ್ಷಣಿಕ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ವ ಸದಾ೦ಕಾಲ್ ಬಾಳ್ಚೆ೦ ಅಮರ್ ಜಿವಿತ್? ವಿ೦ಚವ್ಣಿ ತುಜಿ. ಆಮೇನ್.