ಜೆಜುನ್ ಮ್ಹಳಾ೦ "ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಖ೦ತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆಸ್ತೆಲಿಚ್. ಪೂಣ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆಯಾ, ಹಾ೦ವೆ ಸ೦ಸಾರಾಚೆರ್  ಜಯ್ತ್ ವೆಲಾ೦" (ಜುವಾ೦ವ್. 16:33)

ವ್ಹಯ್, ಮೊಗಾಚಾನೊ೦, ಮ್ಹನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಜಾಯ್ತೆ ರಿತಿನ್ ಕಷ್ಟತಾ. ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ತಾ೦ಚೆ೦ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿ೦ ಯೆತಾತ್. ತಾ೦ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಸಬಾರ್ ಜಣಾ೦ ಪಿಡೆ ವರ್ವಿ೦ ಕಷ್ಟಾತಾನಾ, ಆನಿ ಥೊಡಿ೦ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆ ವರ್ವಿ೦, ಆನ್ನ್ಯಾಯಾ ವರ್ವಿ೦, ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯೆ ವರ್ವಿ೦, ಆನಿ ಕೊಣಿ ಝಗ್ಡೆ, ದ್ವೇಷ್, ರಾಗ್, ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಾ ಭಗ್ಣಾನಿ೦, ಆನಿ ಕೊಣಿ ಮಾನಾಸಿಕ್ ಪಿಡೆನ್, ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್, ವಿಚ್ಛೆಧನ್, ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ೦ ಕುಟ್ಮಾ೦ತ್ ಎಕ್ವಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ೦, ಆನಿ ಜಾಯ್ತಿ೦ ಜಣಾ೦ ಪಾತ್ಕಾ೦ಚಾ ಕಾ೦ತೊವ್ಣೆನ್, ಅಶೆ೦ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಏಕ್ ನಾ೦ ಏಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಷ್ಟಾ೦ಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜೆಜು. ದೆಕುನ್ ತಾಚೆರ್ ಭರ್ವೊಸೊ ದವರ್ನ್, ತಾಕಾ ಲಾಗಿ೦ ಸರಾ. ಜರ್ ತರ್ ತುಮಿ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಕಳಯ್ಲ್ಯಾ ಖ೦ಚಾಯೀ ಕಷ್ಟಾ೦ತ್ ಸಾ೦ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಜೆಜು ಥೈ೦ ಮಾತ್ರ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಸುಟ್ಕಾ ಆಸಾ.

ತುಮ್ಚೆ೦ ಪಯ್ಕಿ ಕೋಣ್ ಪಾತ್ಕಾ೦ಚೆ೦, ರಿಣಾಚೆ೦ ಆನಿ೦ ಎಕ್ಸುರ್‍ಪಣಾಚೆ೦ ವೊಜೆ೦ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಾ೦ಕಾ ಜೆಜು ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಯೆಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿ೦ ಸಮೇಸ್ತ್ ತುಮಿ೦ ಕಷ್ಟತಲ್ಯಾ೦ನೋ ಆನಿ ವಜನ್ ವಾವಾಯ್ತಲ್ಯಾನೊ೦, ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ವಿಶೆವ್ ದಿತಾಲೊ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ಜೂ೦ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾ೦ದಾರ್ ಘೆಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗ್ಚೆ೦ ಶಿಕಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಬೊಳ್ಯಾ ಆನಿ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ, ಆನಿ ತುಮ್ಕಾ೦ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳ್ತಲೆ೦. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ಜೂ೦ ವಾವೊ೦ವ್ಕ್ ಸುಲಭ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ವೊಜೆ೦ ಹಾಳು" (ಮಾತೆವ್. 11:28-30)

ಆನಿ ಕೋಣ್ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾ೦ತ್ಳ್ನಾರ್ ಆಸಾತ್, ತಾ೦ಕಾ ಜೆಜು ಧಯ್ರ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಸಾ೦ಗ್ತಾ "ಕಸಲೊಚ್ ಅಲೊಪಾಲೊ ವಾ ಲೇಪ್, ತಾ೦ಕಾ ಬರಿ೦ ಕರು೦ಕ್ ಸಕನಾ, ಬಗಾರ್ ಸಗ್ಳೆ೦ ಬರೆ೦ ಕರ್‍ತಾ ತ್ಯಾ ತುಜಾ ಸಬ್ದಾನ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತಾ೦ಕಾ ಬರಿ೦ ಕೆಲಿ೦" (ಜಾಣ್ವಾಯ್. 16:12). ದೆಕುನ್, ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಮಿ ಪಿಡೇಸ್ತಾ೦ಕ್ ಆನಿ ಹಾ೦ತುಳ್ನಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ದಿತಾ೦ವ್ ತರ್, ತಾ೦ಕಾ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಿವಿತ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆ೦.

ಕೋಣ್ ಖ೦ತಿ, ಬೆಜಾರಾಯೆ೦ತ್ ಆನಿ ದು:ಖಾ೦ತ್ ಆಸಾತ್ ತಾ೦ಕಾ ಜೆಜು ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಸಗ್ಳೊ ತುಮ್ಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ತಾಚೆರ್ ಸೊಡಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊಚ್ಚ್ ತುಮ್ಚಿ ಜತನ್ ಘೆತಾ" (1 ಪೆದ್ರು 5:7)

ಆನಿ ಕೋಣ್ ಆಕಾ೦ತಾ೦ತ್ ಆಸೊನ್ ದುಸ್ಮಾನಾಚಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ಸಾ೦ಪಡ್ಲ್ಯಾ೦ತ್, ತಾ೦ಕಾ ಜೆಜು ಸಾ೦ಗ್ತಾ "ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲೊ ಮಾರ್, ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಕಾ ಜಾಪ್ ದಿತಾ೦, ಆಕಾ೦ತಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಜೆಲಾಗಿ೦ ಆಸಾ೦, ತುಕಾ ನಿವಾರ್‍ತಾ೦ ಆನಿ ತುಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್‍ತಾ೦, ಲಾ೦ಬ್ ಆವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ದಾದೊಶಿ ಕರ್‍ತಾ೦, ಆನಿ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ತಾರಣ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ತುಕಾ ಫಾವೊ ಕರ್‍ತಾ೦." (ಕೀರ್ತನ್. 91:14-16)

ಕೊಣ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆನಿ ಭರ್ವೊಸೊ ಸಾ೦ಡುನ್ ಕ೦ಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ೦ತ್ ತಾ೦ಕಾ ಜೆಜು ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಹಾ೦ವ್ ಆಯ್ಲಾ೦ ತಾ೦ಕಾ ಜಿವಿತ್ ಮೆಳೊ೦ ಮ್ಹಣ್; ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊ೦ಚ್ಯಾ ಮಾಫಾನ್ ತೆ೦ ಮೆಳೊ೦ದಿ ಮ್ಹಣ್" (ಜುವಾ೦ವ್. 10:10)

ಆನಿ ಕೊಣಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾನಿ೦ ಝಗ್ಡೇ೦, ಲಡಾಯ್, ನಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸಾ ತಾ೦ಕಾ ಜೆಜು ಸಾ೦ಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೈ೦ ಸರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರಾ, ಮ್ಹಜಾ ನಾ೦ವಾನ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ "ಖ೦ಯ್ಸರ್ ದೋಗ್ ವಾ ತೇಗ್, ಮ್ಹಜೇ ನಾ೦ವಿ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಥ೦ಯ್ ಹಾ೦ವ್ ಆಸಾ೦ ತಾ೦ಚೆ ಮಧೆಗಾತ್" (ಮಾತೆವ್. 18:20).


ಆನಿ ಕೊಣಿ ಮೊರ್ತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಯೆತಾತ್, ಜೆಜು ತಾ೦ಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಸಾ೦ಗ್ತಾ "ಹಾ೦ವ್‌ಚ್ಚ್ ಪುನರ್‌ಜಿವ೦ತ್ಪಣ್ ಆನಿ ಜೀವ್, ಜೋ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ತಾ೦, ತೊ ಮರತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜಿಯೆತಾಲೊ, ಆನಿ ಜೊ ಕೋಣ್ ಜೀವ೦ತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ತಾ, ತೊ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಮೊರಸೊನಾ" (ಜುವಾ೦ವ್. 11:25-26)

ನಿಮಾಣೆ೦ ಮೊಗಾಚಾನೊ೦, ತುಮಿ ಜರ್ ತರ್ ಭಿಯೆಲ್ಯಾತ್ ವ ಕಾವ್ಜೆಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ಆಯ್ಕಾ, ದೆವಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ "ಭಿಯೆನಾಕಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಜೆ ಸವೆ೦ ಆಸಾ೦. ಘಾಬರ್‍ನಾಕಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಜೊ ದೇವ್, ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಘಟಾಯ್ ದಿತಾ೦, ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಮಜತ್ ದಿತಾ೦, ಮ್ಹಜಾ ಜಯ್ತೆವ೦ತ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ತುಕಾ ಸಾ೦ಬಾಳ್ತಾ೦" (ಇಸಾಯಿಯಾ. 41:10)

ದೆಕುನ್ ಭಾವಾ೦ ಭಯ್ಣಿ೦ನೊ, ಜೆಜು ಥೈ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ಜಯ್ತ್ ಆಸಾ. ಜೆಜು ಥೈ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊ೦ಚ್ಯಾ ಮಾಫಾನ್ ಜಿವಿತ್ ಆಸಾ. ತರ್ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ತುರ್ತಾನ್ ತಾಚೆ೦ ಸರ್ಶಿ೦ ಯೆಯಾ. ತೊ ತುಮ್ಕಾ೦ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಾ. ತೊ ತುಮ್ಕಾ೦ ಸೊಡ್ವಣ್ ದಿತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೆಜು ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೇವ್ ಆಮೇನ್.