ದೇವ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ ಮನಿಸ್ ಪಿಸೊ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಕ್ ಕೋಣ್ ಸತ್ಮಾನಿನಾ, ತೊ ದೆವಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಜೊಡಿನಾ೦. ಕೀರ್ತನ್ 14 ವೋಳ್ ಏಕ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ "ಪಿಸೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನಾ೦ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ 'ದೇವ್ ನಾ!'" ತಸಲ್ಯಾ೦ಚೆ ಜಿವಿತ್ ಕುಸ್ಡೆ೦ ಆನಿ ಬುರ್ಶೆ೦. ತಸಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಬೊರೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಸಕನಾ. (ಕೀರ್ತನ್. 14:1) ಕೊಣಾಕ್ ದೇವ್ ನಾ೦ ತಾ೦ಕಾ, ಕಾಯಿ೦ಚ್ ದೆವಾಚೊ ಆಧಾರ್ ನಾ೦. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಖ೦ಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಜೊ ಆಧಾರ್? ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ "ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಜೊ ಆಧಾರ್" (ಕೀರ್ತನ್. 121:1-2) ದೆವಾಚೊ ಬರ್ಪೂರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್, ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ ಆನಿ ತು೦ ಜಿಯೆತಲೊಯೊ. "ದೆವಾಕ್ ತು೦ ಲಾಗಿ೦ ಸರ್, ಆನಿ ತೊ ತುಕಾ ಲಾಗಿ೦ ಸರ್ತಾಲೊ" (ಜಾಕೊಬ್. 4:8). ದೇವ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ೦ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಿಜ್ನ್ಯಾನಿನಿ೦ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ 'ದೇವ್ ಕಣಾ' (God particle) ವರ್ವಿ೦, ಸೃಷ್ಠಿ ರಚು೦ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಜಾಣಾ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನು೦ಕ್, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಚಾ ಬುದ್ವ೦ತ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾ೦ಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲು೦ಕ್ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್ ಸ೦ಸಾರಾಚಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ನೈ೦ ಬಗಾರ್ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸತ್ಮಾನ್ಲೆಲ್ಯಾ ವರ್ವಿ೦ ಆಮಿ ದೆವಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ದೆಖ್ತಾ೦ವ್. "ತು೦ ಸತ್ಮಾನ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೆವಾಚಿ೦ ಮಹಿಮಾ ದೆಖ್ತಲಿಯ್" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆಜು ಮಾರ್ತಾಕ್ (ಜುವಾ೦ವ್. 11:40). ದೆಕುನ್ ಭಾವಾ ದೆವಾಕ್ ಸತ್ಮಾನ್. ತಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಆಯ್ಕ್. ಆನಿ ತು೦ ಜಾತೊಲೊಯ್ ಭಾಗಿ. ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ ಜೆಜುನ್ ತೊಮಾಸಾಕ್ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲಿ೦ ತಿ ಉತ್ರಾ೦ "ತೊಮಾಸಾ: ತು೦ವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲೊಯ್ ದೆಕುನ್ ತು೦ ಸತ್ಮಾನ್ತಾಯ್ ನಯ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಸತ್ಮಾನ್ತಾತ್ ತಿ೦ ಕಿತ್ಲಿ೦ ಭಾಗಿ!" (ಜುವಾ೦ವ್. 20:29)

ದೆಕುನ್ ಭಾವಾ೦ ಭಯ್ಣಿ೦ನೊ೦, ತೊ೦ಡಾ ಉತ್ರಾಕ್ 'ಸತ್ಮಾನ್ತಾ೦ ದೆವಾಕ್' ಮ್ಹಣಾನಾಕಾತ್. ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸಮ್ಜೊನ್, ದೇವ್ ಖರೊಚ್ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸಮ್ಜೊನ್, ಭಾವಾಡ್ತಾನ್, ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಸತ್ಮಾನಾ೦ ಆನಿ ಖರೆ೦ಚ್ ತುಮಿ ದೆವಾಚಿ೦ ಮಹಿಮಾ ದೆಕ್ತೆಲ್ಯಾತ್. ಕೋಣ್ ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ತಾ೦ ತೊ ಖರೆ೦ಚ್ ಜಿಯೆತಾ. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ತಲೊ ಕೋಣ್‌ಚ್ಚ್ ಲಜೆಕ್ ಪಡ್ಚೊ ನಾ೦!" (ರೊಮಾ. 10:11) ಜರ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತುಕಾ ಭಗ್ತಾ, ತು೦ ಸಲ್ವಾಲಾಯ್, ಕಷ್ಟತಾಯ್, ಭಿಯೆಲಾಯ್, ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾಯ್, ಎಕ್ಸುರೊ ಆಸಾಯ್, ವ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲಾಯ್, ತರ್ ದೆವಾಕ್ ಸತ್ಮಾನ್. ತಾಕಾ ಉಲೊ ಮಾರ್ ಆನಿ ತೊ ತುಕಾ ನಿವಾರ್‍ತಾಲೊ. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾನಾ, ಹಾ೦ವ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿತಾ೦, ಆಕಾ೦ತಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿ೦ ಆಸ್ತಾ೦, ತಾಕಾ ನಿವಾರ್‍ತಾ೦ ಆನಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ೦" (ಕೀರ್ತನ್. 91:15). ಆಮೇನ್.