ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್, ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಆಶೆತಾ. ಪೂಣ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಚಿ೦ತಾತ್, ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆ೦ ಖಾ೦ವ್ಕ್, ಪಿಯೆ೦ವ್ಕ್, ನೆಸೊ೦ಕ್ ಆನಿ ಮಜಾ ಮಾರು೦ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್, ತಾ೦ಕಾ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಲಾಭ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್. ಕಾಲ್‌ಚ್ಚ್ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಭಾ೦ಗಾರಾಚಿ ಖಾಟ್ ಆಸೊನ್, ತಾಚೆರ್  ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ನೀದ್ ಪಡಾನಾ ತರ್, ತಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್‍ತಾ? ವ್ಹಯ್, ಭಾವಾ೦ ಭಯ್ಣಿ೦ನೊ, ಆಮಿ೦ ವಾಚ್ತಾ೦ವ್ "ಹರ್‍ಯೇಕ್ ಉತ್ತಮ್ ಧಾನ್ ಆನಿ ಹರ್‍ಯೇಕ್ ಸ೦ಪೂರ್ಣ್ ದೆಣೆ೦ ಸರ್ಗಿ೦ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಚೆ೦ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲ್ಯಾ ಬಾಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ; ತ್ಯಾ ಬಾಪಾ ಥೈ೦ ಬದ್ಲಾವಣ್ ನಾ, ಬದ್ಲಾವಣೆಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಲೆಗುನ್ ನಾ೦" (ಜಾಕೊಬ್. 1:17). ತರ್ ಆಮಿ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೆದಳಾ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಜೊಡ್ತಾ೦ವ್? ದ್ವಿತಿಯಾ ನಿಯಮ್ ಪುಸ್ತಕಾ೦ತ್ ಆಮಿ೦ ವಾಚ್ತಾ೦ವ್ "ತು೦ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕಾಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಆಜ್ ತುಕಾ ದಿತಾ೦ ತೆ ಸರ್ವ್ ಉಪದೇಸ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಪಾಳ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಜೊ ದೇವ್ ತುಕಾ ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾ೦ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್‍ತಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಜಾ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ತು೦ ಆಯ್ಕಾಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹೆ ಸರ್ವ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ತುಜೆರ್ ಪಡ್ತೆಲೆ೦." (ದ್ವಿತಿಯಾ ನಿಯಮ್. 28:1-2).

- ಆಶಿರ್ವಾದಿತ್ ಜಾತಾಲೊಯ್ ತು೦ ಶಹರಾ೦ತ್ ಆನಿ ತುಜಾ ಗಾವಾ೦ತ್.
- ಆಶಿರ್ವಾದಿತ್ ಜಾತೆಲೆ೦ ತುಜೆ೦ ಕುಸಿಚೆ೦ ಫಳ್, ತುಜಾ ಶೆತಾ೦ತ್ಲೆ ಪೀಕ್, ತುಜಾ ಗೊರ್‍ವಾ೦ಚಿ ವಾಸ್ರಾ೦, ಆನಿ ಬಕ್ರ್ಯಾ ಪಿಲಾ೦.
- ಆಶಿರ್ವಾದಿತ್ ಜಾತೆಲೆ೦ ತುಜೆ೦ ದಾಲೆ೦ ಆನಿ ಪೀಟ್ ಮಳ್ಪಾಚೆ೦ ಆಯ್ದಾನ್.
- ಆಶಿರ್ವಾದಿತ್ ತು೦ ಜಾತಾಲೊಯ್ ತು೦ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾನಾ೦, ಆನಿ ಬಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ೦.
- ತುಜಾ ದುಸ್ಮಾನಾ೦ಕ್ ದೇವ್ ಸಲ್ವಿತಾಲೊ, ತಾ೦ಕಾ ತುಜೆ ಅಧೀನ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ಆನಿ ತೆ ಸಾತ್ ವಾಟಾನಿ೦ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳ್ನ್ ದಾ೦ವ್ತಾಲೆ.
- ಆಶಿರ್ವಾದಿತ್ ಜಾತೆಲಿ೦ ತುಜಿ೦ ಕೊಟಾರಾ೦ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ತುಜಿ೦ ಕಾಮಾ೦.
- ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಕಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಪರ್ಜಾ ಕರ್ತಾಲೊ.
- ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ತುಜೆರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಒಳ್ಕತಲಿ೦ ಆನಿ ಭಿಯೆತೆಲಿ೦.
- ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಕಾ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾನಿ೦ ಜಯ್ತೆವ೦ತ್ ಕರ್ತಾಲೊ.
- ದೇವ್ ತುಕಾ ಭರ್ಪೂರ್ ದಿರ್ವ್ಯಾನಿ೦ ಭರ್ಲೆಲೆ೦, ಆಪ್ಲೆ೦ ಆಕಾಸಾಚೆ೦ ಘರ್ ಉಗ್ತೆ೦ ಕರ್‍ತಾಲೊ ಆನಿ ಫಾವೊ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಹಾಡ್ತಲೊ.
- ತು೦ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ೦ಕ್ ರೀಣ್ ದಿತಾಲೊಯ್, ಪೂಣ್ ಕೊಣಾಯ್‌ಕಡ್ಚೆ೦ ರೀಣ್ ಘೆ೦ವ್ಚೊ ನಾ೦ಯ್.
- ದೇವ್ ತುಕಾ ಮಸ್ತಕ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ, ಶಿಮ್ಟಿ ನ೦ಯ್.
- ತು೦ ಸದಾ೦ಚ್ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ತಾಲೊಯ್, ಆನಿ ಕೆದಿ೦ಚ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆ೦ವ್ಚೊ೦ ನಾ೦ಯ್.

ವ್ಹಯ್ ಭಾವಾ ಭಯ್ಣಿನೊ೦, ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಮಿ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಹಿ೦ ಸರ್ವ್ ಆಶಿರ್ವಾದಾ೦ ಆಮ್ಚೆರ್ ದೇವ್ ಘಾಲ್ತಲೊ. ದೆಕುನ್ ಜೊಸ್ವೆಚಾ ಬುಕಾ೦ತ್ ಅಮಿ೦ ವಾಚ್ತಾ೦ವ್ "ಧರ್ಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆ೦ ಹೆ೦ ಪುಸ್ತಕ್ ಸದಾ೦ಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಒ೦ಟಾ೦ಚೆರ್ ದವರ್; ತಾ೦ತು೦ ಬರಯ್ಲಾ೦ ತೆ೦ ತು೦ವೆ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಪಾಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ತಾಚೆ೦ ಧ್ಯಾನ್ ಕರ್, ತೆದ್ನಾ ತು೦ ತುಜಾ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾನಿ ಸುಫಳ್ ಜಾತಲೊಯ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಜಯ್ತ್ ಮೆಳ್ತಲೆ೦" (ಜೊಸ್ವೆ. 1:8). ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾ೦ ಪರ್ಮಾಣೆ೦ ತುಜೆ ಥೈ೦ ಜಾ೦ವ್. ಆಮೇನ್.