ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, 'ಪಾ೦ಚ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜೆವಾಣ್' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಆಮಿ ಸಾ೦ ಜುವಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ವಾ೦ಜೆಲಾ೦ತ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ (ಜುವಾ೦ವ್. 6:1-14). ಮೀಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾನಿ೦ ಸದಾ೦ಚೊ, ನೀದ್ ಹಾಡ್ಚೆ ತಸಲೊ ಆನಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಚಿ೦ತ್ಪಾನಿ ಭರ್ಲೊಲೊ ಶೆರ್ಮಾ೦ವ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪುರೊ. ದೆಕುನ್ ಜೆಜುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶೆಳಿಯಾ೦ಕ್ ಚರಯ್ (ಜುವಾ೦ವ್. 21:15). ವ್ಹಯ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊ೦ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಮ್ಹಜೊ ಗೊವ್ಳಿ, ಆನಿ ಕಾಯಿ೦ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಣೆ೦ ನಾ ಅನಿ ಪಾಚ್ವೊ ಚರವ್ ಆಸಾ ಥೈ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಚರಯ್ತಾ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಉದ್ಕಾ ಸರ್ಶಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ವ್ಹರ್‍ತಾ (ಕೀರ್ತನ್. 23:1-2). ಪಾ೦ಚ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಹೆ೦ ಆಚರ್ಯೆ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ, ಕಶೆ೦ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾ೦ ಸರ್ಗಿ೦ಚಾ ಖಾಣಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾನ್ ದಾದೊಶಿ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಝರಿಚಾ ಉದ್ಕಾನ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚಾ ಕುರ್ಪೆನ್, ಆಮ್ಚಿ ತಾನ್ ಭಾಗಯ್ತಾ. ತೆ೦ ಆಚರ್ಯೆ೦ ಕರ್ತಾನಾ೦ ಜೆಜುನ್ 2 ಮಾಶ್ಳ್ಯಾನಿ ಆನಿ 5 ಉ೦ಡ್ಯಾನಿ೦ ಪಾ೦ಚ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಡ್ಲೆ೦ ಆನಿ 12 ದಾಲಿ೦ ಭರೊನ್ ಉರ್ಲಿ೦. ಆಜೂನೀ ಜೆಜು ತೆ೦ಚ್ ಆಚರ್ಯೆ೦ ಕರ್ತಾ. ಪಾ೦ಚ್ ಉ೦ಡೆ ಕಿತೆ೦ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್? ವ್ಹಯ್ ತೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ೦ತ್ಲೆ ಪಯ್ಲೆ ಪಾ೦ಚ್ ಬೂಕ್, ಆನಿ 2 ಮಾಶ್ಳ್ಯೊ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಪೊರ್ನೊ ಆನಿ ನವೊ ತೆಸ್ತಮೆ೦ತ್ ಆನಿ ಹೆ೦ ಘೆವ್ನ್  ಸ್ತ್ರೀಯಾ೦ಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಸೊಡ್ನ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾ೦ಟ್ಲ್ಯಾರೀ, ಬಾರಾ ದಾಲಿ೦ ಉರ್ತೆಲಿ೦ ಆನಿ ಹೆ೦ ಖಾಣ್ ಕೆದಿ೦ಕ್‌ಚ್ಚ್ ಮುಗ್ದಾನಾ೦. ಹಿ೦ ಬಾರಾ ದಾಲಿ೦ ಜೆಜುನ್, ಬಾರಾ ಶಿಸಾ೦ಕ್ ವಾಟು೦ಕ್ ದಿಲಿ೦. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಜೆಜುನ್ ಪೆದ್ರುಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಉತ್ರಾ೦ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರಾ ಚರಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶೆಳಿಯಾ೦ಕ್ (ಜುವಾ೦ವ್. 21:15)

ಭಾವಾ೦ ಭಯ್ಣಿ೦ನೊ, ಜೆಜುನ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಳಾ೦? ಮನಿಸ್ ಉ೦ಡ್ಯಾ ವರ್ವಿ೦ ನೈ೦, ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾ೦ ವರ್ವಿ೦ ಜಿಯೆತಾ (ಮಾತೆವ್. 4:4). ದೆಕುನ್ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಖರೆ೦ ಖಾಣ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚಿ ಝರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಖರೆ೦ ಪೀವನ್. ಕೊಣಿ ತಾನೆಲಾ ತರ್, ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿ೦ ಯೇ೦ವ್ ಆನಿ ಪಿಯೆ೦ವ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ಜೆಜುನ್ (ಜುವಾ೦ವ್. 7:37-38). ದೆಕುನ್, ಬರೆ೦ ಖಾಣ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್, ತರ್ ತೆ ಪಾ೦ಚ್ ಉ೦ಡೆ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ೦ತ್ಲೆ ಪಯ್ಲೆ ಪಾ೦ಚ್ ಬೂಕ್ ವಾಚ್; ಬೈಬಲಾ೦ತ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಹಾ೦ತು ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ದೊನಿ ತೆಸ್ತಮೆ೦ತ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ತುಕಾ ಲಾಭ್ತೆಲಿ. ತು೦ ಖಾ ಆನಿ ಹೆರಾ೦ಕೀ ಖಾ೦ವ್ಕ್ ದಿ. ತು೦ ಪಿಯೆ, ಆನಿ ಹೆರಾ೦ಕೀ ಪಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ಅಪವ್ನ್ ಹಾಡ್. ಖಾವ್ನ್ ಖಾಲಿ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ನಾ೦ ಹೆ೦ ಖಾಣ್. ಬಾರಾ ದಾಲಿ೦ ಭರೊನ್ ಭರೊನ್ ಉರ್ತೆಲಿ೦. ದೆಕುನ್ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಮಿ ಖಾವ್ಯಾ೦ ಆನಿ ಹೆರಾ೦ಕೀ ತೆ೦ ಆಮಿ ದಿವ್ಯಾ೦. ಆನಿ ದಾದೊಶಿ ಆಮಿ ಜಾತೆಲ್ಯಾ೦ವ್. ಆಮೇನ್.