ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹೆರಾ೦ ಥಾವ್ನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹೆರಾ೦ಕ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಹಾತ್ ಮಟ್ವೆ. ಹೆರಾ೦ನಿ ತಾ೦ಚಿ ಸ೦ಪತ್ತಿ ಆನಿ ಬರೆಪಣ್ ಆಮ್ಚೆ೦ ಸವೆ೦ ವಾ೦ಟುನ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಆಶೆತಾ೦ವ್. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚೆ೦ ಲಾಗಿ೦ ಆಸ್ತಾನಾ೦, ದೀ೦ವ್ಕ್ ಆಮಿ೦ ಪಾಟಿ೦ ಸರ್ತಾ೦ವ್. ಪೂಣ್ ಭೆಸಾ೦ವ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ದೆವಾಕ್ ಆಮಿ ವಿಸ್ರಾತಾ೦ವ್ ಆನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗರ್ಜ್ ಯೆತಾನಾ ದೆವಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾ೦ವ್. ಪೂಣ್ ಭಾವಾ ಭಯ್ಣಿ೦ನೊ, ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಜಿತ್ಲೆ೦ ಆಮಿ ದಿತಾ೦ವ್, ತಾಚಾ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಆಮಿ ಘೆತಾ೦ವ್. ಸಾ೦ ಪಾವ್ಲ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ "ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಆಪ್ಣೆ೦ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ್ ದೀ೦ವ್; ರಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ನ೦ಯ್, ಚುರ್ಚುರೆ ಕರ್ನ್‌ಯೀ ನ೦ಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾನ್ ದಿತಾಲೊ ದೆವಾಕ್ ಮೊಗಾಚೊ" (2 ಕೊರಿ೦ಥ್ 9:7). ಕೋಣ್ ದೆವಾಕ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾನ್ ಆನಿ ಉದಾರ್‌ಪಣಾನ್ ದಿತಾ, ತಾಕಾ ದೇವ್ ಉದ೦ಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಪಾಟಿ೦ ದಿತಾ. ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾ೦ವ್; ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಮ್ಹಜಾ ಮ೦ದಿರಾ೦ತ್, ಖಾಣ್ ಆಸ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ತುಮ್ಚೆ೦ ಪುರ್‍ತೆ೦ ದಶಮಾ೦ಶ್ ಭ೦ಡಾರಾಕ್ ಹಾಡಾ; ಹೆ ಪರಿ೦ ಮ್ಹಜಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರಾ; ಮ್ಹಣ್ತಾ ದಳ್ಬಾರಾ೦ಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಚೆ ಪಾಸತ್, ಮಳ್ಬಾಚಿ೦ ದಾರಾ೦ ಉಗ್ಡುನ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ವತ್ತಲೊ೦ ಕಿ ನಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಯಾ" (ಮಾಲಾಕಿ. 3:10)

ದೋನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ ಬೇಸಿಲ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಭಾವಾನ್, ರೆತಿರೆ ವೆಳಾರ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲಿ. 2007 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಜೆದ್ನಾ೦ ತೊ ರೆತಿರೆಕ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆ೦ ದೆವಾಚೆ೦ ದೆವಾಕ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್. ತಾಚಾ ಬಿಜ್ನೆಸಾ೦ತ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆ೦ ಲುಕ್ಸಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦. ಬಾಡ್ಯಾಚಾ ಘರಾ ತೊ ರಾವ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹಾನಾ೦ಚೆರ್ ತೊ ವೆತಲೊ. ಜೆದ್ನಾ೦ ತಾಣೆ೦ ದೆವಾಚೆ೦ ದೆವಾಕ್ ದಿಲೆ೦, ಆಜ್ ಪಾ೦ಚ್ ವರ್ಸಾನಿ೦ ತೊ ತಾಚಾ ಬಿಜ್ನೆಸಾ೦ತ್ ಜಯ್ತೆವ೦ತ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚಿ೦ 2 ಬ್ರಾ೦ಚಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಆಜ್ 160 ಬ್ರಾ೦ಚಾ ಜಾಲ್ಯಾ೦ತ್ ಕಾಮಾಕ್ 10 ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಆಜ್ 400 ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೇ೦ ವಡ್ಲೆ೦ ಘರ್ ಆಸಾ, ವಡ್ಲೆ೦ ಕಾರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ರೆತಿರೆಕ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ದೆವಾಚೊ ದಶಮಾ೦ಶ್ ದೆವಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ೦ತ್ ದಿತಾ. ಪಳೆಯಾ ಕೆದೊ ವಡ್ಲೊ ದೆವಾಚೊ ಆಶಿರ್ವಾದ್. ದೆಕುನ್೦ಚ್ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ "ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಮುಕಾರ್ ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಾನಿ೦  ಯೇನಾಕಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚಾ ಆದೇಶಾ ಖಾಲ್ ಭೆಟೊ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹ್ಯೊ; ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚೆ೦ ಬಲಿದಾನ್ ವೆದಿಕ್ ಸೊಭಾಯ್ ದಿತಾ; ಆನಿ ತಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಮಹೋನ್ನತಾಶಿ೦ ವಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚೆ೦ ಬಲಿದಾನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಮಾನ್ವಾತಾ; ಅಸಲ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಸದಾ೦ಚ್ ಉರ್ತಾಲೊ, ಉದಾರ್‍ಪಣಾನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್, ತುಜಾ ವಾವ್ರಾಚಿ೦ ಪ್ರಥಮ್ ಫಳಾ೦ ಭೆಟೊ೦ವ್ಕ್ ಹಿಮ್ಟೆಪಣ್ ದಾಕಯ್ನಾಕಾ. ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ತುಜ್ಯೊ ಭೆಟೊವ್ಣ್ಯೊ ಕರ್, ಆನಿ ಸ೦ತೋಸಾನ್ ತುಜೆ೦ ದಶಮಾ೦ಶ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್, ಜಶೆ೦ ಮಹೋನ್ನತಾನ್ ತುಕಾ ದಿಲಾ೦ ತಶೆ೦ ತು೦ಯ್ ತಾಕಾ ದಿ, ತುಜೆ ತಾ೦ಕಿ ಪರ್ಮಾಣೆ೦ ಉದಾರ್ ಜಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಬರ್‍ಯಾ ಮಾಫಾನ್ ಪ್ರತಿಪಳ್ ದಿತಾಲೊ, ಸಾತ್ ವಾ೦ಟ್ಯಾನಿ೦ ಚಡ್ ತುಕಾ ತೊ ಪಾಟಿ೦ ದಿತಾಲೊ" ( ಸಿರಾಕ್. 35:4-10)

ದೆಕುನ್, ಭಾವಾ೦ ಭಯ್ಣಿ೦ನೊ, ದೇವ್ ಖರೆ೦ಚ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ತಾ೦ ತಸಲೆ೦ ಬಲಿದಾನ್, ಆಮ್ಚೆ೦ ಥಾವ್ನ್ ಆಶೆತಾ. ದೆಕುನ್ ದೆವಾಚೆ೦ ದೆವಾಕ್ ಆಮಿ೦ ದಿವ್ಯಾ೦. ಹರ್ಯೆಕಾ೦ತ್ ದೆವಾಚೆ೦ ದಶಮಾ೦ಶ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ವೆಳಾ೦ತ್, ಫಳಾ೦ತ್, ಭಳಾ೦ತ್, ದೆಣ್ಯಾ೦ತ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆ೦ತ್, ಸಾ೦ಬಾಳಾ೦ತ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖರ್‍ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾ೦ತ್, ಮೊಗಾ೦ತ್, ಸೆವೆ೦ತ್ ಆನಿ ಭರ್ವಶ್ಯಾ೦ತ್. ಜೆಜುಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೇ೦ವ್ದಿತ್. ಜೆಜು ಮ್ಹಣಾಲೊ "ತರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಚೆ೦ ಚಕ್ರವರ್ತಿಕ್ ದಿಯಾ ಆನಿ ದೆವಾಚೆ೦ ದೆವಾಕ್ ದಿಯಾ" (ಮಾತೆವ್. 22:21). ತರ್, ಭಾವಾ೦ ಭಯ್ಣಿನೊ೦, ದೆವಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಮಹಿಮೆಕ್, ಆಮಿ ಉದಾರ್‍ಪಣಾನ್ ದಿವ್ಯಾ೦ ಆನಿ ದಿತಾನಾ೦ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾನ್ ದಿವ್ಯಾ೦ ಆನಿ ದೇವ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಾತ್ ವಾ೦ಟ್ಯಾನಿ೦ ಪಾಟಿ೦ ದಿತಾಲೊ. ಆಮೇನ್.