ಆಮ್ಕಾ೦ಚ್ ಆಮಿ ವಿಚಾರು೦ಕ್ ಜಾಯ್, ಹಾ೦ವ್ ಜಿಯೆತಾ೦ ಖಾ೦ವ್ಕ್ ವ ಹಾ೦ವ್ ಖಾತಾ೦ ಜಿಯೆ೦ವ್ಕ್? ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್, ಖಾಣಾ೦ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್, ನೆಸ್ಣಾ೦ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್, ಆನಿ ಖೈ೦ ರಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಖ೦ತ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಮೊಗಾಚ್ಯಾ೦ನೊ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಕಿತೆ೦ ಖಾ೦ವ್ಚೆ, ಜೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆ ಕುಡಿಕ್ ಕಿತೆ೦ ನೆಸ್ಚೆ೦ ಪಾ೦ಗರ್‍ಚೆ೦ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೆಖಾ ವರ್ತೊ ಹುಸ್ಕೊ ತುಮ್ಕಾ೦ ನಾಕಾ. ಖಾಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಜೀವ್ ವರ್ತೊ ಆನಿ ನೆಸ್ಣಾ೦ ಪ್ರಾಸ್ ಕೂಡ್ ವರ್ತಿ ನ೦ಯ್? (ಮಾತೆವ್. 6:25). ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚಾ ಗರ್ಜಾ೦ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಚಡ್ ಖ೦ತ್ ಕಾಡ್ತಾ೦ವ್. ಪೂಣ್ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ ಜೀವ್ ದಿ೦ವ್ಚೊ ಪ್ರೇರಕ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್, ಮನಿಸ್ ಖಾ೦ಚಾಯ್ಕಿ ಉಪ್ಕಾರನಾ. ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಚೆ೦ಲಾಗಿ೦ ಉಲಯ್ಲಾ೦ ತಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಅತ್ಮೀಕ್ ಜೀವ್ ದಿ೦ವ್ಚಿ೦. (ಜುವಾ೦ವ್. 6:63)

ದೆಕುನ್, ಭಾವಾ೦ ಭಯ್ಣಿ೦ನೊ, ಜೀವ್ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ವಾವ್ರಿಜಾಯ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ೦ಕ್ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ೦ ಖಾ೦ವ್ಕ್ ಜೆ೦ವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ತಾ೦ಕಾ ಸ೦ತೊಸ್ ನಾ೦. ಸಕ್ಕಡ್ ಬೊರೆ೦ ಜೆವ್ತಾತ್, ಪೂಣ್ ತಾ೦ಕಾ ಭಲಾಯ್ಕಿ ನಾ೦. ಆನಿ ಜಾಯ್ತಿ೦ ಬೊರಿ೦ ಬೊರಿ೦ ನೆಸ್ಣಾ೦ ನೆಸ್ತಾತ್, ತರೀ ತಾ೦ಚಾ ತೊ೦ಡಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ ನಾ೦. ತಿ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಭಿರಾ೦ಕುಳ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಜಾಯ್ತಿ೦ ರಾವ್ಳೆರಾನಿ೦ ಜಿಯೆತಾತ್ ತರೀ ತಾ೦ಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾ೦ ಆನಿ ಸಾರ್ಕಿ ನೀದ್ ಪಡನಾ೦. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ೦ಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಸಾ ತರೀ ತಾ೦ಕಾ ಖ೦ಚಾಯ್ತೀ ತೃಪ್ತಿ ನಾ೦. ತಸಲ್ಯಾ೦ಕ್ ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ, ತಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಪಿಶ್ಯಾಚಿ ವೊಪಾರ್ ಆಮಿ ತಿಕ್ಕೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಯಾ೦ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅದೃಷ್ಟ್‌ವ೦ತ್ ಮ್ಹನ್ಶಾ! ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾ೦ಕ್ ಪಾವಾಶೆ೦ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಜಾಯ್ತೆ೦ ತುಕಾ ಆಸಾ; ಸವ್ಕಾಸಾಯ್ ಘೆ, ಖಾ, ಪಿಯೆ ಆನಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾರ್! ಪೂಣ್ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦ ಹತ್ತ್ ಪಿಶ್ಯಾ! ಆಯ್ಚೆ ರಾತಿ೦ ತುಜೊ ಜೀವ್ ತುಜೆ ಲಾಗ್ಚೊ ಪಾಟಿ೦ ವಿಚಾರ್‍ಚೊ ಆಸಾ, ತರ್ ತು೦ವೆ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ ಮ್ಹಾಲ್ ಕೊಣಾಚೊ ಜಾತಾಲೊ? (ಲೂಕಾ. 12:19-20)

ತರ್ ಭಾವಾ ಭಯ್ಣಿ೦ನೊ, ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್, ಆಮಿ ಖಾಣ್ ಜೆವಾಣ್ ಆಶೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ದೆಣ್ಯಾ೦ಚಾ ದಾತಾರಾಕ್ ಆಮಿ ಧರಿಜೈ. ಜೆಜುನ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಳಾ೦ ಮನಿಸ್ ಉ೦ಡ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈ೦ ಬಗಾರ್ ದೆವಾಚಾ ತೊ೦ಡಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ ತ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಜಿಯೆತಾ (ಮಾತೆವ್. 4:4). ದೆಕುನ್, ಅಮಿ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿ ಭುರ್ಗಿ೦. ತಶೆ೦ ಜಿಯೆ೦ವ್ಯಾ. ಕುಡಿಚಾ ವೊಡ್ಣ್ಯಾ೦ಕ್, ಖಾಣಾಚ್ಯಾ ವೊರ್ಬೊಸಾಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್‍ಯಾ೦. ಸಾ೦. ಪಾವ್ಲ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ ಆಮ್ಚಿ ಚಾಲ್ ಚಮ್ಕಾಣ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾ ಜಣಾ೦ಕ್ ಸಹಜಲ್ಲೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ಅಸೊ೦, ಪೊಟಾರ್ಧ್‌ಪಣ್ ವ ಬೆಬ್ದೆಪಣ್, ಕಾಮಾಚಾರ್ ವ ಭಾಸ್ಕಳ್‌ಪಣ್, ಝಗ್ಡಿ೦ ವ ಮಸರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ನಾಕಾ. ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ತುಮ್ಚೆ೦ ಝುಜಾ ಕವಚ್ ಕಶೆ೦ ನ್ಹೆಸಾ ಆನಿ ಕುಡಿಚಾ ವೊಡ್ಣ್ಯಾ೦ಕ್ ದಾದೊಶಿ ಕರ್‍ಚಿ ಚಿ೦ತಾ ಹ್ಯಾ ಪುಡಾ೦ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡಾ (ರೊಮಾ. 13:13-14). ಸೊಮ್ಯಾಚಿ ಶಾ೦ತಿ ತುಮ್ಚೆ ಸವೆ೦ ಆಸೊ೦. ಆಮೇನ್.