ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಮನಿಸ್ ಪದ್ವಿ, ಅಧಿಕಾರ್, ಸ್ಥಾನ್ ಮಾನ್, ವ್ಹಡ್ವಿಕ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಶೆತಾ. ಆನಿ ತಿ ಜೊಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ದೀಸ್‌ರಾತ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವುರ್ತಾ. ಆನಿ ಜೆದ್ನಾ೦ ತೊ ಪೊ೦ತಾಕ್ ಪಾವನಾ, ಮ್ಹನಿಸ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾತಾ, ರಾಗಾರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಹೆರಾ೦ಚಾ ದ್ವೇಷಾನ್ ಜಿಯೆತಾ. ಭಾವಾ ಭಯ್ಣಿ೦ನೊ, ಜೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಹೊ ಸ೦ಸಾರ್ ದಿತಾ ತೆ೦ ಆಮ್ಚೆ೦ ಸವೆ೦ ಸದಾ೦ಕಾಳ್ ಉರಾನಾ. ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪದ್ವಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್. ದೆಕುನ್೦ಚ್ ರಾಜಕೀಯಾ೦ತ್ ಗೊ೦ದೊಳ್, ಸಮಾಜೆ೦ತ್ ಗೊ೦ದೊಳ್, ಶಿಕ್ಪಾ ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾ೦ತ್ ಗೊ೦ದೊಳ್, ಖ೦ಚಾಯ್ ಹುದ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಲಡಾಯ್, ಝಗ್ಡೆ೦, ಪ೦ಥ್ವಾನ್, ಹೆ೦ ಆಮಿ೦ ಪಳೈತಾ೦ವ್. ದೆಕುನ್ ಸ೦ಸಾರಾಚಿ ಪದ್ವಿ ಆಶೆನಾಕಾ. ಸ೦ಸಾರಾಚಿ ಪದ್ವಿ ಉರಾನಾ. ಆಜ್ ಧನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಫಾಲ್ಯಾ ಗುಲಾಮ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಅಸಲೊ ಫಾಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳೊ ಜಾತಾ. ಆಜ್ ಮ೦ತ್ರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಫಾಲ್ಯಾ ಸಾಧೊ ಸಾ೦ದೊ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ೦, ತಾಚಾ ರಾಜಾ ಖಾತಿರ್, ಮಹಿಮೆ ಖಾತಿರ್, ಆನಿ ತಾಚಾ ರಾಜ್ವಾಡ್ಕೆ ಖಾತಿರ್, ತಾಣೆ೦ ದಿಲ್ಲಿ ವ ಭಾಸಾಯ್ಲಿ ಪದ್ವಿ ಆಮಿ ಜೊಡ್ಯಾ೦. ಜೆಜುನ್ ಶಿಸಾ೦ಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪದ್ವಿ ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾ೦ವ್. "ಸರ್ಗಿ೦ ಆನಿ ಸ೦ಸಾರಿ೦ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವಿ ದಿಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ವಚಾ ಆನಿ ಸಮೇಸ್ತ್ ಪರ್ಜಾ೦ಚೆ೦ ಶಿಸ್ ಕರಾ! ಬಾಪಾಚೆ ಆನಿ ಪುತಾಚೆ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆ ನಾ೦ವಿ ತಾ೦ಕಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿಯಾ" (ಮಾತೆವ್. 28:18-19). ಜೆಜು ಥಾವ್ನ್ ಶಿಸಾ೦ನಿ೦ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಹಿ ಪದ್ವಿ ಶಾಶ್ವಿತ್. ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾ೦ಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪದ್ವಿ ಶಾಶ್ವಿತ್. ದೆಕುನ್ ದೆವಾಚಾ ಪದ್ವೆನ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ದೆವಾ ಖಾತಿರ್, ತಾಚಾ ರಾಜಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಯೆತಾ. ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಜಾಯ್, ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪದ್ವಿ, ಸರ್ವ್ ವಾಯ್ಟಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವರು೦ಕ್, ಜೆಜು ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಪಳೆಯಾ, ಸರಪ್, ಇಚ್ಚು ಆನಿ ದುಸ್ಮಾನಾ೦ಚೆ ಸಗ್ಳೆ೦ ಬಳ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾ೦ಯಾಥಳಾ ಮಸ್ತು೦ಕ್, ಹಾ೦ವೆ ತುಮ್ಕಾ೦ ಪದ್ವಿ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕಿತೆ೦ಚ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಬಾದಾಕ್ ಕರ್ಚೆ೦ ನಾ೦!!" (ಲೂಕ್. 10:19)

ತರ್, ಭಾವಾ ಭಯ್ಣಿ೦ನೊ, ಆಸಲಿ ಪದ್ವಿ ಆಮಿ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೊಡಿಜೈ. ಅಸಲಿ ಪದ್ವಿ ದೇವ್ ತಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್, ತಾಚಾ ಪುತಾ ಜೆಜು ಮಾರಿಫಾತ್ ದಿತಾ. ಆನಿ ಜೆದ್ನಾ೦ ಜೆಜುಚೊ ಆಮೊ೦ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ೦ವ್. ಆನಿ ತಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಸತ್ಮಾನ್ತಾ೦ವ್. ಅಸಲಿ ಪದ್ವಿ ಆಮಿ೦ ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾ೦ವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೆಜುನ್ ಮ್ಹಳಾ೦ "ಸತ್ಮಾನ್ತಲ್ಯಾ೦ಕ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಅಚರ್ಯಾ೦ಚಿ ಪದ್ವಿ ಮೆಳ್ತೆಲಿ, ಮ್ಹಜೆ ನಾ೦ವಿ೦ ತೆ ದೆ೦ವ್ಚಾರ್ ಸೊಡಯ್ತೆಲೆ, ನವ್ಯಾ ಭಾಸಾ೦ನಿ ಉಲಯ್ತೆಲೆ. ಸರಪ್ ಹಾತಾನ್ ಧರು೦ಕ್ ಸಕ್ತೆಲೆ ಆನಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಕಸಲೆ೦ಯ್ ವೀಕ್ ಬಿ ತೆ ಪಿಯೆತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾ೦ಕಾ ತೆ ಬಾದಾಕ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ನ೦, ಆನಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾ೦ಚೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ತೆ೦ ತಾ೦ಕಾ ಬರೆ ಕರ್ತೆಲೆ" (ಮಾರ್ಕ್. 16:17-18). ದೆಕುನ್ ದೆವಾನ್ ದಿ೦ವ್ಚಿ ಪದ್ವಿ ಆಮಿ ಜೊಡ್ಯಾ೦ ಆನಿ ಸದಾ೦ಕಾಲ್ ದೆವಾಚಾ ರಾಜಾ ಖಾತಿರ್, ಮಾನಾ ಖಾತಿರ್, ಮಹಿಮೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ೦ ವಾವುರ್ಯಾ೦. ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಆಮಿ ಸದಾ೦ಚ್ ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾ೦ವ್. ಆಮೇನ್.