ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್, ಆಪ್ಣೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಜೊಡಿಜೈ, ಸರ್ವಾ೦ಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ವ್ಹಳಕ್ ಆಸಜೈ, ಆನಿ ಆಪ್ಣೆ೦ ಸರ್ವಾ೦ಚಾ ಮ್ಹನಾ೦ತ್ ರಾಜ್ ಕರಿಜೈ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾ. ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾನಿ೦ ಆಯ್ಕಾಲಾ೦. ಕಷ್ಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸುಖ್ ಮೆಳಾನಾ. ಜಯ್ತಾಚಾ ಪಾ೦ವ್ಡಾರ್, ರಾವಾಜೈ ತರ್, ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೆ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡಿಜೈ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವಾ೦ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಸಾ೦ ಪಾವ್ಲ್ ತಿಮೊಥಿಕ್ ಬೊರೊವ್ನ್ ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಮ್ಹಜೆ೦ ಝುಜ್ ಹಾ೦ವ್ ಬೊರೊ ಝುಜ್ಲಾ೦; ಶೆವಟ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಧಾ೦ವ್ ಹಾ೦ವ್ ಧಾ೦ವ್ಲಾ೦, ಮ್ಹಜೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಹಾ೦ವೆ ಸಾ೦ಬಾಳ್ಳಾ, ಆತಾ೦ ನಿತಿವ೦ತ್ಪಾಣಾಚೊ ಮುಕುಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಯಾರ್ ದವರ್ಲೊಲೊ ಆಸಾ. ಹೊ ಮುಕುಟ್ ನಿತಿಚೊ, ಮುನ್ಸುಬಿದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತೊ ಸೊಮಿ ತ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿತಾಲೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ನೈ೦, ತಾಚಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾ೦ಕ್‌ಯೀ ತೊ ದಿತಾಲೊ" (2 ತಿಮೊಥಿ 4:7-8)

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ೦ಕ್ ಜಯ್ತಾಚೊ ಮುಕುಟ್, ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್‌ಚ್ಚ್ ಜೊಡು೦ಕ್ ಜಾಯ್. ಪೂಣ್ ಸಾ೦. ಪಾವ್ಲ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಾಸ್ಣಾಚಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಕುರೊವ್ ಜೊಡು೦ಕ್ ವಾವುರಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಹೊ ಜಯ್ತಾಚೊ ಮುಕುಟ್, ಖುರ್ಸಾ ವರ್ವಿ೦ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಲಾಭ್ತಾ. ಜೆಜುನ್ ತೊ ಕುರೊವ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ ತೆ೦ ಆಮಿ ಫಿಲಿಪ್ಪಿಗಾರಾ೦ಕ್ ಬೊರೈಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾ೦ತ್ ವಾಚ್ತಾ೦ವ್. "ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಸ೦ಯ್ಭಾನ್ ತೊ ದೇವ್, ತರ್‌ಯೀ ತ್ಯಾ ಸಮಾಸಮ್‌ಪಣಾಕ್ ತೊ ಲಬ್ದೊನ್ ರಾವ್ಲೊನಾ೦ , ಬಗಾರ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾವ್ನ್ ಗುಲಾಮಾಚೆ೦ ರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆ೦ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಪೂರ್ಣ್‌ಪಣಿ೦ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ; ಮನ್ಶ್ಯಾ ರೂಪಾನ್ ತೊ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಖಾಲ್ತೊ ಕರ್ನ್ ಮೊರ್ನಾ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಮೊರ್ನಾ ಪರ್ಯಾನ್ ತೊ ವಿಧೇಯ್ ಜಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಆತಿ ಊ೦ಚ್ ಉಬಾರ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ನಾ೦ವಾ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೆ೦ ನಾ೦ವ್ ತಾಕಾ ದಿಲೆ೦. ಅಶೆ೦ ತಾಣೆ೦ ಖುಶಿ ವೆಲಿ ಬಾಗ್ವಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ನಾ೦ವಾಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದಿ೦ಬಿ, ಸರ್ಗಿ೦, ಸ೦ಸಾರಿ ಆನಿ ಪಾತಾಳಿ೦ ಆನಿ ಪರ್ಗಟಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ನಾ೦ವಾಕ್ ಹರ್‍ಯೇಕ್ ಜಿಬೆನ್ ದೆವಾ ಬಾಪಾಚೆ೦ ಮಹಿಮೆಕ್ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಮಿ" (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಗಾರಾ೦ಕ್. 2:6-10)

ವ್ಹಯ್! ಜೆಜುಕ್ ಮಹಿಮೆಚೊ ಕುರೊವ್ ಲಾಬ್ಲಾ ಪೂಣ್ ತೊ ಕುರೊವ್ ತಾಕಾ ಲಾಬ್ಲಾ ಕೇವಲ್ ಖುರ್ಸಾ ವರ್ವಿ೦. ಜೆಜು ಬರಿ ಮಹಿಮೆಚೊ ಕುರೊವ್ ಆಮಿ ಜೊಡಿಜೈ ತರ್, ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ೦ ಖುರಿಸ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ವಾವೊಯ್ಜಾಯ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಒಲಿ೦ಪಿಕ್ ಖೆಳಾ೦ತ್ ಆಮಿ ಪಳೈಲಾ೦, ಸರ್ವ್  ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ದೀಸ್ ರಾತ್ ಕಷ್ಟಾನ್, ತಯಾರಿ ಕರ್ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ ಸರ್ವಾ೦ಕ್ ಜಯ್ತಾಚೊ ಮುಕುಟ್ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ನಾ೦, ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್‌ಚ್ಚ್ ತೊ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ.

ತಶೆ೦ಚ್, ಸಾಸ್ಣಾಚಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಮುಕುಟ್ ಆಮಿ ಜೊಡಿಜೈ ತರ್, ಆಮಿ ಆಮ್ಚೊ ಖುರಿಸ್ ಧಯ್ರಾನ್, ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊಡಾನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿಜೈ. ಜೆಜುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಆಮಿ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ಯಾ೦. "ಕೊಣಾಕ್ ಜರ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರು೦ಕ್ ಖುಶಿ ಆಸಾ, ತರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ತೊ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರು೦ದಿ, ಆಪ್ಲೊ ಖುರಿಸ್ ಉಕಲ್ನ್ ಘೆ೦ವ್ದಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆ೦ವ್ದಿ. ಜೊ ಕೋಣ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ವಾಚ೦ವ್ಕ್ ಸೊದ್ತಾ, ತೊ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ; ಪೂಣ್ ಜೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಸತ್, ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ, ತೊ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ವಾಟಾಯ್ತಾ" (ಮಾತೆವ್. 16:24-25). ತರ್, ಭಾವಾನೊ, ಆಮಿ ಆಮ್ಚೊ ಖುರಿಸ್ ವಾವಾ೦ವ್ಕ್ ಭಿಯೆ೦ವ್ಚೆ೦ ನೈ೦, ಧಯ್ರ್ ಸಾ೦ಡ್ಚೆ೦ ನೈ೦, ಖುರ್ಸಾ ವರ್ವಿ೦ಚ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಮಹಿಮೆಚೊ, ಜಿವಿತಾಚೊ ಆನಿ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ಜಯ್ತಾಚೊ ಕುರೊವ್ ದೆವಾನ್, ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲಾ. ತ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾಕ್ ವೆ೦ಗ್ ಮಾರುನ್, ಜೆಜುಚೊ ಆಮಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್‍ಯಾ೦, ಆನಿ ಜೆಜು ಮಾರಿಫಾತ್ ಮಹಿಮೆಚೊ ಕುರೊವ್ ಆಪ್ಣಾವ್ಯಾ೦! ಆಮೇನ್.