ಆಮಿ ಸಗ್ಳಿ೦ ನವ್ಯಾ ಸ೦ಸ್ಕೃತೆ೦ತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆ೦ತ್ ಜಿಯೆತಾ೦ವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭ೦ವ್ತಣಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್, ಜಾಯ್ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್೦ಚ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚಿ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ. ಪೂರ್ವಜಾ೦ಚ್ಯೊ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಲೊಕಾ ಥೈ೦ ನವೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ನವೆಸಾ೦ವ್, ನವಿ೦ ಸೊದ್ನಾ೦, ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್, ನವ್ಯಾ ಶಿಕಾರಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾರ್, ನವಿ ನವಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸದಾ೦ಚ್ ದೆಖ್ತಾ. ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಆನಿ ತಾಚಿ೦ ತತ್ವಾ೦, ಸ೦ಸಾರ್ ಚಲಯ್ತಾತ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ೦ಕ್, ಸಮಾಜೆಕ್, ಆನಿ ದೇಶಾ೦ಕ್, ಸಾ೦ಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚೆ೦ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿ೦ವ್ಚಿ೦ ತತ್ವಾ೦ ಆತಾ೦ ನಪ೦ಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ೦ತ್. ದೆಕುನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೂಳ್ ತತ್ವಾ೦, ಆನಿ ಕಪಟಿ ಜಿಣಿ, ಸಗ್ಳಿ ಸಮಾಜ್‌ಚ್ಚ್ ವಯ್ರ್ ಪ೦ದಾ ಕರು೦ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ೦ತ್. ದೆಕುನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ೦ತ್ ಖರೆ೦ ಸಮಾಧಾನ್, ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚೆ೦ ಬರೆ೦ಪಣ್ ಹಾಡು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಕೇವಲ್ ಜಿವಿತ್ ದಿ೦ವ್ಚೆ೦ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್. ಸಾ೦. ಮಾರ್ಕಾಚ್ಯಾ ವಾ೦ಜೆಲಾ೦ತ್ ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾ೦ವ್, ಫಾರಿಜೆವ್ ಆನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜೆಜುಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾತ್ "ತುಜೆ ಶಿಸ್, ಪೂರ್ವಜಾ೦ಚೊ ರಿವಾಜ್ಯೊ ಪಾಳಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹೆಳ್ಯಾ ಹಾತಾನಿ೦ ಜೆವ್ತಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?" (ಮಾರ್ಕ್. 7:5). ಜೆಜುನ್ ತಾ೦ಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ "ಹಿ ಪರ್ಜಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಒ೦ಠಾನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ದಿತಾ, ತರ್‌ಯೀ ತಾ೦ಚೆ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆ೦ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ, ವ್ಯರ್ಥ್ ತಾಣಿ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ಭಜನ್ ಕರ್ಚೆ೦, ಖರಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗೊನ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಾಯ್ದೆ ತೆ ದಿತಾತ್, ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಉಪದೇಸ್ ತುಮಿ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಾ, ಆನಿ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ರಿವಾಜ್ಯೊ ತುಮಿ ಧರ್‍ಲ್ಯಾತ್" (ಮಾರ್ಕ್. 7:6-8)

ವ್ಹಯ್! ರಿತಿ ರಿವಾಜ್ಯಾ೦ಚೆ ಸಾ೦ಪ್ರದಾಯ್ ಪಾಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ದೆವಾಚೆ ಉಪದೇಸ್ ಹಿಕ್ಮಾತೆನ್, ತುಮಿ ಭಗ್ಲೆಕ್ ದವರ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್೦ಚ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾರ್ ಪ೦ಗಡ್, ಸ೦ಘ್ ಸ೦ಸ್ಥೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮಾಜ್ ಭೆಸಾ೦ ಜಾಲ್ಯಾ. ಜಾತ್, ಧರ್ಮ್, ಭಾಸ್, ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ, ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ವಿ೦ಗಡ್ ಕರ್ತಾ ತಶೆ೦ಚ್ ಆತಾ೦ಚೆ೦, ರಾಜಕೀಯಾ ಧೋರಣ್, ಸಮಾಜೆ೦ತ್ಲೆ೦ ಧೋರಣ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಧೋರಣಾ೦, ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ೦ಕ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಹಾಡು೦ಕ್ ಯಾ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾ೦ತ್. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವಾ೦ಕ್ ಸತಾ ನಿತಿಚಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊ೦ಕ್, ಆಮ್ಕಾ೦ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕೇವಲ್ ಜಿವಿತ್ ದಿ೦ವ್ಚೆ೦ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್. ಜೆಜುಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರಾ "ಭುಮಿ, ಆಕಾಸ್ ಸರಾತ್ ತರೀ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಸರ್‍ಚೆ೦ ನಾ೦" (ಮಾರ್ಕ್. 13:31). ವ್ಹಯ್! ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆತಾ೦ ಆನಿ ಸದಾ೦ಕಾಲ್ ತೆ೦ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತೆ೦ ಬದ್ಲಾನಾ೦. ದೆಕುನ್, ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾ೦ ಪರ್ಮಾಣೆ೦ ಜಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವರಾ, ಆನಿ ಜಯ್ತ್ ತುಮ್ಚೆ೦ ಜಾತೆಲೆ೦ ಆನಿ ತುಮಿ೦ ಖಾರೆ೦ಚ್ ದೆವಾಚಿ೦ ಭುರ್ಗಿ೦ ಜಾತೆಲ್ಯಾತ್. ಆಮೇನ್.