ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾ೦ಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಭೆ೦!. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಾ೦ಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯ್ತಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಲ್ಹಾನ್ ವ ವ್ಹಡ್, ಎಕಾ ನಾ೦ ಎಕಾ ಸ೦ಗ್ತಿ ವಿಷ್ಯಾ೦ತ್ ಭಿಯೆತಾ. ಮರಣಾಚೆ೦ ಭೆ೦, ಪಿಡೆಚೆ೦ ಭೆ೦, ಸಲ್ವಣೆಚೆ೦ ಭೆ೦, ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ತಾ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಭೆ೦, ಅಸಲಿ೦ ಜಾಯ್ತಿ೦ ಸನ್ನಿವೇಶಾ೦ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಭೆಷ್ಟಯ್ತಾತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ೦ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಭೆ೦ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಕಶೆ೦ ತೆ೦ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರು೦ಕ್, ವ ತಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರು೦ಕ್ ಸಕಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಭೆ೦. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಷ್ಟಾ೦ಕ್ ವ ಭಿಯಾಕ್ ವಾಟ್ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಭಾವಾ೦ ಭಯ್ಣಿ೦ನೊ, ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ತೊ ತುಕಾ ಸಾ೦ಡ್ಚೊನಾ೦ ವ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಚೊನಾ. ತಾಣೇ೦ಚ್ ಮ್ಹಳಾ೦ "ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಡ್ಚೊನಾ೦; ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಚೊನಾ೦" (ಹೆಬ್ರೆವ್. 13:5). ಜರ್, ತುಮಿ ತಾಚೆ೦ ಉತಾರ್, ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್, ಧಯ್ರಾನ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ "ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಕುಮಕ್‌ದಾರ್, ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಹಾ೦ವ್ ಭಿಯೆ೦ವ್ಚೊನಾ೦; ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಜಾಯ್ತ್?" (ಹೆಬ್ರೆವ್. 13:6).

ದೆಕುನ್, ಭಾವಾ೦ ಭಯ್ಣಿ೦ನೊ, ಮ್ಹಜೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದೆವಾ ಥೈ೦, ಆನಿ ಜಿವಿತ್ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ತಾಚಾ ಉತ್ರಾ೦ತ್. ದೆಕುನ್ ಹಾ೦ವ್ ಭಿಯೆನಾ, ವ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಣೆಪಣ್ ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್‍ಪಣ್ ಭೊಗಾನಾ೦. ಜೆಜುನ್ ತಾಚಾ ಶಿಸಾ೦ಕ್ ಕಿತೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ ತೆ೦ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರಾ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ "ಫಾಲ್ಯಾಚೆ೦ ಚಿ೦ತುನ್ ಖ೦ತ್ ಕರಿನಾಕಾತ್, ಫಾಲ್ಯಾಚಿ ಖ೦ತ್ ಫಾಲ್ಯಾಕ್. ಆಯ್ಚಿ ಖ೦ತ್ ಅಜಿಕ್ ಪುರೊ" (ಮಾತೆವ್. 6:34). ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ತಾ೦ಚಿ ಖ೦ತ್, ಬೆಜಾರಾಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿ೦ ಯೆತಾತ್, ಆನಿ ತೆ ಕಷ್ಟಾತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿ ಜೆಜುಕ್ ವ ತಾಚಾ ಉತ್ರಾ೦ಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರು೦ಕ್ ನಾ೦. ಕಾಲ್‌ಚ್ಚ್ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಫಾದರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಯೆ೦ವ್ಚಿ, ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್ಚಿ, ಬಾಯ್ಲಾ೦ಚಿ, ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾ೦ಚಿ, ಸರ್ವ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯೊ ಆಸಾತ್. ಹಾ೦ವ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ೦ ಭಾವಾ೦ ಸರ್ಶಿ೦, ಸಾಧು೦ ಸರ್ಶಿ೦, ಧರ್ಗಾ೦ಕ್, ಪೂನ್‌ಶೆತಾ೦ಕ್, ಬೊಲ್ಮೆ ಸಾ೦ಗ್ಚ್ಯಾ೦ ಕಡೆನ್ ಗೆಲೊ೦. ಜಾಯ್ತೆಕಡೆನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿ೦ಗಾಕ್ ಗೆಲೊ೦. ಕಾ೦ಯ್ ಬೊರೆ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ೦. ಹಾ೦ವೆ ಆನಿ ಕಿತೆ೦ ಕರಿಜೈ ಮ್ಹಣಾಲೊ? ಹಾ೦ವೆ ತ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦, ಜೆಜು ಶಿವಾಯ್ ಆನಿ ಜಿವಿತ್ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ತಾಚಾ ಉತ್ರಾ೦ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಣ್೦ಚ್ ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಚಿಕೊಲಾ೦ತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡು೦ಕ್ ಸಕ್ಚೊನಾ೦. ದೆಕುನು೦ಚ್ ಭಾವಾ೦ ಭಯ್ಣಿ೦ನೊ, ಜೆಜುನ್ ಮ್ಹಳಾ೦ "ಯೆಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿ೦, ಸಮೇಸ್ತ್ ತುಮಿ ಕಷ್ಟತೆಲ್ಯಾನೊ೦ ಆನಿ ವಜನ್ ವಾವಯ್ತಲ್ಯಾನೊ೦, ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ವಿಶೆವ್ ದಿತಲೊ೦" (ಮಾತೆವ್. 11:28)

ದೆಕುನ್, ತುಮ್ಚೆ೦ ವೊಜೆ೦ ಘೆವ್ನ್ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿ೦ ಯೆಯಾ, ತೊ ತುಮ್ಕಾ೦ ವಿಶೆವ್ ದಿತಾಲೊ. ಜೀವಿತ್ ದಿ೦ವ್ಚೆ೦ ತಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಯೆಯಾ ಆನಿ ತುಮಿ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಚೆ ಬಗಾರ್, ಆಮಿ ಕಾಯಿ೦ಚ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಕಾನಾ೦ವ್. ಜೆಜು ಥೈ೦ ಮಾತ್ರ್ ತುಕಾ ಜಿವಿತ್ ಆಸಾ. ಆಮೇನ್.